Działalność nierejestrowana

Opublikowano:

Wiele osób zanim podejmie działalność gospodarczą próbuje swoich sił prowadząc drobną sprzedaż towarów lub usług. Działalność nierejestrowana, bo o niej tu mowa może być prowadzone przez osobę fizyczną, ale pod pewnymi warunkami. Na co więc zwrócić szczególną uwagę zanim podejmie się tego typu działalność?

 

Co to jest działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to możliwość wykonywania niektórych rodzajów sprzedaży bez konieczności rejestracji firmy w rejestrze CEIDG. Należy dodać, że wielkość tej sprzedaży jest ograniczona kwotowo, a więc może ona być jedynie na mniejszą skalę. Poza tym działalność nierejestrowaną mogą prowadzić tylko osoby fizyczne. Nie mogą jej prowadzić wspólnicy spółek.

 

 

UWAGA:

Działalność nierejestrowana nie dotyczy działalności, która wymaga uzyskania koncesji, licencji czy innych typów pozwoleń np. działalność polegająca na ochronie osób i mienia, na prowadzeniu kasyna gry, rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, inne.

Krótko mówiąc działalność regulowana odrębnymi przepisami nie może być wykonywana jako działalność nierejestrowana.

 

 

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną

Art. 5 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221 zwanej dalej ustawą Prawo przedsiębiorców) uważa za działalność nierejestrowaną - działalność wykonywaną przez osobę fizyczną:

 1. której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, oraz
 2. która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

 

UWAGA:

Od 1 lipca 2023r. zmieniły się warunki limitu przychodu. Od 1 lipca 2023r. do 31 grudnia 2023r. kwota minimalnego wynagrodzenia wynosi 3.600 zł brutto.

Z dniem 1 lipca 2023r. maksymalny miesięczny limit przychodu umożliwiający prowadzenie działalności nierejestrowanej to 2.700 zł (75% z 3.600 zł).

Od 1 stycznia 2023r. do 30 czerwca 2023r. było to 1.745 zł (50% z 3.490 zł).

 

 

Jeżeli przychód z działalności nierejestrowanej w którymkolwiek miesiącu przekroczy kwotę limitu wtedy podatnik ma obowiązek zarejestrować w terminie 7 dnia od dnia przekroczenia limitu działalność gospodarczą w rejestrze CEIDG.

Przykład 1

Podatnik prowadzi działalność nierejestrowaną od początku 2023r. Do końca sierpnia uzyskiwał następujące przychody:

 

 

Przychody z działalności nierejestrowanej do przykładu nr 1
Miesiąc Przychód
01/2023 r. 1.100 zł
02/2023 r. 900 zł
03/2023 r. 800 zł
04/2023 r. 1.550 zł
05/2023 r. 1.000 zł
06/2023 r. 1.350 zł
07/2023 r. 2.100
08/2023 r.
 • 1.050 uzyskany dnia 04.08.2023r.,
 • 550 uzyskany dnia 14.08.2023r.,
 • 700 zł uzyskany dnia 23.08.2023r.,
 • 500 zł uzyskany dnia 30.08.2023r.
RAZEM: 2.800 zł.

 

 

W powyższym przypadku w sierpniu 2023r. podatnik przekroczył limit przychodów – 2.700 zł. Podatnik ma 7 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie ww. limitu na rejestrację działalności gospodarczej, a więc do dnia 5 września 2023r. Powstaje pytanie - co dokładnie znaczy przekroczenie przychodu. Kiedy to nastąpi?

 

Czym jest przychód na potrzeby ustalania limitu dla działalności nierejestrowanej

Ustawa - Prawo przedsiębiorców przez przychód należny rozumie kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Oznacza to, że wszystko co podatnik otrzyma za wykonaną sprzedaż lub ma otrzymać (zarobek jest należny, ale nie otrzymany) będzie przychodem z działalności nierejestrowanej:

 1. jeżeli podatnik wykonał usługę lub sprzedał towar a nie otrzymał wynagrodzenia to kwota z tej sprzedaży będzie przychodem z działalności nierejestrowanej,
 2. jeżeli podatnik otrzymał zapłatę, ale nie wykonał usługi lub nie sprzedał towaru to przychód z tej zapłaty będzie przychodem z działalności nierejestrowanej,
 3. jeżeli podatnik wystawił rachunek lub fakturę a nie otrzymał zapłaty oraz nie wykonał usługi lub nie sprzedał towaru to łączna kwota z faktury lub rachunku będzie przychodem z działalności nierejestrowanej.

 

 

UWAGA:

Prowadząc działalność nierejestrowaną podatnik ma pewien obowiązek dokumentacji wykonywanej sprzedaży.

Podatnik nie wystawia faktur ani rachunków a zatem jest zobligowany do prowadzenie prostej ewidencji przychodów (sprzedaży).

Podatnik, który nie będzie prowadził takiej ewidencji w żaden sposób nie udowodni jaką wielkość przychodów uzyskał a co za tym idzie nie udowodni, iż nie przekroczył limitu miesięcznego przychodu.

Pamiętać należy, że działalność nierejestrowana podlega kontroli skarbowej na podobnych zasadach co działalność gospodarcza.

 

 

Rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej

Rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej nie wymaga podjęcia żadnych czynności rejestracyjnych. Podatnik po prostu rozpoczyna sprzedaż. Jedyną obowiązkową formalnością jak wskazano powyżej – musi prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów.

 

Działalność nierejestrowana a podatki i ZUS

Rozpoczynając działalność nierejestrowaną podatnik nie ma obowiązku:

 1. rejestracji działalności w rejestrze CEIDG (ani w GUS, ani też w ZUS),
 2. rejestracji do VAT (poza pewnym wyjątkiem),
 3. składania deklaracji i ewidencji VAT – JPK_V7,
 4. składania deklaracji ZUS oraz opłacania składek ZUS,
 5. opłacania zaliczek na PIT (występuje jednak obowiązek złożenia rocznego zeznania PIT-36),
 6. prowadzenia księgowości (tylko prostą ewidencję przychodów),
 7. wystawiania faktur, rachunków – niemniej na żądanie klienta podatnik ma obowiązek wystawienia faktury albo rachunku,
 8. stosowania kasy fiskalnej, ale jeżeli nie przekroczy rocznego limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności w kwocie 20.000 zł (rozpoczynając w trakcie roku limit ten należy proporcjonalnie pomniejszyć do ilości dnia prowadzenia działalności).

 

 

UWAGA:

Prowadząc działalność nierejestrowaną podatnik nie ma obowiązku rejestracji do VAT. Korzysta ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie rocznych obrotów w wysokości 200.000 zł.

Niemniej, gdy podatnik rozpocznie w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej sprzedaż, która w ustawie o VAT wymaga rejestracji od pierwszego dnia, wówczas będzie miał:

 1. obowiązek rejestracji do VAT,
 2. obowiązek wystawiania faktur sprzedaży z doliczonym podatkiem VAT,
 3. możliwość odliczenia VAT od otrzymanych faktur kosztowych,
 4. obowiązek składania ewidencji i deklaracji VAT – JPK_V7.
Zatem podatnik będzie miał takie same obowiązki jak każdy czynny podatnik VAT.

 

 

Przychody z działalności nierejestrowanej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej. Oznacza to, że mimo braku obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku – podatnik ma obowiązek po zakończeniu roku kalendarzowego złożyć roczne zeznanie PIT-36 w którym wykaże przychody z działalności nierejestrowanej.

 

 

UWAGA:

Prowadząc działalność nierejestrowaną podatnik ma prawo w zeznaniu rocznym PIT-36 wykazać:

 1. przychody z działalności nierejestrowanej,
 2. koszty dotyczące działalności nierejestrowanej.
Oznacza to, że podatnik opodatkuje nie same przychody z działalności nierejestrowanej, ale przychody pomniejszone o koszty.

 

 

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna

Prowadząc działalność nierejestrowaną podatnik musi uważać na limit dotyczący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Limit ten za cały rok kalendarzowy wynosi 20.000 zł. Gdy osoba fizyczna rozpoczyna działalność w trakcie roku to limit ten należy przeliczyć proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia w danym roku działalności.

To jednak nie wszystko.

Sprzedaż niektórych towarów lub usług wymaga stosowania kasy od pierwszego dnia sprzedaży, czyli niezależnie od limitu obrotu 20.000 zł. Wykaz towarów lub usług, które wymagają ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalne są zawarte § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2021 r. poz. 2442).

 

Występuje tam m.in.: sprzedaż:

 1. części do silników,
 2. części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego,
 3. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,
 4. sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego,
 5. perfum i wód toaletowych,
 6. usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,
 7. usług w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 8. usług w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 9. usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
 10. fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 11. kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 12. mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej),
 13. związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
 14. pozostałe.

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!