Wartości niematerialne i prawne - wyjaśnienie

Wartości niematerialne i prawne

Według ustawy o rachunkowości są to "nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki".

Konto księgowe „Wartości niematerialne i prawne”

Wartości niematerialne i prawne księguje się na koncie 020 - "Wartości niematerialne i prawne". Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma – wszelkie zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób odpowiedzialnych.


PRZYKŁAD

Treść operacji: Przychody z zakupu wartości niematerialnych i prawnych według ceny brutto pomniejszonej o VAT podlegający odliczeniu od należnego VAT

Strony na kontach księgowych:

Zakres „Wartości niematerialnych i prawnych”

Do Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) zalicza się w szczególności:

Do powyższej kategorii zalicza się wyłącznie nabyte prawa majątkowe. Przy czym za nabyte prawa majątkowe uważa się nie tylko te pozyskane w drodze kupna, ale także wniesione aportem czy otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny.


Natomiast Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP) nie stanowią m.in.:

Więcej szczegółów na:

Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok