Jakie zmienne można stosować w szablonach dokumentów księgowych w księdze handlowej?

W szablonach dokumentów księgowych można wykorzystać zmienne w celu wstawienia odpowiedniej kwoty w odpowiednie pole zapisu księgowego.

Dla księgowania rachunków lub list płac dostępne są następujące zmienne:
- BRUTTO (wynagrodzenie brutto),
- NETTO (wynagrodzenie netto),
- POTRACENIA_NETTO (potrącenia od kwoty netto),
- DOPLATY_NETTO (dopłaty do kwoty netto),
- DO_WYPLATY (kwota do wypłaty),
- CHOROBOWE (wynagrodzenie chorobowe),
- SPOLECZNE_PRACOWNIKA (składka pracownika na ubezpieczenie społeczne - suma składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),
- SPOLECZNE_PRACODAWCY (składka pracodawcy na ubezpieczenie społeczne - suma składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe),
- ZDROWOTNE (składka na ubezpieczenie zdrowotne),
- FP_I_FGSP (składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
- ZALICZKA (zaliczka na podatek dochodowy),
- SKLADKI_PRACOWNIKA (całkowita składka ZUS pracownika - suma składki pracownika na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne)
- SKLADKI_PRACODAWCY (całkowita składka ZUS pracodawcy - suma składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
- SKLADKI_ZUS (całkowita składka ZUS - suma składki pracownika na ubezpieczenie społeczne, składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),
- KOSZT_PRACODAWCY (łączny koszt pracodawcy - suma wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS pracodawcy),
- SKLADNIK_0, SKLADNIK_1, SKLADNIK_2... (składniki brutto; wszystkie dostępne zmienne widoczne są na liście składników brutto w kolumnie Nazwa zmiennej),
- ZASILEK (zasiłek wypłacony pracownikom przez firmę).

Do księgowania faktur sprzedażowych zaliczkowych można użyć zmiennych:
- BRUTTO_ZALICZKOWA (kwota brutto pojedynczej faktury zaliczkowej),
- NETTO_ZALICZKOWA (kwota netto pojedynczej faktury zaliczkowej),
- VAT_ZALICZKOWA (kwota VAT pojedynczej faktury zaliczkowej).

Dla księgowania faktur zakupowych dostępne są następujące zmienne:
- KWOTA_BRUTTO (kwota brutto faktury),
- KWOTA_NETTO (kwota netto faktury),
- KWOTA_VAT (kwota VAT faktury).

W przypadku księgowania zakupu dot. kosztu pojazdu, zmienne są następujące:
- KWOTA_BRUTTO (50% kwoty brutto faktury),
- KWOTA_NETTO (50% kwoty netto faktury),
- KWOTA_VAT (50% kwoty VAT faktury),
- BRUTTO_ODLICZONE (kwota brutto faktury),
- NETTO_ODLICZONE (kwota netto faktury powiększona o kwotę VAT faktury i pomniejszona o 50% kwoty VAT faktury),
- VAT_ODLICZONY (50% kwoty VAT faktury).


----------------------
Sprzedaż:

KWOTA_NETTO - całkowita kwota netto dokumentu sprzedaży, w przypadku faktury zaliczkowej końcowej będzie to całkowita kwota netto zamówienia
KWOTA_VAT - całkowita kwota vat dokumentu sprzedaży, w przypadku faktury zaliczkowej końcowej będzie to całkowita kwota VAT zamówienia
KWOTA_BRUTTO - całkowita kwota brutto dokumentu sprzedaży, w przypadku faktury zaliczkowej końcowej będzie to całkowita kwota brutto zamówienia

KWOTA_NETTO_ZALICZKOWA - całkowita kwota netto faktury zaliczkowej (początkowej, kolejnej lub końcowej)
KWOTA_VAT_ZALICZKOWA - całkowita kwota VAT faktury zaliczkowej (początkowej, kolejnej lub końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZALICZKOWA - całkowita kwota brutto faktury zaliczkowej (początkowej, kolejnej lub końcowej)

KWOTA_NETTO_ZALICZKA - całkowita kwota netto faktury zaliczkowej (początkowej lub kolejnej)
KWOTA_VAT_ZALICZKA - całkowita kwota VAT faktury zaliczkowej (początkowej lub kolejnej)
KWOTA_BRUTTO_ZALICZKA - całkowita kwota brutto faktury zaliczkowej (początkowej lub kolejnej)

KWOTA_NETTO_PRODUKTOW - suma kwot netto wszystkich produktów na dokumencie sprzedaży (za produkt uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "produkt")
KWOTA_VAT_PRODUKTOW - suma kwot VAT wszystkich produktów na dokumencie sprzedaży (za produkt uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "produkt")
KWOTA_BRUTTO_PRODUKTOW - suma kwot brutto wszystkich produktów na dokumencie sprzedaży (za produkt uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "produkt")

KWOTA_NETTO_USLUG - suma kwot netto wszystkich usług na dokumencie sprzedaży (za usługę uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "usługa" lub które zostały wpisane bezpośrednio na dokument sprzedaży)
KWOTA_VAT_USLUG - suma kwot VAT wszystkich usług na dokumencie sprzedaży (za usługę uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "usługa" lub które zostały wpisane bezpośrednio na dokument sprzedaży)
KWOTA_BRUTTO_USLUG - suma kwot brutto wszystkich usług na dokumencie sprzedaży (za usługę uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "usługa" lub które zostały wpisane bezpośrednio na dokument sprzedaży)

KWOTA_NETTO_TOWAROW - suma kwot netto wszystkich towarów i materiałów na dokumencie sprzedaży (za towar i materiał uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj odpowiednio: "towar" i "materiał")
KWOTA_VAT_TOWAROW - suma kwot VAT wszystkich towarów i materiałów na dokumencie sprzedaży (za towar i materiał uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj odpowiednio: "towar" i "materiał")
KWOTA_BRUTTO_TOWAROW - suma kwot brutto wszystkich towarów i materiałów na dokumencie sprzedaży (za towar i materiał uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj odpowiednio: "towar" i "materiał")

KWOTA_NETTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_PRODUKTOW - suma kwot netto wszystkich produktów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_PRODUKTOW - suma kwot VAT wszystkich produktów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_PRODUKTOW - suma kwot brutto wszystkich produktów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

KWOTA_NETTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_USLUG - suma kwot netto wszystkich usług na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_USLUG - suma kwot VAT wszystkich usług na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_USLUG - suma kwot brutto wszystkich usług na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

KWOTA_NETTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_TOWAROW - suma kwot netto wszystkich towarów i materiałów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_TOWAROW - suma kwot VAT wszystkich towarów i materiałów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_TOWAROW - suma kwot brutto wszystkich towarów i materiałów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

WARTOSC_POCZATKOWA - wartość początkowa środka trwałego (zmienna używana tylko w księgowaniu FAKTURY SPRZEDAŻY ŚRODKA TRWAŁEGO)
WARTOSC_NIEUMORZONA - wartość nieumorzona środka trwałego (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury sprzedaży środka trwałego)

-------------------
Zakup:

KWOTA_NETTO - całkowita kwota netto dokumentu zakupu, z następującymi wyjątkami:
- w przypadku faktury międzyokresowej jest to kwota proporcjonalna do długości pierwszego okresu
- w przypadku faktury zaliczkowej początkowej lub kolejnej kwota wynosi zawsze 0
- w przypadku faktury dot. pojazdu do użytku mieszanego jest to kwota powiększona o 50% VAT-u
KWOTA_VAT - całkowita kwota VAT dokumentu zakupu, z następującymi wyjątkami:
- w przypadku faktury międzyokresowej jest to kwota proporcjonalna do długości pierwszego okresu
- w przypadku faktury zaliczkowej początkowej lub kolejnej kwota wynosi zawsze 0
- w przypadku faktury dot. pojazdu do użytku mieszanego jest to kwota pomniejszona o 50% VAT-u
KWOTA_BRUTTO - całkowita kwota brutto dokumentu zakupu, z następującymi wyjątkami:
- w przypadku faktury międzyokresowej jest to kwota proporcjonalna do długości pierwszego okresu
- w przypadku faktury zaliczkowej początkowej lub kolejnej kwota wynosi zawsze 0

WARTOSC_NETTO_SRODKA - całkowita kwota netto dokumentu zakupu (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zakupu środka trwałego)
WARTOSC_VAT_SRODKA - całkowita kwota VAT dokumentu zakupu (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zakupu środka trwałego)
WARTOSC_BRUTTO_SRODKA - całkowita kwota brutto dokumentu zakupu (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zakupu środka trwałego)

NETTO_ODLICZONE - całkowita kwota netto dokumentu zakupu, w przypadku faktury dot. pojazdu do użytku mieszanego kwota jest powiększona o 50% VAT-u (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zakupu dotyczącej pojazdu)
VAT_ODLICZONY - całkowita kwota VAT dokumentu zakupu, w przypadku faktury dot. pojazdu do użytku mieszanego kwota jest pomniejszona o 50% VAT-u (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zakupu dotyczącej pojazdu)
BRUTTO_ODLICZONE - całkowita kwota brutto dokumentu zakupu (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zakupu dotyczącej pojazdu)

KWOTA_NETTO_ZAMOWIENIA - wartość netto zamówienia podana w fakturze zaliczkowej końcowej (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAMOWIENIA - wartość VAT zamówienia podana w fakturze zaliczkowej końcowej (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAMOWIENIA - wartość brutto zamówienia podana w fakturze zaliczkowej końcowej (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

KWOTA_NETTO_USLUG - suma kwot netto wszystkich usług na dokumencie zakupu (za usługę uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "usługa" lub które zostały wpisane bezpośrednio na dokument zakupu)
KWOTA_VAT_USLUG - suma kwot VAT wszystkich usług na dokumencie zakupu (za usługę uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "usługa" lub które zostały wpisane bezpośrednio na dokument zakupu)
KWOTA_BRUTTO_USLUG - suma kwot brutto wszystkich usług na dokumencie zakupu (za usługę uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "usługa" lub które zostały wpisane bezpośrednio na dokument zakupu)

KWOTA_NETTO_TOWAROW - suma kwot netto wszystkich towarów i produktów na dokumencie zakupu (za towar i produkt uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj odpowiednio: "towar" i "produkt")
KWOTA_VAT_TOWAROW - suma kwot VAT wszystkich towarów i produktów na dokumencie zakupu (za towar i produkt uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj odpowiednio: "towar" i "produkt")
KWOTA_BRUTTO_TOWAROW - suma kwot brutto wszystkich towarów i produktów na dokumencie zakupu (za towar i produkt uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj odpowiednio: "towar" i "produkt")

KWOTA_NETTO_MATERIALOW - suma kwot netto wszystkich materiałów na dokumencie zakupu (za materiał uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "materiał")
KWOTA_VAT_MATERIALOW - suma kwot VAT wszystkich materiałów na dokumencie zakupu (za materiał uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "materiał")
KWOTA_BRUTTO_MATERIALOW - suma kwot brutto wszystkich materiałów na dokumencie zakupu (za materiał uważa się te pozycje, które zostały zdefiniowane w zakładce "Produkty" i mają ustawiony rodzaj "materiał")

KWOTA_NETTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_USLUG - suma kwot netto wszystkich usług na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_USLUG - suma kwot VAT wszystkich usług na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_USLUG - suma kwot brutto wszystkich usług na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

KWOTA_NETTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_TOWAROW - suma kwot netto wszystkich towarów i produktów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_TOWAROW - suma kwot VAT wszystkich towarów i produktów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_TOWAROW - suma kwot brutto wszystkich towarów i produktów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

KWOTA_NETTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_MATERIALOW - suma kwot netto wszystkich materiałów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_VAT_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_MATERIALOW - suma kwot VAT wszystkich materiałów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)
KWOTA_BRUTTO_ZAPLACONYCH_ZALICZEK_MATERIALOW - suma kwot brutto wszystkich materiałów na poprzednich fakturach zaliczkowych (zmienna używana tylko w księgowaniu faktury zaliczkowej końcowej)

powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok