Wydatki na dokształcanie w kosztach firmowych – czy to możliwe?

Opublikowano: 28.08.2019
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców dysponowania ogromną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi. Właściwie muszą oni nieustannie się dokształcać w swojej dziedzinie, co z reguły wiąże się z określonymi kosztami ponoszonymi na rozmaite kursy i szkolenia. W związku z tym coraz częściej wśród właścicieli firm pojawia się pytanie o to, czy wydatki przeznaczane na dokształcanie siebie i swoich pracowników w określonych dziedzinach zawodowych można uznać za koszty firmowe? W jaki sposób te kwestie reguluje polskie ustawodawstwo? Wszystkiego dowiesz się z niniejszego artykułu.


Obowiązujące ustawodawstwo


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, ze za wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uznaje się te koszty, które pozostają w związku z wspomnianą działalnością. Wymaga się, aby takie wydatki były ponoszone przede wszystkim w celu uzyskania przychodu, jakkolwiek do tej kategorii można zaliczyć również koszty dążące do zachowania lub ewentualnie zabezpieczenia źródeł przychodu. Zasadniczo dokształcanie nigdy nie zostało wyłączone z katalogu kosztów uzyskiwania przychodów firmowych, stąd też można je do nich zaliczyć. Niemniej jednak trzeba również pamiętać o tym, że każdy taki przypadek warto rozpatrywać indywidualnie.

Wydatki na kursy i szkolenia oraz studia


Jeśli chodzi o wydatki na dokształcanie się, o możliwości ich zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodu decyduje fakt ich powiązania z prowadzoną działalnością. A zatem niezależnie od wybranej formy kształcenia dany kurs czy kierunek studiów musi być związany z branżą, w której działa firma. W przypadku wydatków na studia trzeba dodatkowo wykazać, że dyplom ukończenia szkoły wyższej jest niezbędny do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie. Podatnicy podczas odpowiednio dobranych studiów zyskują bowiem odpowiednią wiedzę oraz umiejętności, które mogą im znacząco pomóc w danej branży. Wszelkie specjalistyczne kursy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w większości wypadków uznaje się za koszty uzyskania przychodu. Nieco inaczej sytuacja natomiast ma się w przypadku szkoleń luźno powiązanych z danym sektorem gospodarczym. Na przykład, gdyby właściciel firmy budowlanej pragnął ukończyć kurs prawniczy w celu uzyskania możliwości zawierania bardzo korzystnych umów z klientami, możliwość zaliczenia wydatków poniesionych z tego tytułu byłaby zapewne uzależniona od indywidualnej interpretacji całej sytuacji przez organy podatkowe.

Wydatki ponoszone przed rozpoczęciem działalności


Niekiedy powstaje też problem odpowiedniego zaliczenia wydatków poniesionych jeszcze przed założeniem firmy. Choć w istocie bowiem są one związane z daną działalnością, fakt jej nieistnienia w danym momencie zdecydowanie działa na niekorzyść podatników. Oczywiście, zdarzają się sytuacje, że tego rodzaju wydatki mogą być ostatecznie uznane za koszt uzyskania przychodu, w wielu wypadkach jednak w takich okolicznościach trzeba się przygotować na spory z organami podatkowymi.

A co z kursami języków obcych i prawa jazdy?


Naukę języka obcego można uznać za wydatek poniesiony w związku z prowadzoną działalnością, każdorazowo tego rodzaju sprawy rozpatruje się jednak indywidualnie. Tego rodzaju wydatki nie zaliczają się do kategorii wydatków wykluczonych, niemniej jednak organy podatkowe często podważają zasadność ponoszenia takich kosztów, zwłaszcza jeśli dana firma nie prowadzi na przykład działalności wymagającej regularnych kontaktów z podmiotami zagranicznymi. Jeśli natomiast chodzi o wydatki na prawo jazdy kategorii B, zasadniczo nie ma możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodu. Urzędy skarbowe bowiem przejawiają tendencje do przyporządkowywania tego rodzaju wydatków do kategorii wydatków prywatnych, i to niezależnie od tego, czy w danym przypadku chodzi o właściciela firmy, czy pracownika.
Co do pozostałych kategorii prawa jazdy, jeśli firma wymaga od pracowników ich posiadania, zachodzi uzasadniona potrzeba zdobycia odpowiednich uprawnień w tym zakresie. Właściciele głównie firm transportowych mają zatem możliwość zaliczenia wydatków na prawo jazdy innej niż B kategorii w poczet kosztów uzyskiwania przychodu.

Książki i prasa branżowa


Za koszty uzyskiwania przychodów można także uznać fachową literaturę i czasopisma. Podobnie jednak, jak w pozostałych przypadkach wspomniana możliwość zostaje udostępniona wówczas, gdy dane książki lub prasa w swojej treści pozostają w ścisłym związku z prowadzoną działalnością. Nie można natomiast odliczyć od uzyskiwanych dochodów kosztów literatury niezwiązanej z daną branżą.
Trzeba stwierdzić, że nie w każdym wypadku przedsiębiorca ma możliwość odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na edukację. Wydatki takie winny bowiem spełniać określone wymogi prawne i formalne, wśród których za najistotniejsze okazuje się powiązanie danego kosztu z rodzajem faktycznie prowadzonej działalności.Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok