1--------------591 2--------------517 3--------------796

Jak wykazać w JPK_V7 sprzedaż na podstawie faktury VAT-marża

Opublikowano:

Przedmiotem sprzedaży w prowadzonej działalności gospodarczej są nie tylko usługi lub nowe towary. W działalności mogą być zbywane także towary używane albo inne rzeczy czy usługi do sprzedaży, których można zastosować procedurę VAT-marża. Na czym polega ta procedura? Jak wykazać sprzedaż tych rzeczy z zastosowaniem procedury VAT-marża w ewidencji JPK_V7? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

 

 

Spis treści:

 1. Czym jest procedura VAT-marża
 2. Warunki zastosowania procedury VAT-marża
 3. Procedura VAT-marża w JPK_V7

 

 

Czym jest procedura VAT-marża

Na mocy o art. 119 oraz 120 ust. 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 zwanej dalej ustawą o podatku VAT) podatnik ma prawo skorzystać z procedury VAT-marża w odniesieniu do sprzedaży:

 1. dzieł sztuki,
 2. przedmiotów kolekcjonerskich,
 3. antyków,
 4. towarów używanych.

 

 

UWAGA!

Jeżeli podatnik VAT sprzedaje towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy antyki zakupione uprzednio do prowadzonej działalności (w celu ich odprzedaży) wówczas do ustalenia kwoty opodatkowania podatkiem VAT z tej sprzedaży podatnik może zastosować procedurę VAT-marżę.

Kwota do opodatkowania podatkiem VAT według procedury VAT-marża to marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku VAT.

 

 

Procedura VAT-marża może być zastosowana także do sprzedaży:

 1. dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez sprzedawcę tych towarów,
 2. dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców,
 3. dzieł sztuki nabytych od podatnika VAT innego niż sprzedawcę, które podlegały opodatkowaniu podatkiem według stawki 7%.

Trzeba wspomnieć, iż procedura VAT-marża może być zastosowana w przypadku opodatkowania VAT świadczenia usług turystyki. Ten aspekt będzie jednak przedmiotem odrębnej publikacji.

 

 

UWAGA!

Procedura VAT-marża dotyczy tylko opodatkowania podatkiem VAT (marżą) sprzedaży niektórych rzeczy albo usług. Nie znajduje ona zastosowania do podatku dochodowego.

 

 

Warunki zastosowania procedury VAT-marża

Ustawodawca przewidział spełnienie poniższych warunków, aby podatnik mógł sprzedawać powyższe towary lub usługi z zastosowaniem procedury VAT-marża.

Na mocy art. 120 ust. 10 ustawy o VAT sprzedaż towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków podatnik może dokonać na podstawie procedury VAT-marża, jeżeli nabył je od:

 1. osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
 2. podatników VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku VAT przedmiotowo (z uwagi na rodzaj sprzedaży zwolnionej z VAT) albo podmiotowo (nieprzekroczenie rocznego limitu zwolnienia 200.000 zł),
 3. podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z zastosowaniem procedury VAT-marża,
 4. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających polskiemu zwolnieniu przedmiotowemu z VAT albo podmiotowemu z VAT,
 5. podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających polskiej procedurze VAT-marża, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

 

 

UWAGA!

Procedurę VAT-marża można zastosować w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i sprzedaży na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Należy pamiętać, iż w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przedsiębiorca ma obowiązek wystawić paragon na kasie rejestrującej.

Ewentualnie fakturę sprzedaży VAT_marża jeżeli konsument zgłosi żądanie w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

 

 

Co jeszcze?

 

 

UWAGA!

Procedurę VAT-marża można zastosować zarówno w sprzedaży krajowej jak i na rzecz kontrahenta zagranicznego. Muszą być jedna spełnione ww. warunki.

 

 

Procedura VAT-marża w JPK_V7

Gdy podatnik dokona sprzedaży ww. rzeczy z zastosowaniem procedury VAT-marża wówczas ma obowiązek odpowiednio ją zaewidencjonować w JPK_V7X:

 1. po stronie sprzedaży – dokumenty sprzedaży,
 2. po stronie zakupu – dokument zakupu.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca nabył na podstawie umowy kupna-sprzedaży z dnia 12.02.2023r. używany sprzęt hifi o wartości 10.000 zł stanowiący u niego w firmie towar handlowy.

W dniu 13.03.2024r. wystawił fakturę sprzedaży VAT-MARŻA (w tej samej dacie sprzedaży) na powyższy sprzęt na sumę 15.000 zł. Ile wyniesie kwota przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym PIT oraz podstawa do opodatkowania VAT?

 

 

Obliczenia do przykładu nr 1
PIT VAT
Kwoty przychodu ze sprzedaży 15.000 zł Marża brutto

5.000 zł

(15.000 zł – 10.000 zł)
Kwota do ujęcia w PKPiR w kolumnie nr 7 – Wartość sprzedanych towarów i usług

14.065,04

(15.000 zł – 934,96 zł)

Podstawa opodatkowania VAT

Do ujęcia w JPK_V7X w ewidencji sprzedaży

4.065,04 zł netto

(5.000 zł / 1,23)

VAT od podstawy opodatkowania

Do ujęcia w JPK_V7X w ewidencji sprzedaży

934,96 zł

(4.065,04 zł x 23%)

Cena nabycia

Do ujęcia w JPK_V7X w ewidencji zakupu

10.000,00 zł

(z umowy zakupu)

 

 

To jeszcze nie wszystko. Poza kwotami w JPK_V7X podatnik musi w odpowiedni sposób ująć powyższą transakcję sprzedaży przy pomocy procedury VAT-marża.

 

 

Procedura VAT-MARŻA – ujęcie w ewidencji JPK_V7X (do przykładu 1)
ZAKUP
dodanie dokumentu zakupu w dacie wystawienia faktury sprzedaży -
13.03.2024r.
W ewidencji JPK_V7X (VAT) zakupu należy ująć
Datę otrzymania dokumentu - 12.02.2023r.
Kontrahenta
Datę wpisu do ewidencji VAT zakupu taką jak data sprzedaży (na fakturze sprzedaży) - 13.03.2024r.
Powód opodatkowania – nabycie towarów i usług bez prawa do odliczenia VAT
Powód niepodlegania VAT – VAT marża zgodnie z art. 120
Zakupy brutto (marża): 10.000 zł

SPRZEDAŻ

dodanie dokumentu sprzedaży w dacie wystawienia faktury sprzedaży - 13.03.2024r.
W ewidencji JPK_V7X (VAT) sprzedaży należy ująć
Data sprzedaży – data dokonania sprzedaży - 13.03.2024r.
Kontrahenta
Datę wpisu do ewidencji VAT sprzedaży taką jak data sprzedaży (na fakturze sprzedaży) - 13.03.2024r.
Powód opodatkowania – dostawa towarów i usług na terytorium kraju
Procedury: MR_UZ
Odpowiedni symbol GTU
Zakupy brutto (marża): 10.000 zł
Kwota sprzedaży brutto (marża): 15.000 zł

Podstawa opodatkowania: 4.065,04 zł

VAT: 934,96 zł

Brutto: 5.000 zł

 

 

Księgując dokumentu zakupu, w tym wypadku umowę, należy ująć kwotę w kosztach uzyskania przychodu w dacie wystawienia faktury lub w dacie uzyskania przychodu, zgodnie z przyjętymi zasadami ewidencji.

Odmiennie jest przy księgowaniu faktury sprzedaży VAT-marża. Kwotą przychodu do zaksięgowania będzie suma: 14.065,04 zł (15.000 zł – 934,96 zł).

 

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!