Zwolnienie ze składek ZUS – nowe zasady

Opublikowano:

Trwająca wciąż epidemia koronawirusa negatywnie wpływa na wiele branż, zaburzając normalną działalność firm funkcjonujących w tych sektorach. Mając na uwadze ich trudną sytuację, rząd przygotował nowy projekt ustawy, zgodnie z którym część przedsiębiorców będzie mogła starać się o ponowne zwolnienie z konieczności opłacania składek ZUS, tym razem za miesiące: czerwiec, lipiec i sierpień. Oczywiście, możliwość skorzystania z nowych ulg będzie dotyczyła tylko wybranych właścicieli firm, którzy spełnią określone kryteria. Warto dowiedzieć się, na jakich zasadach można starać się o tę formę wsparcia i kto może liczyć na jego przyznanie.

 

Zwolnienia z ZUS – komu będą przysługiwać?

Najważniejszym kryterium przyznania pomocy polegającej na ponownym zwolnieniu z opłacania składek ZUS będzie działalność w jednej z najbardziej dotkniętych koronakryzysem branż. Zasadniczo możliwość skorzystania z tego świadczenia będzie uzależniona od kodu PKD. Nowymi uprawnieniami objęto przedsiębiorców działających w następujących branżach:

 • piloci i przewodnicy,
 • agenci turystyczni,
 • działalność wspomagająca organizację imprez i eventów,
 • organizacja wystaw, targów i kongresów,
 • artyści występujący w ramach wydarzeń,
 • działalność pokojów zagadek,
 • domów strachu,
 • miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rekreacji lub rozrywki organizowanych w zamkniętych przestrzeniach,
 • pozostała działalność rekreacyjna i rozrywkowa (także ta nigdzie indziej niesklasyfikowana),
 • transport lądowy,
 • hotele i inne obiekty zakwaterowania oraz wynajem i dzierżawa różnych maszyn i urządzeń.

Przedsiębiorcy, którzy działają w branżach inne niż wymienione nie mogą natomiast liczyć na objęcie nowymi uprawnieniami.

 

Inne kryteria przyznania pomocy

Trzeba mieć świadomość, że w uzyskaniu prawa do otrzymania pomocy istotny jest nie tylko kod PKD i kryjący się pod nim rodzaj działalności gospodarczej. Ze zwolnienia ze składek ZUS będą mogły skorzystać osoby, które wykażą, że uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za których składa się wniosek o zwolnienie jest niższy o co najmniej 75 procent w porównaniu do przychodu uzyskanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Dodatkowymi kryteriami, które trzeba spełnić to fakt figurowania w wykazie płatników składek przed końcem czerwca 2020 roku. Z

wolnienie obejmuje całość obowiązkowych składek ubezpieczeniowych (czyli na ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Na dzień złożenia wniosku osoby te muszą prowadzić jako swoją główną działalność oznaczoną kodami: 93.29Z, 93.29B, 93.29A, 90.02Z, 90.01Z, 82.30Z, 79.90ZA, 79,11A, 77.39Z, 55.10Z, 49.39Z.

 

Obowiązujące terminy

Wniosek o ponowne zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 trzeba złożyć w terminie do 30 listopada 2020 roku. Należy pamiętać o dołączeniu do złożonego wniosku oświadczenia o rodzaju prowadzonej działalności oraz zaświadczenie o spadku przychodu w wybranym miesiącu w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej, wykorzystując w tym celu platformę PUE ZUS.

 

Opłacenie składek ZUS za okres zwolnienia

Część przedsiębiorców nie zdawała sobie sprawy z możliwości skorzystania z nowych rozwiązań, a niektórzy z nich nie byli też pewni, czy nowe formy wsparcia rzeczywiście zostaną przyjęte przez parlament. Dlatego wielu z nich zdecydowało się na opłacenie składek za wspomniane miesiące w przewidzianym ustawowo terminie. Jak wskazują ustawodawcy, osoby te nie powinny jednak rezygnować z możliwości skorzystania z przysługujących im uprawnień. Jeśli tylko prowadzą działalność w określonej branży, a ich przychód w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek okazał się znacznie niższy niż dochody z analogicznego miesiąca roku ubiegłego, powinni oni starać się o wsparcie. Nie muszą oni obawiać się, że wpłacone składki przepadną. Jeśli tylko ZUS przychyli się do ich wniosku o wsparcie, wszelkie nadpłacone składki zostaną im zwrócone. ZUS zobowiązał się do załatwienia tej sprawy w możliwie jak najkrótszym czasie.

 

Dodatkowe formy wsparcia

Możliwość ponownego uzyskania zwolnienia ze składek ZUS nie jest jedynym uprawnieniem osób prowadzących działalność w branżach szczególnie dotkniętych koronakryzysem. Osoby te na mocy obowiązującego prawa mają bowiem możliwość wnioskowania także o świadczenia postojowe oraz dodatkowe świadczenia postojowe. Dotyczy to w szczególności przewodników oraz agentów turystycznych. Muszą oni jednak prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 roku, zamieszkiwać na terytorium Polski lub mieć jej obywatelstwo albo obywatelstwo innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej, albo być cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terenie Polski. Oczywiście, ważny jest też przestój w prowadzonej działalności gospodarczej na skutek trwającej epidemii COVID-19. Nie mogą oni też podlegać innym ubezpieczeniom społecznym (z wyjątkiem ubezpieczeń emerytalnych i rentowych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej).

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!