Definicja przychodu ze stosunku pracy

Opublikowano: 07.06.2021

Stosunek pracy z punktu widzenia pracownika wiąże się z prawem do uzyskiwania określonych przychodów. Warto zastanowić się, czym ze swej zasadniczej istoty są przychody ze stosunku pracy oraz co dla danej osoby oznacza fakt ich otrzymywania. W większości przypadków pod tym pojęciem rozumie się różne wypłaty pieniężne, a także wartość pieniężną świadczeń w naturze oraz ich ekwiwalentów. Można tutaj wymienić różnego rodzaju nagrody, dodatki, a także wynagrodzenia zasadnicze oraz wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Szczegółową definicję przychodu ze stosunku pracy można znaleźć w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto przyjrzeć jej się bliżej.

Rozumienie przychodów ze stosunku pracy w świetle definicji podstawowej

Zasadniczo podstawowa definicja przychodów ze stosunku pracy wskazuje na dwojakie rozumienie tego terminu. Z jednej strony zatem są to wpływy pieniężne państwa, firmy czy rodziny uzyskane w określonym czasie. Z drugiej natomiast przychodem ze stosunku pracy nazywa się też specjalną rubrykę w księdze rachunkowej, w której wpisuje się uzyskane wpływy gotówkowe. Przychody ze stosunku pracy mogą występować zarówno w wynagrodzeniach, jak i w podatkach dochodowych.

Przychód ze stosunku pracy w wynagrodzeniach

Przychodami ze stosunku pracy w wynagrodzeniach są różnego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze, a także ich ekwiwalenty. Dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń zasadniczych, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, nagród i różnego rodzaju dodatków, a także ekwiwalentów wypłacanych w ramach rekompensaty za niewykorzystany czas urlopowy. Co więcej, odnosi się to również do wszelkich innych kwot niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, czy też nie. Nie ma tutaj znaczenia źródło finansowania wspomnianych wypłat i świadczeń. Warto też mieć na uwadze, że przychodami ze stosunku pracy często są też świadczenia pieniężne ponoszone przez pracodawcę na rzecz pracownika, a także wartości innych nieodpłatnych świadczeń albo odpłatnych częściowo.

Przychód ze stosunku pracy w podatku dochodowym

Przychody ze stosunku pracy niekiedy mogą stanowić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dzieje się tak w przypadku świadczeń ujętych w wykazie zawartym w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle wspomnianych regulacji prawnych za przychód ze stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy uznaje się wszystkie wypłaty pieniężne i wartość pieniężną tych świadczeń w naturze albo ekwiwalenty za nie bez względu na to, skąd pochodzi źródło finansowania tych świadczeń i wypłat. Wymienia się tutaj wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, a także nagrody, dodatki do pensji i ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Dotyczy to także świadczeń pieniężnych ponoszonych za pracownika przez pracodawcę, a także poszczególnych wartości świadczeń nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych. Zasadniczo nie ma tutaj znaczenia, czy kwoty określonych świadczeń zostały wcześniej określone, czy też nie.

Przychód może również stanowić podstawę opodatkowania ryczałtem, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Katalog tych przychodów wymieniono w stosownych regulacjach zawartych we wspomnianej ustawie.

Co należy wiedzieć o katalogu z przychodów ze stosunku pracy?

Trzeba mieć świadomość, że katalogi przychodów ze stosunku pracy mają charakter otwarty, co oznacza, że ich wykaz zawarty w obowiązujących przepisach prawnych może być co rusz poszerzany o kolejne pozycje. O tym, czy dane świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje możliwość otrzymania go jedynie przez pracownika czy też inną związaną obecnie lub wcześniej z pracodawcą osobą. Z kolei przychodem osób wykonujących pracę nakładczą nie może być wartość surowców i materiałów pomocniczych przekazanych pracodawcy przez daną osobę. Nie dotyczy to także zwrotu kosztów z tytułu opału, transportu, zużytej energii elektrycznej, konserwacji maszyn i urządzeń. Musi tu być jednak spełniony jeden warunek, którym jest wypłacanie należności za wspomniane świadczenia przez osobę zlecającą dane czynności.

Przychody ze stosunku pracy niewymienione wprost w ustawie

Przychodami ze stosunku pracy mogą być także inne świadczenia, które nie zostały wprost wymienione w ustawie podatkowej. W szczególności warto wskazać tutaj na:

  • wynagrodzenia za pierwsze 33 dni chorobowego w roku;
  • odprawy emerytalne;
  • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i innych urlopów wypoczynkowych;
  • świadczenia otrzymywane przez rencistów i emerytów od ich macierzystego zakładu pracy;
  • zwrot kosztów pracownika poniesionych w związku z uczestnictwem w różnego rodzaju warsztatach i szkoleniach;
  • dopłaty i zapomogi przyznawane przez pracodawcę;
  • odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia;
  • odszkodowania pieniężne za grupowe zwolnienia z pracy;
  • odszkodowania za powstrzymywanie się od działań konkurencyjnych.

Wspomnianych rodzajów przychodów jest znacznie więcej. Wymienione przykłady są jednak najpopularniejsze.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok