Regulamin usługi Systim.pl

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną oferowanej w portalu Systim.pl, zwaną dalej "Usługą", świadczoną przez Enadis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 149 U2 Gdynia 81-222, kapitał zakładowy 50 000 zł w całości wniesiony, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000424304, NIP: 586-22-77-469, REGON: 221679673, zwaną dalej "Usługodawcą", prowadzącą serwis internetowy o nazwie "Systim.pl" wraz z towarzyszącą mu Usługą.
 2. Dystrybutorem Usługi na rynku polskim jest spółka zależna Systim sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 149 U2 Gdynia 81-222, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001074262, NIP: 9581739609, REGON: 527165090.
 3. Usługi świadczone są dla przedsiębiorców, zwanych dalej "Usługobiorcami".
 4. Usługodawca w ramach Usługi oferuje udostępnianie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie firmą wraz z jego funkcjonalnościami. Funkcjonalności Usługi opisane są na stronie Systim.pl Zakres Usługi zależy od wykupionego pakietu według opcji zakresów wskazanych w cenniku (https://www.systim.pl/zaloz_systim.php).
 5. Udostępnienie systemu stanowi dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 6. Usługobiorca poprzez przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu podczas rejestracji Usługi, a także poprzez korzystanie z Usługi, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 7. Opłacenie Faktury VAT, faktury Pro Forma, bądź przedpłata za Usługę jest jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 8. Wypełnienie formularza służącego do rejestracji Usługi i zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Usługę pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na czas określony. Umowa zawierana jest na okres 1 miesiąca, a po jej opłaceniu na okres za który Usługa została opłacona.
 9. Dla zawarcia umowy konieczne są następujące czynności techniczne:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  2. akceptacja regulaminu, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. przesłanie formularza do Usługodawcy.
 10. Osoba fizyczna, która zawarła Usługodawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która zawarł taką umowę przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów oprócz kosztów wprost wskazanych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 11. Pouczenie o prawie odstąpienia, jego skutkach i sposobie wykonania stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 2. Funkcjonalność programu i oferta
 1. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z funkcjami, możliwościami i ograniczeniami Systemu przy pomocy wersji demonstracyjnej programu, w momencie zakupu był świadomy możliwości i ograniczeń Usługi, i nie wyraża do nich zastrzeżeń.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do błędów i pomyłek pisarskich w ofercie, które nie stanowią prawa do roszczeń.
 3. Przedstawione na stronach Usługodawcy informacje i dane nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przedstawione tam informacje stanowią zaproszenie do negocjacji i jako takie mogą podlegać zmianie.
§ 3. Cennik i płatności
 1. Aktualny cennik świadczenia Usługi dla nowych klientów jest określony na stronie cennik.
 2. Usługobiorcę obowiązuje cennik z dnia w którym założone było konto Systim.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresowych promocji na Usługę. Po zakończeniu promocji obowiązywać będzie standardowa oferta według cennika na dzień zakończenia promocji.
 5. Poprzez przedłużenie Usługi rozumie się wpłatę odpowiedniej kwoty za usługę na konto Usługodawcy, przy czym decydująca jest data wpłynięcia środków na konto Usługodawcy.
 6. Usługodawca poinformuje e-mailowo Usługobiorcę o wygasaniu terminu ważności jego Usługi.
 7. Powiadomienia o wygasaniu usług wysyłane przez Usługodawce mają charakter informacyjny, i nie stanowią podstaw do wysuwania roszczeń wobec Usługodawcy. Zagubienie loginu i hasła do Panelu nie stanowi podstaw do wysuwania roszczeń wobec Usługodawcy.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku nie przedłużenia usługi na kolejny okres rozliczeniowy, w tym w braku wniesienia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługę i jej prawidłowe działanie w przypadku nie wpłynięcia, bądź zbyt późnego wpłynięcia opłaty na konto Usługodawcy.
 10. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu, na który została zawarta.
 11. Płatność za Usługę uiszczana jest za cały okres w którym Usługobiorca przechowuje dane na serwerach Usługodawcy, tj. za okres od pierwszego opłacenia Usługi, aż do dnia w którym Usługobiorca podejmie decyzję o zaprzestaniu korzystania z usługi.
 12. W przypadku gdy Usługa zostanie zawieszona Usługodawca może ją wznowić i/lub udostępnić przechowywane w niej dane wyłącznie w przypadku opłacenia Usługi za okres przez który nie była ona opłacona, co najmniej do dnia obecnego.
 13. W przypadku zawieszenia Usługi przez Usługodawcę z powodu nie opłacenia Usługi przez Usługobiorcę, Usługa może zostać ponownie wznowiona tylko i wyłącznie po uiszczeniu przez Usługobiorcę opłaty za okres od dnia wygaśnięcia usługi do dnia zapłaty, lub na okres dłuższy. Opłata wnoszona jest za okres nie krótszy niż wielokrotność jednego miesiąca (np. za 1, 2, 3 .. itd. miesiące). W związku z tym minimalny okres, na który zostaje zawarta umowa to jeden miesiąc.
 14. Usługa bezpłatna, do której Usługobiorca nigdy się nie zalogował, wraz z wszystkimi danymi, usuwana jest po upływie dwóch miesięcy od daty założenia Usługi.
 15. Usługa bezpłatna, która była wykorzystywana przez Usługobiorcę, wraz z wszystkimi danymi, usuwana jest po upływie czterech miesięcy od dnia wygaśnięcia Usługi, ale nie wcześniej niż 4 miesiące od daty ostatniego logowania.
 16. W przypadku wygaśnięcia i zawieszenia wcześniej opłaconej Usługi, wszelkie dane przechowywane w Usłudze są usuwane po upływie 12 miesięcy od ostatniego logowania do Usługi.
 17. Wszelkie dane przechowywane w Usłudze płatnej, która wygasła i została zawieszona, są usuwane najpóźniej po upływie pięciu lat od wygaśnięcia Usługi, bez względu na datę ostatniego logowania.
 18. Ze względów technicznych oraz ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych Usługi w formie kopii zapasowych przez okres nie dłuższy niż sześć lat od wygaśnięcia konta Usługobiorcy.
 19. W przypadku gdyby Usługobiorca dokonał opłaty za zawieszoną Usługę, opłata zaliczana jest na kolejny okres od dnia w którym Usługa została zawieszona. Konto zostanie ponownie aktywowane i nie będzie już zawieszone jedynie w przypadku, gdy uiszczona zostanie opłata w wysokości wystarczającej na przedłużenie konta do dnia późniejszego niż dzień, w którym płatność wpłynie na konto Usługodawcy. W przeciwnym wypadku konto pozostanie zawieszone.
 20. W przypadku zakupu usługi z góry na okres dłuższy niż jeden miesiąc, udzielane są rabaty zgodnie z cennikiem. Rabaty udzielane jest jedynie w przypadku jednorazowej zapłaty całej kwoty za przedłużenie konta na dany okres. Rabaty nie podlegają łączeniu czy sumowaniu z innymi udzielanymi okolicznościowo rabatami. Rabaty udzielane są wyłącznie na czas na który Usługobiorca zamawia w danym momencie usługę i który to czas wskazany jest na fakturze. Usługodawca ma prawo, z zastrzeżeniem Usług już opłaconych, do zaprzestania udzielania rabatów.
 21. Wszelkie wpłaty do Usługobiorcy zostaną zaliczone w następującej kolejności na: odsetki od zaległych płatności, poczynając od najwcześniej wymagalnych, zaległe płatności główne poczynając od najwcześniej wymagalnych, inne należne płatności.
 22. W przypadku opłacenia Usługi przez Usługobiorcę cena Usługi w już opłaconym okresie nie może ulec zmianie.
 23. Usługodawca zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia usług wobec Usługobiorcy w przypadku, gdy nie uregulowane zostaną płatności tego Usługobiorcy względem Usługodawcy.
 24. Podstawą do wystawienia faktury za Usługę jest cena brutto. W przypadku kontrahentów będących płatnikami VAT z Uni Europejskiej zostanie wystawiona faktura z odwrotnym obciążeniem VAT. Kwota wystawionej w ten sposób faktury będzie identyczna jak kwota brutto faktury wystawionej dla innych kontrahentów za odpowiednią usługę.
 25. Usługobiorca może wprowadzić w panelu dane karty płatniczej. Wprowadzenie karty płatniczej oznacza, że Usługobiorca wyraża zgodę na subskrypcję Usługi, poprzez automatyczne obciążanie jego karty płatniczej opłatą za przedłużenie Usługi. Opłata będzie pobierana automatycznie w ciągu 7 dni przed upływem ważności konta, lub na żądanie użytkownika. Usługobiorca może skontaktować się z wsparciem technicznym aby usunąć dane karty płatniczej i co za tym idzie zrezygnować z subskrypcji. Rezygnacja z już opłaconej subskrypcji możliwa jest począwszy od pierwszego dnia następnego okresu rozliczeniowego. Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi. Operatorem płatności kartą, który jednocześnie przechowuje dane karty płatniczej, jest Polcard (Fiserv Polska S.A.).
§ 4. Stanowiska i przestrzeń dyskowa
 1. Usługobiorca może zakupić dowolną ilość Stanowisk na Usługę. Zakup jednego Stanowiska na okres jednego miesiąca oznacza umożliwienie dostępu jednemu użytkownikowi, pracownikowi Usługobiorcy, dostępu do Usługi przez okres jednego miesiąca.
 2. W poszczególnych pakietach usług dostępne są następujące ilości kont użytkowników, dla których można założyć loginy dostępowe, i którzy mogą jednocześnie korzystać w programu:
  1. pakiet "Bezpłatny" i pakiet "Faktury": 1 konto użytkownika;
  2. pakiet "Faktury i magazyn": 2 konta użytkowników;
  3. pakiet "KPiR i magazyn", "KPiR i płace" i pakiet "Kadry i Płace": 4 konta użytkowników;
  4. pakiet "Pełna ksiegowość" i pakiet "Pełna księgowość i płace": 6 kont użytkowników;
  5. dodatkowe konta użytkowników (stanowiska) można zakupić w cenie 5 zł netto za użytkownika za miesiąc.
 3. W przypadku gdy dodatkowe konto użytkownika (stanowisko) zostaje dokupione do już aktywnego konta, dopłata za stanowisko zostanie obliczona proporcjonalnie za okres pozostały do wykorzystania usługi. Tak obliczona opłata nie może być niższa niż 5 zł.
 4. W ofercie zakupionej przed dniem 01.08.2015 dostępne jest jedno stanowisko. Dodatkowe stanowiska dostępne są w cenie 5 zł netto za każde dodatkowe stanowisko na miesiąc.
 5. Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji 3GB na przechowywane w programie dane. W przypadku przekroczenia tego limitu program automatycznie zablokuje możliwość wprowadzania dodatkowych danych i załączników. Usługobiorca może wydzierżawić dodatkową przestrzeń dyskową w cenie 100 zł netto na rok, za każde dodatkowe 5GB powierzchni dyskowej. Przestrzeń dyskowa dokupowana jest na okres od momentu zakupu do momentu wygaśnięcia konta użytkownika, zaś opłata obliczana jest proporcjonalnie, jednak jednorazowa kwota dopłaty za dodatkową przestrzeń dyskową nie może być mniejsza niż 10 zł netto.
§ 5. Wsparcie techniczne i obsługa programu
 1. Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji Podręcznik Użytkownika, w formie dokumentu elektronicznego i materiałów wideo, opisujących sposób działania Usługi, jej zakres, funkcjonalności i sposób jej wykorzystania.
 2. Usługodawca nie świadczy bezpłatnej pomocy ani szkoleń z wykorzystania udostępnionych usług.
 3. Usługodawca udostępnia użytkownikom korzystającym z opłaconej Usługi pomoc techniczną:
  1. za pomocą wiadomości e-mail - dla Usługobiorców posiadających zakupione co najmniej 1 stanowisko, ważną na dzień przesłania zapytania do pomocy technicznej,
  2. za pomocą telefonu – dla Usługobiorców posiadających zakupione co najmniej 2 stanowiska (lub pakiet upoważniający do korzystania z wsparcia technicznego), ważne na dzień przesłania zapytania do pomocy technicznej.
 4. Pomoc techniczna obejmuje wyłącznie usuwanie usterek, które pojawiły się w programie w wyniku błędu Usługodawcy, oraz udzielanie informacji i odpowiedzi na pytania na temat działania programu. Pomoc techniczna nie obejmuje innych form pomocy, w tym zwłaszcza (ale nie wyłącznie) nie obejmuje wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji programu lub jego części lub prowadzenia szkoleń.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia pomocy technicznej użytkownikowi, który nie współpracuje z pomocą techniczną, narusza ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe, bądź nadużywa tej pomocy w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia zapewnienie wysokiej jakości i szybkiego wsparcia innym użytkownikom Usługi.
 6. Użytkownik może zamówić płatne wsparcie techniczne do programu, w cenie 200 zł netto za godzinę roboczą.
 7. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom panel do zarządzania zakupioną Usługą, zwany dalej "Panelem".
 8. Usługobiorca może zlecić Usługodawcy wykonanie zmian w konfiguracji zakupionych usług. W przypadku gdy Usługobiorca dysponuje możliwością wykonania takiej zmiany w Panelu, usługa ta jest odpłatna wg cennika obowiązującego na dzień zgłoszenia.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie Usługi bądź Panelu w sposób niewłaściwy, w szczególności niezgodny z regulaminem, przeznaczeniem Usługi lub Panelu lub Podręcznikiem Użytkownika. Zakazane jest dla Użytkownika korzystającego z Usługi dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
 10. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w ramach Usługi przez Usługobiorcę będą traktowane jako poufne, i nie będą udostępniane osobom trzecim ani nie będą wykorzystywane przez Usługodawcę w jakikolwiek sposób dla potrzeb innych niż związane z realizacją Usługi. Zasady przetwarzania danych zwiazane z korzystaniem z Usługi opisane są w Polityce Prywatności oraz Polityce cookies.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia pomocy technicznej na czas nieokreślony, a także do wypowiedzenia świadczenia usług Usługobiorcom, którzy:
  1. naruszają zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  2. naruszają zasady określone niniejszym regulaminem,
  3. naruszają inne ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe,
  4. wykorzystują usługę do celów niezgodnych z polskim prawem,
  5. naruszają zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych określone przepisami prawnymi,
  6. wywołują nadmierne obciążenie serwera i/lub innych elementów infrastruktury sieciowej,
  7. wywołują zagrożenie wystąpienia awarii,
  8. dezorganizują pracę Usługodawcy i/lub powodują nadmierne i nieuzasadnione koszty, zwłaszcza w sposób celowy i/lub systematyczny,
  9. wysyłają za pomocą kont e-mail lub serwerów wiadomości typu spam.
 12. Wypowiedzenie usługi każdorazowo poprzedzone jest poinformowaniem Usługobiorcy o naruszeniu wraz z wyznaczeniem nieprzekraczalnego terminu w którym naruszenie musi zostać usunięte.
 13. Usługodawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia błędów w Usłudze zobowiązuje się do jak najszybszego ich usunięcia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie oczekiwań wobec Usługi, spowodowanego przez nieprzetestowanie i niezweryfikowanie sposóbu działania programu czy jego części bezpośrednio w programie lub w oddzielnie założonym koncie testowym, oraz za niezapoznanie się z podręcznikiem użytkownika oraz innymi pomocami dostępnymi w programie oraz poza nim. Usługobiorca ze względów bezpieczeństwa powinien okresowo weryfikować poprawność generowanych przez program danych i przeliczeń.
 14. Usługobiorca rejestrując się w Usłudze wyraża zgodę na okresowe otrzymywanie wiadomości dotyczących Usługi (tzw. Newsletter). Rezygnacja z Usługi nie oznacza jednoczesnej rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących Usługi należy kliknąć link umożliwiający rezygnację, znajdujący się w stopce ostatnio otrzymanej wiadomości, bądź skontaktować się z Usługodawcą.
§ 6. Wymagania techniczne
 1. Usługa do prawidłowego działania wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: komputer wraz z przeglądarką internetową w najnowszej aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera lub Microsoft Edge) w najnowszej wersji, z obsługą JavaScript, aktywne połączenie internetowe, program Acrobat Reader do odczytywania dokumentów PDF w aktualnej wersji. Usługodawca zaleca korzystanie z przeglądarek Firefox i Chrome, które cechują się największą wydajnością i poprawnością działania.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie wymagań technicznych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania firm trzecich.
 3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom wersji płatnej Usługi program SystimPlus. Program SystimPlus musi zostać zainstalowany na komputerze użytkownika. Program SystimPlus nie może być stosowany inaczej niż z wykupioną u usługodawcy Usługą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie programu SystimPlus. Usługodawca zapewnia wsparcie dla programu SystimPlus wyłącznie w formie e-mail i telefonicznej.
 4. Do korzystania w ramach Usługi z programu SystimPlus, który umożliwia wysyłanie deklaracji podatkowych, plików JPK, deklaracji ZUS i innych, oraz drukowanie faktur i paragonów fiskalnych, wymagany jest komputer z systemem operacyjnym Windows w wersji 7 lub wyższej.
 5. Niektóre funkcje programu mogą do poprawności działania wymagać dodatkowego oprogramowania lub sprzętu komputerowego, jak np. czytnik kodów kreskowych do skanowania kodów kreskowych, czytnik z podpisem elektronicznym do podpisywania deklaracji elektronicznych, aplikacja Płatnik do wysyłania deklaracji do ZUS, aplikacja do podpisywania deklaracji poprzez ePUAP, drukarka, itd.
§ 7. Wprowadzanie, edycja i przetwarzanie i danych
 1. W przypadku wystąpienia błędów we wprowadzonych przez Usługobiorcę danych, Usługobiorca ma możliwość samodzielnego ich skorygowania w panelu Usługi. W przypadku brakiej takiej możliwości może je zmienić poprzez przesłanie wiadomości e-mail z poprawnymi danymi na adres Usługodawcy.
 2. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz innych danych, które wprowadzi do programu Systim, na podstawie niniejszego regulaminu będącego umową o świadczenie Usługi. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych dla potrzeb realizacji Usługi, w tym również dla potrzeb komunikacji z Usługobiorcą, przez Usługodawcę oraz przez podmioty współpracujące w zakresie realizacji Usługi, a także w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę. Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, do ich poprawiania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przeniesienia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do realizacji Umowy.
 3. w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę przetwarzane są na podstawie zgody, umowy o powierzenie bądź na podstawie uzasadnionego interesu prawnego.
 5. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego wprowadzania, pobieranie, poprawiania i usuwania swoich danych w Panelu Usługi. W przypadku gdyby Usługobiorca zlecił wykonanie takich prac Usługodawcy to usługa taka jest płatna w kwocie 200 zł netto za godzinę roboczą. Usługobiorca uiści opłatę na podstawie szacunkowej, kosztorysowej wyceny, przed przystąpieniem Usługodawcy do realizacji prac. Na zakończenie prac Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o rzeczywistym koszcie zrealizowanej usługi, wynikających z faktycznie zrealizowanych godzin roboczych, zaś Usługobiorca zobowiązany będzie do dopłaty różnicy w cenie, jeśli rzeczywisty koszt realizacji usługi będzie wyższy niż kwota szacunkowa. Opłata nie obowiązuje w przypadku, gdyby Usługobiorca nie miał możliwości zmiany bądź usunięcia określonych danych osobowych samodzielnie bądź gdy pobranie takiej opłaty nie jest dozwolone.
 6. Usługodawca może przetwarzać m.in. dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do realizacji umowy, m.in. takie jak nazwisko, imię i/lub nazwę firmy Usługobiorcy, dane adresowe, e-mail, numer telefonu. Usługobiorca może powierzyć również Usługodawcy przetwarzanie innych danych, które zamieścił w swojej Usłudze Systim, poprzez zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Usługobiorcę na jego koncie Systim, w formie pisemnej lub elektronicznej. Usługobiorcy przysługuje prawo do modyfikacji i usunięcia tych danych w swojej Usłudze, i może to wykonać bezpośrednio w Panelu Usługi. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych obowiązuje do dnia jej wypowiedzenia przez Usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich danych osobowych ze swojej Usługi przed wypowiedzeniem umowy. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych wygasa automatycznie po dwóch latach od zaprzestania korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.
 8. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów statystycznych, przy czym dane te będą przetwarzane w pełni anonimowo i prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.
 9. W przypadku zagubienia danych dostępowych do Panelu użytkownik ma możliwość otrzymania nowych danych, przy pomocy formularza przypominania hasła lub kontaktując się z Usługodawcą.
 10. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa udostępnia dane dostępowe do Panelu wyłącznie po zweryfikowaniu Usługobiorcy w wybrany przez siebie sposób.
 11. Usługobiorca zobowiązuje się do nie przekazywania danych dostępowych do Panelu osobom trzecim. W przypadku przekazania danych dostępowych osobom trzecim Usługobiorca jest zobowiązany do pouczenia ich o obowiązującym regulaminie i ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego powodu zdarzenia. Usługobiorca zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła przed utratą i dostępem przez osoby nieuprawnione.
§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ograniczona jest maksymalnie do 20% wartości faktur, które zostały opłacone przez Usługobiorcę za korzystanie z Usługi, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających zdarzenie wyrządzające szkodę. W przypadku powstania szkody Usługodawca, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 2. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić maksymalną możliwą jakość świadczonych usług.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania codziennie w godzinach wieczornych kopii zapasowych wszelkich danych przechowywanych w usłudze.
 4. W przypadku gdy z winy Usługodawcy nastąpi konieczność przywrócenia danych usługi z kopii zapasowej, to usługa ta jest bezpłatna. W innym przypadku koszt przywrócenia danych wynosi 200 zł netto.
 5. Usługodawca zapewnia dostępność usług na poziomie 99,6% rocznie.
 6. W przypadku gdyby czas dostępności Usługi, obliczany w cyklu rocznym, był niższy niż w powyższym punkcie regulaminu, Usługodawca zobowiązany będzie do zwrotu odpowiedniej proporcjonalnie kwoty za czas, w którym Usługobiorca nie posiadał dostępu do Usługi.
 7. Zwrot nie przysługuje w przypadku gdyby zaszła co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  1. Usługobiorca w momencie wystąpienia niedostępności Usługi posiadał zaległości w płatnościach za Usługę,
  2. niedostępność wynikła z winy Usługobiorcy,
  3. Usługobiorca nie poinformował niezwłocznie Usługodawcy o występującej niedostępności.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi wynikły z przyczyn siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, stan wojny, awarie na łączach dostawców sieci Internet itp.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia Usługi w celach administracyjnych, przy czym w miarę możliwości wszelkie czynności administracyjne, związane z brakiem dostępu do Systemu dla Zamawiającego, wykonywane będą w godzinach nie będących godzinami roboczymi (18.00 – 06.00), bądź w dni nie będące dniami roboczymi.
 10. Wszelkie reklamacje będą składane pisemnie na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać: wyszczególnienie okresu niedostępności Usługi, dat zgłoszeń niedostępności lub innego błędnego działania Usługi, wskazanie błędu lub usterki w sposób umożliwiający w sposób jednoznaczny jej określenie, nazwę Usługobiorcy, jego adres e-mail i nazwę konta. Reklamacje nie zawierające kompletnych informacji nie będą rozpatrywane. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
§ 9. Usługa bezpłatna
 1. Usługodawca udostępnia również zainteresowanym użytkownikom bezpłatne wersje demonstracyjne Usługi, tzn. Usługi Bezpłatne, które to charakteryzują się:
  1. brakiem określonej dostępności systemu (tzw. SLA),
  2. ograniczeniami w ilości danych które przechowywane mogą być w ramach Usługi,
  3. brakiem szyfrowania połączeń,
  4. dostępem wyłącznie dla 1 użytkownika,
  5. ograniczeniami w ilości tworzonych i przechowywanych dokumentów,
  6. ograniczeniami w korzystaniu z niektórych funkcjonalności programu.
 2. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie bezpłatnych wersji Usługi, i zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości ich świadczenia z zachowaniem co najmniej tygodniowego okresu wypowiedzenia - od poinformowania użytkowników Usługi Bezpłatnej do jej zawieszenia.
 3. Usługa Bezpłatna przeznaczona jest wyłącznie dla celów wypróbowania sposobu działania programu, i posiada ograniczenia na maksymalny roczny przychód, w wysokości nie większej niż 60 tys. zł netto. Z Usługi bezpłatnej Usługobiorca może korzystać nie dłużej niż 1 miesiąc, począwszy od dnia założenia konta.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Bezpłatnej dla Usługobiorcy, którego przychód netto z ostatniego roku przekroczył 60 tys. zł netto, lub który korzysta z Usługi bezpłatnej 1 miesiąc lub dłużej. Zawieszona w ten sposób Usługa może zostać wznowiona po wykupieniu płatnej Usługi wg obowiązującego cennika. Wysokość przychodu weryfikowana jest automatycznie z wystawionych dokumentów sprzedaży, bez uwzględniania korekt, z ostatnich 365 dni.
 5. Usługobiorca którego konto zostało zawieszone z powodu przekroczenia limitów wersji bezpłatnej, lub który korzystał wcześniej z wersji płatnej, nie może założyć konta bezpłatnego.
 6. Usługa bezpłatna może zostać w dowolnym momencie opłacona, przez co staje się pełnoprawną Usługą. Usługa płatna nie może zostać zmieniona w Usługę w wersji bezpłatnej.
§ 10. Przetwarzanie danych na kontach użytkowników
 1. Usługodawca oświadcza, że Usługa płatna zgodna jest z wymogami RODO. Jednocześnie Usługodawca oświadcza iż nie jest Administratorem Danych Osobowych wprowadzonych przez Usługobiorcę w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązują się wobec siebie do zachowania poufności co do wszelkich danych i informacji, jakie Strony mogą od siebie pozyskać w ramach realizacji Usługi. Zobowiązują się ponadto do powiadomienia o wszelkich przypadkach naruszenia poufności, gdy tylko pozyskają informację o takim naruszeniu.
 3. Usługobiorca oświadcza, że w przypadku przechowywania w Usłudze danych stanowiących zbiór danych osobowych, zapewni zgodność przetwarzania z przepisami dotyczącymi RODO, oraz zawrze z Usługodawcą umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Usługobiorca w ramach korzystania z usługi ma możliwość pobierania danych o złożonych zamówieniach bezpośrednio ze swojego konta Allegro. Usługa ta wymaga podania i zapisania danych konta Allegro (hasła, loginu, klucza webapi) po stronie Usługodawcy. Podobnie Usługobiorca ma możliwość wykorzystania opcji wysyłania poczty bezpośrednio z własnej skrzynki e-mail, a także podania danych dostępowych do systemu PayU, co również wiąże się z podaniem loginu i hasła bądź innego klucza dostępowego. W przypadku gdy Usługobiorca chce zminimalizować ryzyko związane z przechowywaniem haseł po stronie Usługobiorcy, powinien za każdym razem po skorzystaniu z wyżej wymienionych funkcji zmienić hasło zapisane w Systim na inne (na nieprawidłowe bądź puste). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się do tej wskazówki, zaś Usługobiorca podejmuje takie ryzyko na własną odpowiedzialność. Podawane w programie hasło nie powinno być identyczne lub nawet podobne do innych haseł wykorzystywanych przez użytkownika.
§ 11. Modyfikacje programu na zamówienie
 1. W przypadku wprowadzenia przez Usługodawcę modyfikacji na zamówienie w oprogramowaniu będącym przedmiotem Usługi, Usługodawca udziela 7 dniowej gwarancji na wykonane prace. Wszelkie prace wykonywane po tym terminie wykonywane będą odpłatnie, na zasadzie stawki godzinowej. Ze względu na biznesowy charakter współpracy pomiędzy stronami rękojmia na tak wykonane prace i ich efekty jest wyłączona.
 2. Wszelkie płatności na rzecz Usługodawcy za tak wprowadzane modyfikacje wykonywane będą z góry, na podstawie kosztorysu (wyceny). W przypadku gdy niemożliwe będzie wykonanie z góry dokładnej wyceny, Usługobiorca wpłaci Usługodawcy kwotę zaliczki w wysokości szacunkowej wyceny zakresu prac, który może zostać wykonany. Na zakończenie wdrożenia Usługodawca przedstawi Usługobiorcy rzeczywisty koszt prac, a Usługobiorca zobowiązany jest uregulować różnicę pomiędzy rzeczywistym kosztem prac a wpłaconą zaliczką.
 3. Usługobiorca może zażądać dodatkowej zaliczki w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac okaże się, że koszty prac przewyższą wcześniejsze szacunki.
 4. W przypadku, gdy koszt wykonanych prac będzie niższy niż wpłacona zaliczka, Usługodawca w pierwszej kolejności zaliczy nadmiarową wpłatę na zaległe płatności Usługobiorcy i odsetki od zaległych płatności. W drugiej kolejności zwróci Usługobiorcy nadmiarową wpłatę, bądź zachowa je jako zaliczkę na kolejne płatności, zależnie od decyzji Usługobiorcy.
 5. Usługobiorca w ciągu 7 dni od odebrania wykonanych na zamówienie modyfikacji zobowiązuje się sprawdzić je i zweryfikować poprawność ich wprowadzenia.
 6. Usługobiorca zamawiając modyfikację oprogramowania zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich szczegółów danej modyfikacji, również w takim zakresie w jakim wpływać ma ona na inne opcje systemu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie prac w sposób nieprawidłowy w wyniku nie przedstawienia przez Usługobiorcę wszelkich niezbędnych szczegółów zamówienia. Kompletne zamówienie musi zostać przekazane w formie pisemnej lub e-mail, nie później niż przed przyjęciem zlecenia do realizacji.
 7. W przypadku zamówienia przez Usługobiorcę zmian w programie, które w znaczący sposób wpływają na jego sposób działania, Usługodawca po akceptacji Usługobiorcy wydzieli dla Usługobiorcy oddzielną kopię programu, tak, aby wprowadzone zmiany nie miały wpływu na działanie Usługi dla innych użytkowników Systim.
 8. Do tak wydzielonej kopii programu:
  1. Usługodawca udziela Usługobiorcy gwarancji na 7 dni i wyłącza rękojmie, na takich samych zasadach jak wprowadzane do programu modyfikacje na zamówienie;
  2. Usługodawca nie udziela bezpłatnego wsparcia technicznego ani nie wykonuje aktualizacji;
  3. Usługodawca może udzielić wsparcie techniczne lub wprowadzać aktualizacje wyłącznie odpłatnie, wg stawki godzinowej określonej przez Usługodawcę zgodnie z regulaminem Usługi, na zamówienie Usługobiorcy;
  4. Usługodawca przechowuje ją na swoich serwerach i zapewnia dostęp Usługobiorcy przy zachowaniu standardowych opłat za Usługę.
 9. Wykorzystywanie wprowadzonych modyfikacji lub wydzielonej kopii programu jest możliwe na jednym koncie Usługobiorcy, po uregulowaniu przez Usługobiorcę płatności za modyfikację lub wydzieloną kopię programu.
 10. Usługodawca może udzielić zgody na wykorzystywanie modyfikacji czy dodatkowych wydzielonych kopii programu na większą liczbę kont i podmiotów wyłącznie jeśli Usługobiorca poinformował o tym fakcie Usługodawcę przed wykonaniem wyceny ja następnie Strony tak ustaliły i potwierdziły w formie pisemnej bądź e-mail, wskazując w tejże formie również dane tych podmiotów i kont.
 11. Usługobiorca może korzystać z modyfikacji lub wydzielonych kopii programu wyłącznie na czas, przez który Usługobiorca korzysta z Usługi Systim i jest ona przez niego opłacona.
§ 12. Usługa Odczytu Dokumentów OCR
 1. W ramach świadczonej Usługi Usługodawca świadczy dodatkowo płatną usługę Odczytu Dokumentów OCR.
 2. Dzięki usłudze Odczyt Dokumentów OCR Usługobiorca może zakupić punkty, które następnie może wykorzystać do odczytu danych z dokumentów. Każdy jeden punkt pozwala na przetworzenie jednej strony A4 dokumentu. Każdy zakupiony punkt można wykorzystać w ciągu roku od dnia zakupu. Niewykorzystane w tym czasie punkty stają się nieaktywne i nie można już ich użyć.
 3. Cennik usługi Odczytu Dokumentów OCR określony jest w panelu usługi, po wybraniu opcji "Doładuj Konto" dostępnej w module "Sprzedaż i zakup -> Zakup -> Przesłane dokumenty".
 4. Usługobiorca może wczytać do Usługi dokumenty (faktury VAT) i następnie przy użyciu zakupionych wcześniej punktów, wykorzystując usługę Odczytu Dokumentów OCR, odczytać kluczowe informacje z dokumentów dzięki zastosowaniu technologi OCR (Optical Character Recognition). Operacja taka może potrwać kilkanaście minut.
 5. Po odczytaniu informacji będzie można kliknąć opcję "wprowadź w koszty" a program automatycznie uzupełni takie dane, jakie udało mu się odczytać z dokumentu, jak np. dane nabywcy (NIP i pozostałe dane pobrane z rejestru KRS), kwoty netto, VAT, brutto i stawkę VAT, daty wystawienia i sprzedaży.
 6. Aby zapewnić poprawność działania usługi, Usługobiorca zobowiązuje się upewnić, że:
  1. przesłane dokumenty są dostatecznie dobrej jakości, zdatne do odczytania, wyraźne, niepogniecione,
  2. przesłane dokumenty otrzymane w postaci PDF są przesyłane do programu w oryginalnej formie, bez drukowania ich i ponownego skanowania ich,
  3. zeskanowane dokumenty zostały zeskanowane w rozdzielczości powyżej 92 i poniżej 300 DPI.
 7. W przypadku gdy dany dokument nie może zostać przetworzony, program poinformuje o tym użytkownika.
 8. Opłata obowiązuje za wszelkie dokumenty przesłane do przetworzenia, niezależnie od jego rezultatu.
 9. Program może nie przetwarzać poprawnie dokumentów innych niż polskie faktury VAT, takich jak dokumenty inne niż faktury, paragony, umowy, korekty. Ze względu na specyfikę automatycznego odczytu danych z dokumentów, bez udziału człowieka, Usługodawca nie daje gwarancji, iż każdy dokument uda się przetworzyć i uzyskać z niego informacje. Usługodawca będzie dokładał starań aby rozwijać udostępnioną usługę i na bieżąco monitorować jej działanie tak aby dzięki jej wykorzystaniu można było odczytać jak najwięcej różnego rodzaju faktur VAT.
§ 13. Pozostałe ustalenia
 1. Usługodawca ma prawo zmiany regulaminu. Usługodawca powiadomi Usługobiorców o zmianach niniejszego regulaminu poprzez informację w Panelu lub wysłanie wiadomości e-mail.
 2. Ze względu na specyfikę świadczonej Usługi dla klienta biznesowego, rękojmia jest wyłączona.
 3. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT za zakupione Usługi wyłącznie w formie dokumentu PDF przesyłanego przy pomocy wiadomości e-mail.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie plików "cookies" (tzw. "ciasteczka") przez serwis www.systim.pl jak i Usługę Systim, w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki te mogą zostać zablokowane poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, co uniemożliwi jednak korzystanie z Usługi. Szczegółowe zasady korzystania z plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.
 5. W przypadku gdy Usługodawca na żądanie kancelarii komorniczej, urzędu skarbowego, sądu, organu administracji, organu postepowania przygotowawczego, innego organu państwowego lub innej jednostki, organizacji czy osoby uprawnionej do pozyskania takich informacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, będzie musiał przedstawić informacje dotyczące Usługobiorcy, co będzie wymagało wykonania dodatkowego nakładu pracy przez Usługodawcę, Usługodawca obciąży Usługobiorcę opłatą w wysokości 100 zł netto za każde takie zdarzenie. W przypadku powtarzających się żądań tego typu, które dezorganizowałyby pracę Usługodawcy i/lub powodowałyby nadmierne koszty, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 7. Wszelkie spory strony zgadzają się rozwiązywać w pierszej kolejności polubownie. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jakie mogłyby wyniknąć w związku z wykorzystaniem Usługi, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Do stosowania, interpretacji i egzekwowania niniejszego Regulaminu oraz umów, których niniejszy Regulamin stanowi część, a także wszelkich sporów wynikłych w związku z ich obowiązywaniem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

Załącznik nr 1 - Prawo odstąpienia od umowy
 1. Osoba fizyczna, która zawarła z Usługodawcą na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może w terminie 14 dni odstąpić od takiej umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Usługobiorcy, o którym mowa w ust. 1, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  2. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, o którym mowa w ust. 1, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Usługodawca informuje, iż po wykonaniu w pełni usług, w tym Usług Elektronicznych za wyraźną zgodą Usługobiorcy, o którym mowa w ust. 1 oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Usługobiorcy, o którym mowa w ust. 1 świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części usługi prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części. Zawierając umowę w Serwisie Usługobiorca, o którym mowa w ust. 1 potwierdza swoją zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia i wykonanie Usługi Elektronicznej przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Zawierając umowę w Serwisie Usługobiorca, o którym mowa w ust. 1 żąda rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w zawarli Państwo umowę.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Enadis sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 149 U2, Gdynia 81-222, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Usługobiorca, który żądał rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy może od niej odstąpić po zgłoszeniu takiego żądania, ale ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
Adresat: Enadis sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 149 U2, Gdynia 81-222
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej Usługi: ………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko ………………………………………………………………………
- NIP ………………………………………………………………………
- Nazwa firmy ………………………………………………………………………
– Adres …………………………………………………………………………………
- Numer konta Systim ………………………………………………………………………
– Podpis ………………………………………………………………………
– Data ………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.


Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!