Regulamin usługi Systim.pl

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi Systim.pl, świadczonej przez Enadis sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 149 U2 Gdynia 81-222, kapitał zakładowy 50 000 zł w całości wniesiony, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000424304, NIP: 586-227-74-69, REGON: 221679673.
 2. Wyłącznym dystrybutorem Systim na terenie Polski jest Astcon Rozwiązania Informatyczne, z siedzibą przy ul. Morskiej 149 U2, 81-222 Gdynia, zwaną dalej "Usługodawcą", prowadzącą serwis internetowy o nazwie "Systim.pl" wraz z towarzyszącą mu Usługą.
 3. Usługi świadczone są dla firm, zwanych dalej "Usługobiorcami".
 4. Usługodawca w ramach Usługi oferuje wynajem systemu systemu informatycznego wspierającego zarządzanie firmą.
 5. Usługa do prawidłowego działania wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: komputer wraz z przeglądarką internetową w najnowszej aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome lub Internet Explorer), aktywne połączenie internetowe, plugin Java do przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, plugin Flash do przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, program Acrobat Reader do odczytywania dokumentów PDF w aktualnej wersji.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niespełnienie wymagań technicznych przez Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie oprogramowania firm trzecich.
 7. Usługobiorca poprzez przeczytanie i zaakceptowanie warunków niniejszego regulaminu podczas rejestracji Usługi, a także poprzez korzystanie z Usługi, oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje w całości jego postanowienia.
 8. Usługobiorca rejestrując się w Usłudze wyraża zgodę na okresowe otrzymywanie wiadomości dotyczących Usługi (tzw. Newsletter). Rezygnacja z Usługi nie oznacza jednoczesnej rezygnacji z otrzymywania wiadomości. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości dotyczących Usługi należy kliknąć link umożliwiający rezygnację, znajdujący się w stopce ostatnio otrzymanej wiadomości, bądź skontaktować się z Usługodawcą.
 9. Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji Podręcznik Użytkownika, w formie dokumentu elektronicznego, opisującego sposób działania Usługi i sposób jej wykorzystania.
 10. Usługodawca nie świadczy bezpłatnej pomocy ani szkoleń z wykorzystania udostępnionych usług.
 11. Usługodawca udostępnia użytkownikom korzystającym z opłaconej Usługi pomoc techniczną:
  1. za pomocą wiadomości e-mail - dla Usługobiorców posiadających zakupione co najmniej 1 stanowisko, ważną na dzień przesłania zapytania do pomocy technicznej,
  2. za pomocą telefonu – dla Usługobiorców posiadających zakupione co najmniej 2 stanowiska (lub pakiet upoważniający do korzystania z wsparcia technicznego), ważne na dzień przesłania zapytania do pomocy technicznej.
 12. Pomoc techniczna obejmuje wyłącznie usuwanie usterek, które pojawiły się w programie w wyniku błędu Usługodawcy, oraz udzielanie informacji na temat działania programu. Pomoc techniczna nie obejmuje wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji programu lub jego części.
 13. Użytkownik może zamówić płatne wsparcie techniczne do programu, w cenie 90 zł netto za godzinę roboczą.
 14. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom panel do zarządzania zakupioną Usługą, zwany dalej "Panelem".
 15. Usługobiorca może zlecić Usługodawcy wykonanie zmian w konfiguracji zakupionych usług. W przypadku gdy Usługobiorca dysponuje możliwością wykonania takiej zmiany w Panelu, usługa ta jest odpłatna wg cennika obowiązującego na dzień zgłoszenia.
 16. Usługodawca oświadcza, że w przypadku wystąpienia błędów w Usłudze zobowiązuje się do jak najszybszego ich usunięcia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprzetestowanie i niezweryfikowanie sposóbu działania programu czy jego części bezpośrednio w programie lub w oddzielnie założonym koncie testowym, oraz za niezapoznanie się z podręcznikiem użytkownika oraz innymi pomocami dostępnymi w programie oraz poza nim. Usługobiorca powinien okresowo weryfikować poprawność generowanych przez program danych i przeliczeń.
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie usług bądź Panelu w sposób niewłaściwy.
 18. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w ramach Usługi przez Usługobiorcę będą traktowane jako poufne, i nie będą udostępniane osobom trzecim ani nie będą wykorzystywane przez Usługodawcę w jakikolwiek sposób dla potrzeb innych niż związane z realizacją Usługi.
 19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia świadczenia usług Usługobiorcom, którzy:
  1. naruszają zasady bezpieczeństwa systemów informatycznych,
  2. naruszają zasady określone niniejszym regulaminem,
  3. naruszają inne ogólnie przyjęte normy społeczne i obyczajowe,
  4. wykorzystują usługę do celów niezgodnych z polskim prawem,
  5. naruszają zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych określone przez GIODO,
  6. wywołują nadmierne obciążenie serwera i/lub innych elementów infrastruktury sieciowej,
  7. wywołują zagrożenie wystąpienia awarii,
  8. wysyłają za pomocą kont e-mail lub serwerów wiadomości typu spam.
 20. Wypowiedzenie usługi każdorazowo poprzedzone jest poinformowaniem Usługobiorcy o naruszeniu wraz z wyznaczeniem nieprzekraczalnego terminu w którym naruszenie musi zostać usunięte.
 21. Opłacenie Faktury VAT, faktury Pro Forma, bądź przedpłata za Usługę jest jednoznaczna z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu.
 22. Wypełnienie formularza służącego do rejestracji Usługi i zaakceptowanie regulaminu jest jednoznaczne z zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na czas określony, wynikający z czasu na który Usługa została opłacona.
 23. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec okresu, na który została zawarta.
 24. Dla zawarcia umowy konieczne są następujące czynności techniczne:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego,
  2. zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja regulaminu,
  3. przesłanie formularza do Usługodawcy.
 25. W przypadku wystąpienia błędów we wprowadzonych przez Usługobiorcę danych, Usługobiorca ma możliwość samodzielnego ich skorygowania w panelu Usługi. W przypadku brakiej takiej możliwości może je zmienić poprzez przesłanie wiadomości e-mail z poprawnymi danymi na adres Usługodawcy.
 26. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do realizacji umowy, takie jak nazwisko, imię i/lub nazwę firmy Usługobiorcy, e-mail, numer telefonu.
 27. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z funkcjami, możliwościami i ograniczeniami Systemu przy pomocy wersji demonstracyjnej programu, w momencie zakupu był świadomy możliwości i ograniczeń Usługi, i nie wyraża do nich zastrzeżeń.
 28. Usługodawca poinformuje e-mailowo Usługobiorcę o wygasaniu terminu ważności jego Usługi.
 29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku nie przedłużenia usługi na kolejny okres rozliczeniowy.
 30. Poprzez przedłużenie usługi rozumie się wpłatę odpowiedniej kwoty za usługę na konto Usługodawcy, przy czym decydująca jest data wpłynięcia środków na konto Usługodawcy.
 31. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usługę i jej prawidłowe działanie w przypadku nie wpłynięcia, bądź zbyt późnego wpłynięcia opłaty na konto Usługodawcy.
 32. Powiadomienia o wygasaniu usług wysyłane przez Usługodawce mają charakter informacyjny, i nie stanowią podstaw do wysuwania roszczeń wobec Usługodawcy. Zagubienie loginu i hasła do Panelu nie stanowi podstaw do wysuwania roszczeń wobec Usługodawcy.
 33. W przypadku zagubienia danych dostępowych do Panelu użytkownik ma możliwość otrzymania nowych danych, przy pomocy formularza przypominania hasła lub kontaktując się z Usługodawcą.
 34. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa udostępnia dane dostępowe do Panelu wyłącznie po zweryfikowaniu Usługobiorcy w wybrany przez siebie sposób.
 35. Usługobiorca zobowiązuje się do nie przekazywania danych dostępowych do Panelu osobom trzecim. W przypadku przekazania danych dostępowych osobom trzecim Usługobiorca jest zobowiązany do pouczenia ich o obowiązującym regulaminie i ponosi pełną odpowiedzialność za wynikłe z tego powodu zdarzenia.
 36. Cennik świadczenia Usługi jest określony na stronie cennik. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika. Dodatkowe stanowiska w ofercie "2015" dostępne są w cenie 5 zł netto za każde dodatkowe stanowisko na miesiąc.
 37. W przypadku zakupu usługi z góry na okres dłuższy niż jeden miesiąc, udzielane są rabaty zgodnie z cennikiem. Rabaty udzielane jest jedynie w przypadku jednorazowej zapłaty całej kwoty za przedłużenie konta na dany okres.
 38. W poszczególnych pakietach usług dostępne są następujące ilości kont użytkowników, dla których można założyć loginy dostępowe, i którzy mogą jednocześnie korzystać w programu:
  1. pakiet "bezpłatny" i pakiet "faktury": 1 konto użytkownika
  2. pakiet "faktury i magazyn": 2 konta użytkowników
  3. pakiet "magazyn i KPiR": 4 konta użytkowników
  4. pakiet "KPiR i płace": 4 konta użytkowników
  5. pakiet "pełna księgowość i płace": 6 kont użytkowników
  6. dodatkowe konta użytkowników można zakupić w cenie 5 zł netto za użytkownika za miesiąc
 39. W ofercie zakupionej przed dniem 01.08.2015 dostępne jest jedno stanowisko.
 40. W przypadku opłacenia Usługi przez Usługobiorcę cena Usługi w już opłaconym okresie nie może ulec zmianie.
 41. Usługobiorca otrzymuje do dyspozycji 3GB na przechowywane w programie dane. W przypadku przekroczenia tego limitu program automatycznie zablokuje możliwość wprowadzania dodatkowych danych i załączników. Usługobiorca może wydzierżawić dodatkową przestrzeń dyskową w cenie 100 zł netto na rok, za każde dodatkowe 5GB powierzchni dyskowej. Przestrzeń dyskowa dokupowana jest na okres od momentu zakupu do momentu wygaśnięcia konta użytkownika, zaś opłata obliczana jest proporcjonalnie, jednak jednorazowa kwota dopłaty za dodatkową przestrzeń dyskową nie może być mniejsza niż 100 zł netto.
 42. Usługobiorca może zakupić dowolną ilość Stanowisk na Usługę. Zakup jednego Stanowiska na okres jednego miesiąca oznacza umożliwienie dostępu jednemu użytkownikowi, pracownikowi Usługobiorcy, dostępu do Usługi przez okres jednego miesiąca.
 43. W przypadku zawieszenia Usługi przez Usługodawcę z powodu nie opłacenia Usługi przez Usługobiorcę, Usługa może zostać ponownie wznowiona tylko i wyłącznie po uiszczeniu przez Usługobiorcę opłaty za okres od dnia wygaśnięcia usługi do dnia zapłaty. Opłata wnoszona jest za okres nie krótszy niż wielokrotność jednego miesiąca (np. za 1, 2, 3 .. itd. miesiące). W związku z tym minimalny okres na jaki zostaje zawarta umowa to jeden miesiąc.
 44. W przypadku zawieszenia Usługi przez Usługodawcę wszelkie dane przechowywane w Usłudze są usuwane po upływie pół roku od zawieszenia Usługi, po którym to okresie nie mogą być odzyskane. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia kont nie używanych, po upływie pół roku od ostatniego logowania do Systemu.
 45. Konta bezpłatne, nie używane dłużej niż 5 miesięcy, zostają zawieszone po upływie tego czasu. Konto takie po zawieszeniu może zostać przywrócone jedynie do wersji płatnej.
 46. Przypomnienia przesyłane przez Usługodawcę o wygasaniu i zawieszaniu usług traktowane są jedynie informacyjne. Usługobiorca nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie usługi wywołane brakiem terminowej płatności.
 47. W przypadku gdy Usługa zostanie zawieszona Usługodawca może ją wznowić i/lub udostępnić przechowywane w niej dane wyłącznie w przypadku opłacenia Usługi za okres przez który nie była ona opłacona, co najmniej do dnia obecnego.
 48. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy ograniczona jest maksymalnie do sumy wpłaconych przez Usługobiorcę kwot za korzystanie z Usługi.
 49. Usługodawca zobowiązuje się zapewnić maksymalną możliwą jakość świadczonych usług.
 50. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania codziennie w godzinach wieczornych kopii zapasowych wszelkich danych przechowywanych w usłudze.
 51. W przypadku gdy z winy Usługodawcy nastąpi konieczność przywrócenia danych usługi z kopii zapasowej, to usługa ta jest bezpłatna. W innym przypadku koszt przywrócenia danych wynosi 150 zł netto.
 52. Usługodawca zapewnia dostępność usług na poziomie 99,6% rocznie.
 53. W przypadku gdyby czas dostępności Usługi, obliczany w cyklu rocznym, był niższy niż w powyższym punkcie regulaminu, Usługodawca zobowiązany będzie do zwrotu odpowiedniej proporcjonalnie kwoty za czas, w którym Usługobiorca nie posiadał dostępu do Usługi.
 54. Zwrot nie przysługuje w przypadku gdyby zaszła co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  1. Usługobiorca w momencie wystąpienia niedostępności Usługi posiadał zaległości w płatnościach za Usługę,
  2. niedostępność wynikła z winy Usługobiorcy,
  3. Usługobiorca nie poinformował niezwłocznie Usługodawcy o występującej niedostępności.
 55. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi wynikły z przyczyn wyższych, takich jak klęski żywiołowe, stan wojny, awarie na łączach dostawców sieci Internet itp.
 56. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia Usługi w celach administracyjnych, przy czym w miarę możliwości wszelkie czynności administracyjne, związane z brakiem dostępu do Systemu dla Zamawiającego, wykonywane będą w godzinach nie będących godzinami roboczymi (18.00 – 06.00), bądź w dni nie będące dniami roboczymi.
 57. Wszelkie reklamacje będą składane pisemnie na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać: wyszczególnienie okresu niedostępności Usługi, dat zgłoszeń niedostępności lub innego błędnego działania Usługi, wskazanie błędu lub usterki w sposób umożliwiający w sposób jednoznaczny jej określenie, nazwę Usługobiorcy, jego adres e-mail i nazwę konta. Reklamacje nie zawierające kompletnych informacji nie będą rozpatrywane. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 58. Usługodawca udostępnia również zainteresowanym użytkownikom bezpłatne wersje demonstracyjne Usługi, tzn. Usługi Bezpłatne, które to charakteryzują się:
  1. brakiem określonej dostępności systemu (tzw. SLA),
  2. ograniczeniami w ilości danych które przechowywane mogą być w ramach Usługi,
  3. brakiem szyfrowania połączeń,
  4. dostępem wyłącznie dla 1 użytkownika,
  5. ograniczeniami w ilości tworzonych i przechowywanych dokumentów,
  6. ograniczeniami w korzystaniu z niektórych funkcjonalności programu.
 59. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie bezpłatnych wersji Usługi, i zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości ich świadczenia z zachowaniem co najmniej tygodniowego okresu wypowiedzenia - od poinformowania użytkowników Usługi Bezpłatnej do jej zawieszenia.
 60. Usługa Bezpłatna przeznaczona jest wyłącznie dla celów wypróbowania sposobu działania programu, i posiada ograniczenia na maksymalny roczny przychód, w wysokości nie większej niż 60 tys. zł netto. Z Usługi bezpłatnej Usługobiorca może korzystać nie dłużej niż 1 miesiąc, począwszy od dnia założenia konta.
 61. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Bezpłatnej dla Usługobiorcy, którego przychód netto z ostatniego roku przekroczył 60 tys. zł netto, lub który korzysta z Usługi bezpłatnej 1 miesiąc lub dłużej. Zawieszona w ten sposób Usługa może zostać wznowiona po wykupieniu płatnej Usługi wg obowiązującego cennika. Wysokość przychodu weryfikowana jest automatycznie z wystawionych dokumentów sprzedaży, bez uwzględniania korekt, z ostatnich 365 dni.
 62. Usługobiorca którego konto zostało zawieszone z powodu przekroczenia limitów wersji bezpłatnej, lub który korzystał wcześniej z wersji płatnej, nie może założyć konta bezpłatnego.
 63. Usługa bezpłatna może zostać w dowolnym momencie opłacona, przez co staje się pełnoprawną Usługą w wersji Pro. Usługa w wersji Pro nie może zostać zmieniona w Usługę w wersji bezpłatnej.
 64. Usługodawca oświadcza, że Usługa płatna zgodna jest z wymogami GIODO, i zapewnia bezpieczeństwo oraz zachowanie poufności danych na poziomie wysokim (w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń). Jednocześnie Usługodawca oświadcza iż nie jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 65. Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązują się wobec siebie do zachowania poufności co do wszelkich danych i informacji, jakie Strony mogą od siebie pozyskać w ramach realizacji Usługi. Zobowiązują się ponadto do powiadomienia o wszelkich przypadkach naruszenia poufności, gdy tylko pozyskają informację o takim naruszeniu.
 66. Usługobiorca oświadcza, że w przypadku przechowywania w Usłudze danych stanowiących zbiór danych osobowych podlegający rejestracji w GIODO, dopełni wszelkich formalności z tym związanych.
 67. Usługobiorca w ramach korzystania z usługi ma możliwość pobierania danych o złożonych zamówieniach bezpośrednio ze swojego konta Allegro. Usługa ta wymaga podania i zapisania danych konta Allegro (hasła, loginu, klucza webapi) po stronie Usługodawcy. Podobnie Usługobiorca ma możliwość wykorzystania opcji wysyłania poczty bezpośrednio z własnej skrzynki e-mail, a także podania danych dostępowych do systemu PayU, co również wiąże się z podaniem loginu i hasła bądź innego klucza dostępowego. W przypadku gdy Usługobiorca chce zminimalizować ryzyko związane z przechowywaniem haseł po stronie Usługobiorcy, powinien za każdym razem po skorzystaniu z wyżej wymienionych funkcji zmienić hasło zapisane w Systim na inne (na nieprawidłowe bądź puste). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się do tej wskazówki, zaś Usługobiorca podejmuje takie ryzyko na własną odpowiedzialność. Podawane w programie hasło nie powinno być identyczne lub nawet podobne do innych haseł wykorzystywanych przez użytkownika.
 68. Usługodawca powiadomi Usługobiorców o zmianach niniejszego regulaminu poprzez informację w Panelu lub wysłanie wiadomości e-mail.
 69. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom wersji płatnej Usługi program SystimPlus. Program SystimPlus musi zostać zainstalowany na komputerze użytkownika. Program SystimPlus nie może być stosowany inaczej niż z wykupioną u usługodawcy Usługą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie programu SystimPlus. Usługodawca zapewnia wsparcie dla programu SystimPlus wyłącznie w formie e-mail i telefonicznej.
 70. Program SystimPlus - który jest dodatkiem do programu Systim umożliwiającym m.in. drukowanie paragonów fiskalnych, wysyłanie e-deklaracji i plików JPK - do prawidłowego działania wymaga dodatkowo systemu Windows w wersji co najmniej 7.
 71. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT za zakupione Usługi wyłącznie w formie dokumentu PDF przesyłanego przy pomocy wiadomości e-mail.
 72. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów statystycznych, przy czym dane te będą przetwarzane w pełni anonimowo i prezentowane wyłącznie w formie zagregowanej.
 73. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie plików "cookies" (tzw. "ciasteczka") przez serwis www.systim.pl jak i Usługę Systim, w celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług. Pliki te mogą zostać zablokowane poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej, co uniemożliwi jednak korzystanie z Usługi.
 74. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest w części lub całości nieważne z powodu jego niezgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, to Regulamin w pozostałej części pozostaje w mocy i interpretuje się go w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa tak, aby zachować możliwie najwierniej sens postanowienia nieważnego.
 75. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jakie mogłyby wyniknąć w związku z wykorzystaniem Usługi, jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 76. Do stosowania, interpretacji i egzekwowania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich sporów wynikłych w związku z jego obowiązywaniem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok