Księgi Rachunkowe w programie Systim

Prowadź wygodnie Księgi Rachunkowe w Systim - kompletny program do pełnej księgowości.

Program Systim wspomaga i ułatwia prowadzenie pełnej księgowości przez firmy oraz przez biura rachunkowe.

W Księgach Rachunkowych Systim można modyfikować ustawienia, tak aby dopasować je do prowadzonej działalności. Między innymi można modyfikować: Plan kont, Bilans i Rachunek zysków i strat - dodawać nowe konta lub pozycje, edytować wybrane wartości i parametry już istniejących kont lub usuwać wybrane konta. Dodatkowo każde konto można określić jako konto syntetyczne lub analityczne. Dodatkowo możliwe jest zaimportowanie istniejących planów kont, układów bilansu i RZiS z innych programów księgowych.

W programie można również dodawać lata obrotowe i bilansu otwarcia. Rok obrotowy można otwierać, jak i zamykać na koniec wybranego roku.

Należy tu jeszcze wspomnieć o bardzo ważnej opcji „szablony dokumentów księgowych”, dzięki której można wprowadzić do programu szablony, a więc wzory księgowania wybranych dokumentów, np. sprzedaży lub zakupu, które będzie można w przyszłości używać przy księgowaniu wybranego rodzaju dokumentu.

Dodatkowo w programie Systim można generować raporty (Rejestr sprzedaży/zakupu VAT, KPiR, zestawienie przychodów/kosztów) i deklaracje do Urzędu Skarbowego (np. VAT 7, VAT UE, VAT-27, PIT 36) oraz pliku JPK. Wygenerowane deklaracje mogą być wysyłane bezpośrednio z programu do Urzędu Skarbowego za pomocą darmowego programu SystimPlus.


Kto musi prowadzić Księgi Rachunkowe?

Według przepisów prawa księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli ich przychody za ubiegły rok wynoszą co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Limit ten przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

Dodatkowo obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (bez względu na wysokość rocznych obrotów 2.000.000 euro.) dotyczy podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości, a więc:

1) spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji) oraz spółki cywilne, z zastrzeżeniem (odnośnie spółek przekraczających limi 2 000 000 euro), a także inne osoby prawne, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

2) jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

3) gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także: a) państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe i b) gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,

4) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i przy spółkach przekraczających limit 2 000 000 euro;

5) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

6) jednostki wyżej niewymienione, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.


Podstawa prawna:

1) art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy i 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

2) art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).


Sprawdź wszystkie funkcjonalności programu Systim: >> KLIKNIJ <<


30 dni testów za darmo, bez zobowiązań

Zobacz pełny cennik


Pełna księgowość w Systim - wideo

← Sprawdź poradnik wideo cz. 1

← Sprawdź poradnik wideo cz. 2