CIT estoński

Opublikowano:

Co to takiego jest?     

 

W dniu 28 października 2020 r. została uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Wprowadza ona nowe rozwiązania rozliczeń podatkowych nazywanych estońskim CIT-em. W wyżej wymienionej ustawie został on nazwany ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

CIT estoński to taka forma rozliczeń podatkowych, która ma być zachętą do inwestycji i ma poprawić płynność finansową firmy, gdyż jego główną zaletą jest brak płacenia podatku dochodowego tak długo, jak długo zysk pozostaje w firmie. Mówiąc prościej podatek będzie należało zapłacić dopiero w sytuacji wypłaty dywidendy wspólnikom.

Aby skorzystać z tej formy opodatkowania, należy złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem. Zawiadomienie to należy złożyć do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku, za który chcemy rozliczyć się w tej formie.

 

Dla kogo?

 

            Jak się okazuje nie wszystkie spółki będą mogły skorzystać z tego rozwiązania, gdyż muszą być spełnione określone przepisami warunki.

Przede wszystkim rozwiązanie to jest skierowane do mikro, małych i średnich spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej), w której:

 1. łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000000 zł, przy czym przychody te są liczone z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług
 2. mniej niż 50% przychodów pochodzi  m.in. z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw
 3. zatrudnienie na umowę o pracę wynosi co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty (nie mogą być to udziałowcy ani akcjonariusze) przez co najmniej 300 dni w roku podatkowym lub zatrudnione są 3 osoby na umowę inną niż umowa o pracę a firma jest zobowiązana do pobierania i zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzenie tych osób stanowi co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
 4. jedynymi udziałowcami są osoby fizyczne
 5. firma nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki
 6. nie sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

 

Uwaga!

Wszystkie wyżej wymienione przesłanki muszą zostać spełnione łącznie.

Warto wspomnieć, że w przypadku podatnika rozpoczynającego działalność lub małego podatnika, wymogi są nieco mniej rygorystyczne. Ułatwienia dotycząc przede wszystkim obowiązkowego zatrudnienia. O czym poniżej.

 • W przypadku podatnika rozpoczynającego działalność:
 • Pierwsze dwa warunki (pkt. 1 i 2 powyżej) należy spełnić w pierwszym roku podatkowych objętych ryczałtem.
 • Warunek 3 (zatrudnienie co najmniej 3 osób) nie dotyczy roku rozpoczęcia działalności oraz 2 kolejnych lat podatkowych po rozpoczęciu działalności, jednakże od drugiego roku podatkowego należy zwiększać zatrudnienie o co najmniej 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy aż do osiągnięcia wielkości zatrudnienia w ilości 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

 

 • W przypadku małego podatnika także można liczyć na odstępstwa od ogólnych wymagań, czyli:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby w przeliczeniu na pełny etat (nie może być to udziałowiec ani akcjonariusz) przez okres co najmniej 300 dni w roku.

lub

 • Zatrudnienie na podstawie innej umowy niż umowa o pracę i związane z tym miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz takiej osoby. Jednak nie może być to udziałowiec ani akcjonariusz podatnika. Musi być także spełniony warunek, że w związku z wypłatą tego wynagrodzenia na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Jak długo można rozliczać się na zasadach tzw. CIT-u estońskiego?

 

            Opodatkowanie w formie tzw. CIT-u estońskiego, obejmuje okres, bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, wskazany przez podatnika w zawiadomieniu.

Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne 4 lata podatkowe, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji, składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik był opodatkowany ryczałtem.

 

Obowiązki związane z wyborem tej formy rozliczenia podatkowego

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych będzie się odbywać jedynie zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Podatnik będzie zobowiązany ponosić wydatki na cele inwestycyjne w wysokości określonej przepisami ustawy. De facto będą to musiały być wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych. Nakłady te będą musiały wzrastać o:

 • 15%, jednak nie mniejszej niż 20 000 zł − w okresie 2 kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem, albo
 • 33%, jednak nie mniejszej niż 50 000 zł − w okresie 4 lat podatkowych

Za inwestycję będą mogły być także uznane wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy tego podatnika, w wysokości większej o 20%, jednak nie mniejszej niż 30 000 zł, w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

 

Jakie uproszczenia wiążą się ze ryczałtowym podatkiem?

 

Jakie zatem korzyści będzie miał podatnik korzystający z tej formy opodatkowania? Otóż jest to sposób ustalania dochodu do opodatkowania. Kwestie związane z tym jak obliczyć dochód do opodatkowania szczegółowo wskazane są w przepisach procedowanej ustawy. Najważniejszą kwestią jest to, że będzie to suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat.

Pomimo, że stawki ryczałtu mają wynosić odpowiednio 15% (mały podatnik) i 25%, to sposób obliczania podstawy opodatkowania jest na tyle korzystny, że nawet przy stawkach 15% i 25%, kwotowo będzie się ona opłacał bardziej od zasad ogólnych.

 

Autor: Teresa Warska

 

Źródła:

Opracowanie własne na podstawie tekstu ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 643) uchwalonej przez Sejm i przekazanej do Senatu.

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!