Jakie zmienne można stosować w szablonach dokumentów sprzedaży?

Wzory dokumentów można dostosować do swoich potrzeb. Wzór (szablon wybranego dokumentu) należy pobrać na dysk swojego komputera z modułu „Ustawienia”, zakładki „opcje” i opcji „szablony dokumentów”.

Z listy szablonów dokumentów należy pobrać wybrany dokument, np. szablon faktury VAT poprzez wybranie ikony "opcje" i "pobierz szablon". Następnie należy zmodyfikować go w bezpłatnym programie Libre Office (dostępny do pobrania w sieci Internet za darmo). Zmodyfikowany plik należy ponownie wgrać do programu w tej samej zakładce, ale opcją "edycja dokumentu".

UWAGA: Szablony nie mogą być modyfikowane programem Word, który nieprawidłowo zapisuje (formatuje) te pliki!

W przypadku, gdy zmienna jest w szablonie, ale program jej nie uzupełnia na wydruku dokumentu, zalecane jest ponowne wpisanie jej całej nazwy (łącznie z „krzyżykami”) ręcznie lub skopiować podane zmienne z listy poniżej, wkleić je do notatnika (w celu usunięcia formatowania) i następnie wkleić je do pobranego piku szablonu dokumentu.

Poniżej przedstawiono zestawienie zmiennych, jakie można stosować w szablonach dokumentów. Niektóre pola przeznaczone są tylko do niektórych rodzajów dokumentów i mogą nie wyświetlać się poprawnie na innych.

------------------------------------------
DOKUMENTY SPRZEDAŻY
------------------------------------------
1. Podstawowe dane sprzedaży:
#NUMER# - numer dokumentu
#DATA_WYSTAWIENIA# - data wystawienia dokumentu
#DATA_SPRZEDAZY# - data sprzedaży/operacji gospodarczej, na dokumentach magazynowych data operacji (wydania/przyjęcia)
#MIESIAC# - miesiąc wystawienia faktury
#ROK# - rok wystawienia faktury
#UZYTKOWNIK# - imię i nazwisko osoby, która wprowadziła dokument.
#ANULOWANA# - dopisek anulowana
#NAZWA_PROJEKTU# - nazwa powiązanego projektu
#DOPISEK# - dopisek

#TERMIN_PLATNOSCI# - ilość dni do zapłaty faktury, i termin płatności jako data, lub napis ZAPŁACONO w przypadku gdy termin płatności wynosi 0 (zero)
#DNI_PLATNOSCI# - ilość dni do zapłaty faktury, licząc od daty wystawienia, lub j.w.
#PAYMENT_TERMS# - ilość dni do zapłaty w wersji angielskiej, lub j.w.
#DATA_PLATNOSCI - termin płatności w formie daty, lub j.w.

#FORMA_PLATNOSCI# - forma płatności za dany dokument w domyślny języku dokumentu
#FORMA_PLATNOSCI_PL# - forma płatności za dany dokument w języku polskim
#FORMA_PLATNOSCI_EN# - forma płatności za dany dokument w języku angielskim

#BANK# - nazwa banku
#KONTO# - numer rachunku bankowego

#PRO_FORMA# - informacja o funkcji dokumentów Pro Forma
#PODSTAWA_ZWOLNIENIA# - podstawa zwolnienia (zakładka "JPK_FA" w oknie wystawiania faktur)
#nazwa_parametru# - nazwa parametru jest nazwą zdefiniowanego przez użytkownika w programie parametru.


* Dostępne na niektórych fakturach:
#WARUNKI_DOSTAWY# - warunki dostawy
#TERMIN_REALIZACJI# - termin realizacji
#NUMER_ZAMOWIENIA# - numer zamówienia


2. Duplikaty:
#ORYGINAL_KOPIA_DUPLIKAT# - informacja o duplikacie, jeśli pobieramy duplikat, w przeciwnym wypadku "ORYGINAŁ | KOPIA"
#DUPLIKAT# - informacja o duplikacie, jeśli pobieramy duplikat, w przeciwnym wypadku puste
#DUPLICATE# - duplikat w języku angielskim
#DUPLIKAT_DE# - duplikat w języku niemieckim


3. Dane sprzedawcy:
#GL_NAZWA# - pełna nazwa firmy
#GL_NAZWA_SKROT# - skrócona nazwa firmy
#GL_ULICA# - ulica i numer domu
#GL_KOD# - kod pocztowy
#GL_MIASTO# - miasto
#GL_WOJEWODZTWO# - województwo
#GL_PANSTWO# - państwo
#GL_NIP# - numer NIP/VAT EU
#GL_TELEFON# - telefon
#GL_FAX# - faks
#GL_EMAIL# - email
#GL_NAZWA_SKROT# - nazwa skrócona
#GL_WWW# - adres WWW
#GL_REGON# - numer regon
#RODZAJ_DZIALALNOSCI# - rodzaj działalności (określony w module księgowość)


3. Dane odbiorcy:
#ODBIORCA# - odbiorca
#RECEIVER# - odbiorca w języku angielskim
#NAZWA_2# - nazwa
#ULICA_2# - ulica
#KOD_2# - kod
#MIEJSCOWOSC_2# - miejscowość
#PANSTWO_2# - państwo
#WOJEWODZTWO_2# - województwo


5. Dane nabywcy:
#NAZWA# - pełna nazwa firmy
#ULICA# - ulica i numer domu
#KOD# - kod pocztowy
#MIEJSCOWOSC# - miasto
#WOJEWODZTWO# - województwo
#PANSTWO# - państwo
#NIP# - numer NIP/VAT EU
#TELEFON# - telefon
#FAX# - faks
#EMAIL# - e-mail
#SYMBOL# - symbol kontrahenta
#UWAGI_KONTRAHENTA# - uwagi z zakładki Kontrahenci z pola "Uwagi"

#DOSTAWA#
#ADRES_FAKTURY# - adres do wysłania faktury, pola w osobnych liniach
#ADRES_DOSTAWY# - słowa "ADRES DOSTAWY" - po nich adres dostawy z polami w osobnych liniach
#ADRES_DOSTAWY_W_LINII# - słowa "ADRES DOSTAWY" - po nich adres dostawy cały w jednej linii
#ADRES_DOSTAWY_2# - adres dostawy w odrębnych liniach, bez słów "adres dostawy"

* Powyższe pola pojawiają się tylko, gdy w odpowiednim adresie podano nazwę, ulicę, kod i miejscowość. Jeśli nie, to pole jest puste.


5. Pozycje towarowe na fakturze:
#LP# - numer pozycji na fakturze
#NUMER_SERYJNY# - numer seryjny
#IDPRODUKTU# - id produktu
#OPIS# - nazwa towaru/usługi
#OPIS_PRODUKTU# - opis produktu z zakładki "produkty"
#PKWIU# - numer PKWiU
#ILOSC# - ilość sztuk
#JEDNOSTKA# - jednostka miary
#CENA_NETTO# - jednostkowa cena netto
#RABAT# - rabat od ceny jednostkowej (w procentach)
#CENA_NETTO_RABAT# - cena netto/brutto za jedną sztukę w walucie danej faktury
#STAWKA_VAT# - stawka VAT
#KOD_PRODUKTU# - kod produktu
#KOD_KRESKOWY# - kod kreskowy
#ISBN# - numer ISBN
#WARTOSC_NETTO# - cena jednostkowa pomnożona przez ilość sztuk
#WARTOSC_VAT# - VAT obliczony z wartości netto
#WARTOSC_BRUTTO# - wartość netto pozycji plus VAT

#POWIAZANIA# - lista powiązanych dokumentów magazynowych


6. Pozostałe:
#UWAGI# - uwagi do faktury
#PODATEK_ROZLICZA# - informacja o rozliczeniu podatku przez nabywcę, dodawana w przypadku wystawienia faktur zawierających stawkę "np" (nie podlega)
#PODATEK_ROZLICZA_EN# - j.w. - wersja angielska
#PODATEK_ROZLICZA_DE# - j.w. - wersja niemiecka


7. Łączne kwoty za dany dokument:
#SUMA_NETTO#, #SUMA_DOKUMENTU# - łączna kwota w walucie faktury
#SUMA_VAT# - kwota VAT w walucie faktury
#SUMA_BRUTTO# - kwota brutto w walucie faktury
#SLOWNIE_BRUTTO# - kwota brutto do zapłaty słownie

#KWOTA_ZAPLACONA# - kwota zapłacona
#ZAPLACONO_SLOWNIE# - kwota zapłacona słownie

#SLOWNIE_WALUTA_EN# - kwota brutto słownie w walucie w j. angielskim
#SLOWNIE_WALUTA# - kwota brutto w walucie w j. polskim

#DO_ZAPLATY# - kwota pozostająca do zapłaty
#DO_ZAPLATY_SLOWNIE#, #SLOWNIE# - słowny opis kwoty do zapłaty
#DO_ZAPLATY_Z_KAUCJA#, #SLOWNIE_Z_KAUCJA# - kwota do zapłaty z uwzględnieniem kaucji za opakowania zwrotne


8. Rozbicie pozycji na podsumowanie poszczególnych stawek VAT:
#STAWKA# - nazwa stawki VAT
#SUMA_STAWKI_NETTO# - podsumowanie kwoty netto dla danej stawki
#SUMA_STAWKI_VAT# - podsumowanie kwoty VAT danej stawki
#SUMA_STAWKI_BRUTTO# - podsumowanie kwoty brutto danej stawki


9. Magazyny:
#MAGAZYN# - magazyn (w przypadku dokumentów MM magazyn źródłowy)
#MAGAZYN_DOCELOWY# - magazyn docelowy (tylko na przesunięciach międzymagazynowych)
------------------------------------------
FAKTURY WALUTOWE
------------------------------------------
10. Podstawowe dane faktury walutowej:
#WALUTA# - waluta dokumentu
#SLOWNIE_WALUTA# - słowny opis kwoty w walucie do zapłaty
#DATA_WALUTY# - dzień, z którego został pobrany kurs waluty
#TABELA# - tabela NBP z pobranej waluty
#KURS_WALUTY# - kurs waluty na dany dzień
#KWOTA_VAT_ZL# - kwota VAT w złotówkach wg kursu

#SLOWNIE_WALUTA_NETTO_PL#
#SLOWNIE_WALUTA_BRUTTO_PL#
#SLOWNIE_WALUTA_NETTO_EN#
#SLOWNIE_WALUTA_BRUTTO_EN#


11. Łączne kwoty w złotówkach:
#KWOTA_NETTO_ZL# - kwota netto w złotówkach
#KWOTA_BRUTTO_ZL# - kwota brutto w złotówkach
#KWOTA_VAT_ZL# - kwota VAT w złotówkach
#DO_ZAPLATY_ZL# - kwota do zapłaty w złotówkach


12. Poszczególne sumy dla danych stawek VAT w złotówkach:
#SUMA_STAWKI_NETTO_ZL# - podsumowanie stawki VAT netto w zł
#SUMA_STAWKI_VAT_ZL# - podsumowanie VAT dla stawki, w zł
#SUMA_STAWKI_BRUTTO_ZL# - podsumowanie kwoty brutto dla stawki, w zł

------------------------------------------
FAKTURY ZALICZKOWE
------------------------------------------
13. Faktury zaliczkowe:
#DATA_ZALICZKI# - data wpłaty zaliczki (odpowiednik daty sprzedaży)
#OPIS_ZALICZKI#, #OPIS_ZALICZKIK# - opis zaliczki

14. Zestawienie poprzednich wpłat:
#ZAL_NUMER# - numer faktury zaliczkowej
#ZAL_DATA# - data faktury zaliczkowej
#ZAL_KWOTA# - kwota brutto zaliczki

#ZAL_SUMA# - podsumowanie zaliczek wynikających z faktur zaliczkowych


15. Pola opisujące pozycje towarowe w fakturze zaliczkowej:
#LP2# - numer pozycji na fakturze
#OPIS2# - nazwa towaru/usługi
#PKWIU2# - numer PKWiU
#ILOSC2# - ilość sztuk
#JEDNOSTKA2# - jednostka miary
#CENA_NETTO2# - jednostkowa cena netto
#STAWKA_VAT2# - stawka VAT
#WARTOSC_NETTO2# - cena jednostkowa pomnożona przez ilość sztuk
#WARTOSC_VAT2# - VAT obliczony z wartości netto
#WARTOSC_BRUTTO2# - wartość netto pozycji plus VAT


16. Podsumowanie pozycji zaliczkowych:
#SUMA_NETTO2# - suma netto zaliczki
#SUMA_VAT2# - suma VAT zaliczki
#SUMA_BRUTTO2# - suma brutto zaliczki
------------------------------------------
KOREKTY
------------------------------------------

18. Korekty — dane faktury korygowanej:
#PODSTAWA_KOREKTY# - podstawa korekty (opis)
#NUMER2# - numer korygowanej
#DATA_SPRZEDAZY2# - data sprzedaży z korygowanej
#DATA_WYSTAWIENIA2# - data wystawienia faktury korygowanej
#ROK2# - rok wystawienia faktury korygowanej
#MIESIAC2 - miesiąc wystawienia FK
#TRESC_KORYGOWANA# - dodatkowy opis korygowanej treści faktury
#TRESC_PO_KOREKCIE# - dodatkowy opis treści faktury po korekcie

#DOKUMENTY_KORYGOWANE# - informacja o korygowanych dokumentach


19. Sumy:
#SUMA_VATK# - suma VAT po korekcie
#SUMA_NETTOK# - suma netto po korekcie
#SUMA_BRUTTOK# - suma brutto po korekcie

#ZMIANA_CENY# - opis "zmniejszenia" lub "zwiększenia", w zależności od tego, jak zmieniła się cena
#KWOTA_ZMIANY_CENY# - kwota, o którą zmieniła się cena


20. Pozycje na fakturze korygującej:
Identycznie jak na fakturze zwykłej, z dodatkiem litery "K" na końcu, np.: #OPISK"
------------------------------------------
OFERTY
------------------------------------------
17. Podstawowe dane oferty:
#TYTUL_OFERTY# - tytuł oferty
#ZDJECIE# - zdjęcia produktów
#ZDJECIEK# - miniatury zdjęć produktów
#ADRESAT_OFERTY# - adresat oferty
------------------------------------------
PARAGONY
------------------------------------------
21. Podstawowe dane paragonu:
#NABYWCA# - napis NABYWCA pojawi się tylko w przypadku, gdy będzie podana nazwa nabywcy


22. Korekta wartości magazynu:
* Pozycje:
#PRZYCHOD# - o ile skorygowano przychód
#ROZCHOD# - o ile skorygowano rozchód
#WARTOSC# - o ile skorygowano wartość magazynu

* Suma:
#SUMA_WARTOSCI# - suma wartości na korekcie wartości magazynu


23. Wydanie z magazynu, korekty magazynowe:
#SUMA_DOKUMENTU# - suma całości dokumentu


24. Zestawienie płatności i odsetek do zapłaty na fakturach:
*Pozycje:
#Z_NUMER# - numer dokumentu
#Z_DATA# - data wystawienia dokumentu
#Z_SPRZEDAZ# - data sprzedaży
#Z_TERMIN# - termin płatności
#Z_KWOTA# - kwota brutto do zapłaty
#Z_ODSETKI# - odsetki do zapłaaty

* Podsumowanie:
#Z_SUMA# - suma do zapłaty
#Z_ODSETKI_SUMA# - suma odsetek do zapłatyUWAGA! Inne zmienne, które domyślnie są dostępne w standardowym dokumencie, można podejrzeć przywracając domyślny szablon dokumentu. Czyli w module Ustawienia wybieramy opcję "szablony dokumentów" (opcja w tabeli po lewej stronie) i klikamy przy wybranym rodzaju szablonu ikonę "opcje", a następnie wybieramy opcję "przywrócenie oryginalnego szablonu".
----------------

DODATKOWE INFORMACJE na temat edycji szablonów dokumentów znajdują się w module Pomoc na koncie Systim — wyszukiwarka pomocy (pytania i odpowiedzi) i w filmie instruktażowym pod adresem: https://www.systim.pl/m/edycja-szablonow.php .

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok