e-Podatki

elektroniczne usługi

nowoczesnego państwa

Grzegorz Fiuk

Departament ds. Informatyzacji Resortu

Ministerstwo Finansów

IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005

Filary działań realizacji strategii

STRATEGIA ZARZĄDZANIA

FINANSAMI PUBLICZNYMI PAŃSTWA NA LATA 2005 - 2008

STRATEGIA FISKALNA

Ograniczyć deficyt budżetu państwa na 2,8 w 2007 r.

Dług publiczny na poziomie 45,5 proc. w 2007 r.

Zmniejszyć zakres wydatków sztywnych w budżecie państwa

STRATEGIA PODATKOWA

Zwiększenie jakości obsługi podatnika,

Zwiększyć kryterium atrakcyjności podatkowej Polski w zakresie inwestycji – reforma CIT – zwiększenie stopnia inwestycji powyżej 20 proc. w 2007 r.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA

Uzyskanie oszczędności w zakresie wydatków publicznych

– do 0,6 proc. PKB w 2008 r.

Wzrost jakości obsługi obywatela

Likwidowanie zbędnych barier biurokratycznych

Przejrzystość finansów publicznych

Konsolidacja finansów publicznych

Rozwój gospodarczy

Konkurencyjność

Zdolność inwestycji i wykorzystania funduszy strukturalnych

Program strategii podatkowej 2006 – 2008

 

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

VAT

0

7 (6 mies. dla

15

 

3

budownictwa)

18

 

7

12

19

 

22

20

 

 

PIT

19

19

18

18

30

28

25

+ kwota wolna

 

40

35

 

CIT

19

19

18

18

+ ulga podatkowa na+ ulga podatkowa na+ ulga podatkowa na

 

 

inwestycje 30%

inwestycje 50%

inwestycje 50%

Podatek od

 

 

wprowadzenie

 

nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

Podatek dla

 

 

wprowadzenie

 

rolników

 

 

 

 

 

 

 

Cele strategiczne - skarbowość

Perspektywa finansowa cel nr 1:

Skuteczne, efektywne i sprawiedliwe pobieranie dochodów budżetowych umożliwiające realizację celów ekonomicznych, społecznych i administracyjnych

Perspektywa procesów wewnętrznych cel nr 2:

Skuteczna walka z nadużyciami systemu podatkowego i ochrona rynku przed nieuczciwym obrotem gospodarczym, w szczególności w zakresie interesów ekonomicznych i

handlowych

 

Perspektywa klienta

 

cel nr 3:

Strategia

Zapewnienie lepszej obsługi

podatnikom szanujący system,

skarbowa

ułatwienie legalnej działalności

 

 

gospodarczej i usuwanie barier

 

biurokratycznych oraz wspieranie

 

konkurencyjności gospodarki

Perspektywa rozwoju, cel nr 4:

Doskonalenie standardów działania i rozwój infrastruktury odpowiadający współczesnym wyzwaniom i oczekiwaniom społeczeństwa

Założenia

Zarządzanie finansami publicznymi:

poprawa efektywności wykorzystania środków publicznych

wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania (RTB)

konsolidacja finansów publicznych

Poprawa jakości obsługi obywatela:

usprawnienie i uproszczenie obsługi obywatela

poprawa konkurencyjności otoczenia biznesu

optymalizacja wydatków na utrzymanie systemu obsługi skarbowej

stworzenie organizacji zorientowanej na potrzeby obywatela

Zarządzanie – strategia

Wprowadzenie systemu zadaniowego w realizacji budżetu państwa

Informatyzacja finansów publicznych:

zarządzanie i opracowanie budżetu zarządzanie płynnością państwa integracja zamówień publicznych e-podatki

Reforma systemu organizacji służb skarbowych i celnych

Wprowadzenie systemu realizacji i monitorowania realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych

Wprowadzenie systemu planów 3 letnich

Kierunki informatyzacji

systemy wewnętrzne Ministerstwa Finansów

systemy ogólnopolskie:

skarbowe

celne

inne

współpraca z systemami Unii Europejskiej

. . .

�?ącznie ponad 100 różnych systemów informatycznych

Uwarunkowania

Strategie Prawo

Cechy

eEurope 2005 iEurope 2010

e-Polska 2004-2006

Wrota Polski

STAP

strategia IT MF

. . .

ustawa o dostępie do informacji publicznej i BIP

ustawa o podpisie elektronicznym

ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych

. . .

standardy techniczne zasady wymiany kompatybilność otwartość uniwersalność interoperacyjność

. . .

Założenia tworzenia systemu

Rozwiązania systemu obsługi obywatela stosowane w administracji skarbowej koncentrować się będą na jakości obsługi obywatela dlatego:

wybory strategiczne muszą podlegać konsultacji

założeniem jest prymat stosowania systemów przyjaznych i prostych w obsłudze

systemy muszą być elastyczne

wprowadzeniu systemów musi towarzyszyć proces edukacji i komunikacji w zakresie stosowania pakietu usług

np. e-podatki

Projekt e-Deklaracje (e-Podatki)

Rozwój usług elektronicznych

Obszary działań dla Społeczeństwa Informacyjnego

Otoczenie gospodarcze

e-Deklaracje (e-Podatki)

Ministerstwo

Finansów

dministracja Publiczna

Cele projektu (1)

Umożliwienie przekazywania, przechowywania i przetwarzania deklaracji podatkowych i podań w postaci elektronicznej oraz zapewnienie dostępu do informacji podatkowych on-line, (realizacja art. 3a § 1 i art. 168 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa), a tym samym rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w kraju do poziomu umożliwiającego przedsiębiorcom (a docelowo wszystkim obywatelom) efektywne korzystanie z Internetu i elektronicznych usług publicznych.

Cele projektu (2)

Integracja Centralnego Rejestru Podmiotów (budowanego w Ministerstwie Finansów poza projektem) – jako rejestru referencyjnego opartego na Krajowej Ewidencji Podatników – z pozostałymi państwowymi rejestrami referencyjnymi. Umożliwi to automatyczną wymianę informacji na drodze elektronicznej między Centralną Bazą Danych administracji skarbowej a innymi jednostkami administracji państwowej.

Zobacz również: wystawianie faktur faktura vat druk faktury vat program do faktur

Podział projektu na etapy

e-Deklaracje – usługi on-line dla podmiotów gospodarczych (CIT 2, PIT 4, PIT 5, PIT 11, VAT 7, NIP)

-zakończenie – koniec 2007r.

e-Podatki – pełna wersja usług elektronicznych on-line dla obywateli i podmiotów gospodarczych

-zakończenie – koniec 2012r.

Harmonogram e-Deklaracje (1)

przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji CIT i PIT- 4 – III kwartał 2006r.

wysyłanie przez administrację podatkową potwierdzeń o złożonych deklaracjach – III kwartał 2006r.

przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji VAT, AKC i pozostałych PIT – IV kwartał 2006r.

przyjmowanie drogą elektroniczną deklaracji NIP – I kwartał 2007r.

Harmonogram e-Deklaracje (2)

dostęp podatnika do elektronicznej informacji o złożonych przez siebie deklaracjach – I kwartał 2007r.

przyjmowanie elektronicznych podań – I kwartał 2007r.

obsługa spraw na drodze elektronicznej, dwustronna komunikacja elektroniczna z podatnikiem – II kwartał 2007 r

udostępnienie dedykowanej i ogólnej informacji podatkowej na portalu podatkowym – III kwartał 2007r.

e-Deklaracje – schemat powiązań

Platforma

integracyjna

System zabezpieczeń transakcji elektronicznych

(PKI, znakowanie czasem)

 

Aplikacje do

Aplikacje do

Aplikacje

transformacji i

ładowania danych

ekstrakcji, transformacji

operacyjne

 

 

i ładowania danych

 

 

CBD

Aplikacja

 

Do obsługi

 

 

CRP

 

Repozytorium

 

wzorów dokumentów

 

Obywatele

Biznes

Internet

Listy

Kontakt osobisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broker informacyjny

Aplikacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-podatki

 

 

platformy integracyjnej

 

 

System

bezpieczeństwa

CRM

Moduły istniejące lub obecnie realizowane

Moduły systemu e-Deklaracje

Inne podmioty

Telefon