Jak poprawnie ustawić numerację dokumentu

Jeśli program nie numeruje faktur prawidłowo (czy innych dokumentów) to może to wynikać z tego, że ręcznie zmieniono numer jednej z faktur. W ten sposób może powstać luka w numeracji, bądź numeracja może nieprawidłowo wskazywać kolejny numer dokumentu.

W związku z powyższym należy cofnąć się do ostatniej faktury, wejść w jej edycję i ustawić poprawnie pola „NR” i „NM” zgodnie z numerem dokumentu — oznaczenia te zostały wytłuszczone (pogrubione) w prawym górnym rogu okna edycji faktury.

* Wyjaśnienie oznaczeń:
- „NR” - oznacza numer roczny, czyli kolejny numer faktury w danym roku. Należy go ustawić na taki numer, jaki powinna mieć edytowana faktura.
- „NM” - oznacza numer miesięczny, czyli kolejny numer faktury w danym miesiącu. Należy go ustawić na taki numer, jaki powinna mieć edytowana faktura.

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności (po skorygowaniu pól), kolejna wystawiana faktura będzie miała prawidłową numerację.

Może wystąpić sytuacja, w której program nie pozwoli na zmianę pola „NR” i/lub „NM”, sygnalizując, że faktury o takich numerach już istnieją. Należy wówczas zmodyfikować najpierw numery „NR” i/lub „NM” na kolidujących fakturach.


powrót do pytań

Skomentuj
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!