Co to jest split payment?

Co to jest split payment?

Obecnie w Polsce jeszcze nie obowiązuje pojęcie split payment. Jednakże trwają prace nad zmianą w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie – Ordynacja podatkowa. Split payment ma wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r.

Split payment – to inaczej podzielona płatność. Płatność nabywcy za towar czy usługę jest dokonywana na dwa rachunki bankowe dostawcy lub usługodawcy. Mianowicie wartość sprzedaży netto trafia na rachunek bankowy dostawcy, a zapłata kwoty podatku VAT na jego drugi rachunek -specjalny rachunek VAT.

W split payment to nabywca będzie miał pierwsze i ostatnie prawo głosu, ponieważ dostawca nie będzie w stanie narzucić nabywcy wykonania podzielonej płatności – to nabywca dobrowolnie będzie mógł dokonać takiej płatności, bez siły przymuszenia ze strony dostawcy lub jakiekolwiek narzuconego obowiązku.

Dodatkowo dostawca praktycznie w ogóle nie będzie mógł dysponować środkami znajdującymi się na rachunku specjalnym VAT – jego możliwości w tej kwestii będą bardzo ograniczone. Dostawca będzie mógł dysponować danymi środkami praktycznie tylko wtedy kiedy będzie miał rozliczać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego bądź przelewać je na inny rachunek VAT (np. kontrahenta).

Ważną kwestią w podzielonej płatności jest odpowiedzialność podatkowa. Jeśli płatność zostanie dokonana na rachunek VAT podatnika innego niż dostawca lub usługodawca, będzie on odpowiadał solidarnie z dostawcą lub usługodawcą za niezapłacony przez niego VAT wynikający z tej transakcji.

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów.

Korzyści split payment

Pojęcie split payment wiąże się z podzieleniem płatności – jak już wspominaliśmy we wcześniejszym artykule. Jakie jednak odniesiemy korzyści z jego wprowadzenia?

Po pierwsze podzielone płatności – split payment ułatwią uzyskanie zwrotu z podatku. Mianowicie podatnik, który wraz z deklaracją VAT złoży wniosek o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, zwrot ten zostanie dokonany w ciągu 25 dni od złożenia wniosku. Dotyczy to całej kwoty nadwyżki VAT – nie ma przy tym znaczenia, czy faktury, z których ten podatek wynika, zostały zapłacone przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Po drugie zostaną wprowadzone zachęty dla podatników, aby korzystali z podzielonej płatności. Na przykład rezygnacja ze stosowania podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości z VAT – będzie to dotyczyło tych okresów, w których 95% kwoty podatku naliczonego wynika z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Ponadto podatnikom, którzy z rachunku VAT dokonają wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT (przed terminem wynikającym z regulacji ustawowych), zostanie ono zmniejszone o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru. Kwota zmniejszenia będzie zależna od kwoty zobowiązania, terminu jego uregulowania, a także stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dokonaniem zapłaty podatku.

Przeznaczenie środków z rachunku VAT

Wszelkie płatności przelane na drugi rachunek, a więc rachunek VAT mają służyć głównie do opłacana zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego. Jednakże istnieją pewne wyjątki!

W niektórych okolicznościach przeznaczenie to może ulec zmianie. Oznacza to, iż dany podatnik będzie mógł wykorzystać dane środki na inne cele niż zapłata podatku VAT.

Jednakże nie będzie to takie proste, jak się wydaje. Bowiem podatnik będzie musiał przejść długotrwałą procedurę, która niekoniecznie może zakończyć się „sukcesem”.

W związku z powyższym podatnik będzie musiał:

Mianowicie Urząd skarbowy może nie wyrazić takiej zgody, jeśli:

Czy rachunek VAT w split payment będzie płatny?

Gdy możliwość split payment zostanie wprowadzona przedsiębiorcy będą zastanawiać się nad kwestią opłaty rachunku VAT – drugie, specjalne konto, które będzie otwarte przy płatnościach split payment.

Split payment to inaczej podzielona płatność, dokładniej mówiąc podzielona na dwa. Z jednej płatności, jedna kwota, a więc wartość sprzedaży netto będzie trafiała na – 1 rachunek dostawcy (lub usługodawcy), natomiast druga kwota, a więc podatek VAT będzie trafiał na – 2 rachunek specjalny VAT.

W związku z powyższym obowiązek założenia i wprowadzenia rachunków VAT leży na barkach banków i Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych – to one będą zmuszone do umożliwienia wszystkim podatnikom korzystania ze split payment. Podatnicy będą musieli posiadać rachunek rozliczeniowy.

Co z płatnością za dane konto? Podmioty nie mają prawa do pobierania od podatników opłat za otwarcie ani prowadzenie nowego rachunku VAT!
Więcej szczegółów na:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok