1--------------667 2--------------593 3--------------1148

Współczynnik urlopowy

Opublikowano:

Urlop wypoczynkowy pracownika, który świadczy pracę na podstawie stosunku pracy to niezbywalne jego prawo. Intensywność pracy w wielu zawodach, ale i potrzeby przedsiębiorców powodują, iż wielu pracowników nie jest w stanie wykorzystać urlop wypoczynkowy. Na dzień rozwiązania umowy o pracę wielu pracowników posiada jeszcze niewykorzystany urlop. W tym momencie należy obliczyć wartość przypadającego wynagrodzenia na ten zaległy urlop. Z pomocą przychodzi współczynnik urlopowy.

 

 

Spis treści:

  1. Co to jest współczynnik urlopowy

  2. Jak obliczyć współczynnik urlopowy

  3. Współczynnik urlopowy dotyczy pełnego etatu, co z pozostałymi wymiarami czasu pracy

  4. Współczynnik urlopowy na rok 2024 – kiedy obowiązuje?

  5. Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

 

 

Co to jest współczynnik urlopowy

Współczynnik urlopowy to proste narzędzie każdego kadrowicza, przedsiębiorcy, ale też tak naprawdę każdego, kto chce obliczyć wynagrodzenie należne za niewykorzystany (zaległy) urlop wypoczynkowy. Zatem ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się tylko za pomocą współczynnika urlopowego. Należy przy tym zaznaczyć, iż dotyczy to sytuacji, kiedy umowa o pracę została rozwiązana (czasem uległa skróceniu bądź zakończeniu z powodu upłynięcia okresu umowy) ale pracownik nie wykorzystał urlopu w części lub niekiedy nawet w całości. Na każdy kolejny rok kalendarzowy oblicza się współczynnik urlopowy. Podstawą prawną zasad funkcjonowania i obliczania współczynnika urlopowego jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 zwanego dalej Rozporządzeniem).

 

Jak obliczyć współczynnik urlopowy

Pamiętając o § 19 pkt 2 ww. Rozporządzenia  współczynnik ustala się, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli się przez 12. W praktyce wygląda to następująco.

Liczymy współczynnik urlopowy na 2024 rok. Dane roku 2024:

  • liczba dni w roku 2024 – 366 dni,
  • liczba niedziel w roku 2024 – 52 dni,
  • liczba sobót roku w 2024 – 52 dni,
  • liczba dni świątecznych w roku w 2024 – 11 dni.

Patrząc na powyżej przytoczony przepis liczymy współczynnik urlopowy na rok 2024

 

 

Obliczenie współczynnika urlopowego na rok kalendarzowy 2024
Odjęcie od liczby dni roku 2024 łącznej liczby przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy 366 dni – 52 dni – 52 dni – 11 dni = 251 dni
Otrzymany wynik dzielimy przez 12 251 dni / 12 dni = 20,92 dni

 

 

Ile więc wynosi współczynnik urlopowy na rok 2024?

 

 

UWAGA!

Współczynnik urlopowy na rok 2024 wynosi 20,92 dni

 

 

Współczynnik urlopowy dotyczy pełnego etatu, co z pozostałymi wymiarami czasu pracy

Podstawową zasadą funkcjonowania współczynnika urlopowego jest to, iż służy on do obliczenia 1 dnia urlopu pracownika zatrudnionego na pełny etat 1/1. W sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na niższy wymiar czasu pracy niż 1/1 etatu obliczony współczynnik po prostu należy obniżyć proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Współczynnik urlopowy obliczony dla wymiaru czasu pracy niższego niż 1/1 etatu przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Współczynnik urlopowy na rok kalendarzowy 2024 dla niepełnoetatowców
Współczynnik urlopowy Wymiar czasu pracy Obliczenie współczynnika urlopowego na rok 2024
15,69 3/4 etatu 20,92 × 3/4 etatu
10,46 1/2 etatu 20,92 × 1/2 etatu
6,97 1/3 etatu 20,92 × 1/3 etatu
5,23 1/4 etatu 20,92 × 1/4 etatu

 

 

Warto podkreślić, iż w powyższej tabeli przedstawiono najczęściej się pojawiające wymiaru czasu pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić współczynnik urlopowy także dla rzadziej pojawiających się wymiarów czasu pracy.

 

 

Współczynnik urlopowy na rok kalendarzowy 2024 dla niepełnoetatowców
Współczynnik urlopowy Wymiar czasu pracy Obliczenie współczynnika urlopowego na rok 2024
13,95 2/3 etatu 20,92 × 2/3 etatu
4,18 1/5 etatu 20,92 × 1/5 etatu
2,62 1/8 etatu 20,92 × 1/8 etatu

 

 

Współczynnik urlopowy na rok 2024 – kiedy obowiązuje?

Współczynnik urlopowy na rok 2024 służy do obliczenia wynagrodzenia za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, które zostało wypłacone w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. Zatem wynagrodzenie za zaległy urlop może dotyczyć nawet kilku lat wstecz. Natomiast gdy jest ono wypłacane w roku 2024, to do obliczenia wysokości wynagrodzenia za niewykorzystany urlop stosuje się współczynnik urlopowy na rok 2024. Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop oblicza się za pomocą współczynnika urlopowego przypadającego (właściwego) na rok wypłaty tego wynagrodzenia.

 

 

UWAGA!

Współczynnik urlopowy ustala się co roku na kolejny rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca stosuje współczynnik urlopowy do obliczenia wynagrodzenia za zaległy urlop przypadający na rok wypłaty tego wynagrodzenia za zaległy urlop, do którego pracownik oczywiście nabył prawo.

 

 

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego rozwiązaniu ulegnie umowa o pracę, to w takim wypadku pracodawca musi zweryfikować ilość pozostałego urlopu wypoczynkowego dla danego pracownika. Oczywiście może się zdarzyć, iż pracownik wykorzystał cały urlop. Jeżeli jednak tak nie jest to pracodawca ma obowiązek obliczyć pozostałą ilość dni (godzin) urlopu wypoczynkowego i wypłacić należny ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W jaki sposób?

 

Przykład 1

Pracownik od 5 lat pracuje na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. Jego wynagrodzenie to kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w roku 2024. 30 maja 2024r. dobiega końca jego umowa o pracę. Pracownika na ten dzień nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w ilości 7 dni. Ile wyniesie ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

4.242 zł brutto: 20,92 (współczynnik urlopowy) = 202,77 zł.

202,77 zł / 8 godzin = 25,35 zł

25,35 zł x 56 godzin pozostałego urlopu = 1.419,60 zł.

Wynagrodzenie brutto za zaległy urlop wynosi 1.419,60 zł.

 

Przykład 2

Pracownik od 2 lat pracuje na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy 1/2 etatu. Jego wynagrodzenie to kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w roku 2024, proporcjonalnie przypadająca na zajmowany wymiar czasu pracy. 17 maja 2024r. dobiega końca jego umowa o pracę. Pracownika na ten dzień nie wykorzystał całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w ilości 24 godzin. Ile wyniesie ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

2.121 zł brutto: 10,46 (współczynnik urlopowy) = 202,77 zł.

202,77 zł / 8 godzin = 25,35 zł

25,35 zł x 24 godzin pozostałego urlopu = 608,40 zł.

Wynagrodzenie brutto za zaległy urlop wynosi 608,40 zł.

Jak widać współczynnik urlopowy jest niezbędny przy obliczaniu ekwiwalentu (wynagrodzenia) za niewykorzystany urlop. Bez tego współczynnika nie jest możliwe prawidłowe ustalenie wynagrodzenia za zaległy urlop. Warto więc przyswoić kilka ww. zasad regulujących działanie tego współczynnika.

 

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!