Wynagrodzenie kierowców w transporcie międzynarodowym

Opublikowano:

Z dniem 19 sierpnia 2023r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące delegowania kierowców w transporcie drogowym wprowadzone ustawą z 28 lipca 2023r.


Ustawa ta zawiera szereg przepisów dotyczących:
-delegowania kierowców w transporcie drogowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu kierowców w transporcie,
-współpracy między Inspekcją Transportu Drogowego oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przekazywania informacji związanych z delegowaniem kierowców,  
-współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich w tym zakresie, postępowania związanego z realizacją lub składaniem wniosków związanych z egzekwowaniem obowiązków i wynikających z nich możliwych administracyjnych karach pieniężnych i grzywnach.

 

Ważne zmiany wprowadzone ustawą dotyczą kwestii ustalania podstawy opodatkowania wynagrodzeń kierowców.

Opodatkowanie wynagrodzenia.
Na podstawie art. 38 ustawy wprowadzono nowe przepisy do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: zmieniono pkt 20 i dodano pkt 23d w art. 21 ust.1
W związku z tą zmianą zwolnione z podatku dochodowego są przychody ze stosunku pracy oraz umowy zlecenia w wysokości stanowiącej równowartość 20 euro za każdy dzień pobytu kierowcy za granicą. Jest to znaczne ułatwienie dla potrzeb wyliczenia wynagrodzeń. Do tej pory bowiem zwolnieniu podlegały kwoty odpowiadające 30% diety zagranicznej z uwzględnieniem jej wysokości dla poszczególnych krajów, w których podróż ta miała miejsce.  

 


Zasady oskładkowania wynagrodzenia
W art. 40 w/w ustawy dodany został Rozdział 3b „Zasady wynagradzania kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe”. Zapisy tego rozdziału dotyczą między innymi oskładkowania wynagrodzenia kierowców.
W przypadku wynagrodzenia kierowców międzynarodowych, których miesięczny przychód jest wyższy niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne wyłączeniu podlega kwota stanowiąca równowartość 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą, z zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. W tym wypadku również została ujednolicona kwota diety bez względu na kraj podróży jak miało to miejsce przed zmianą przepisów.

 


Zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania
Zarówno w przypadku podatku dochodowego jak i podstawy naliczania składek społecznych ustawodawca wyłączył kwoty zwrotów poniesionych przez kierowcę, kwoty kosztów:
a) noclegów, o których mowa w art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006,
b) podróży do miejsca rozpoczęcia międzynarodowego przewozu drogowego środkami transportu innymi niż pojazd będący w dyspozycji pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy,
c) niezbędnych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego kierowca wykonuje międzynarodowy przewóz drogowy, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb w wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez kierowcę,
d) korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług oferowanych w ogólnodostępnych miejscach obsługi podróżnych w państwach, w których kierowca wykonuje zadania służbowe.


Przykład

Poniżej zobrazowano przeliczenie wynagrodzenia kierowcy dla dwóch kwot. Pracownik przebywał 18 dni za granicą; kurs waluty dla celów obliczeniowych przyjęto jako 4,55 zł.

 

 

   Wiersz         Wyszczególnienie                  Obliczenia              Kwota wynagrodzenia       Kwota wynagrodzenia    
1 Wynagrodzenie za pracę   15 000,00 zł 9 000,00 zł
2 Część wynagrodzenia zwolnionego ze składek ZUS   4 914,00 zł 4 914,00 zł
3 Część wynagrodzenia zwolniona z opodatkowania   1 638,00 zł 1 638,00 zł
4 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie niższa niż 6 935,00 wiersz 1 - wiersz 2 10 086,00 zł 6 935,00 zł
5 Składki na ubezpieczenie społeczne wiersz 4 * 13,71% 1 382,79 zł 950,79 zł
6 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wiersz 4 - wiersz 5 8 703,21 zł 5 984,21 zł
7 Składka na ubezpieczenie zdrowotne wiersz 6 * 9% 783,29 zł 538,58 zł
8 Koszty uzyskania przychodu   300,00 zł 300,00 zł
9 Podstawa opodatkowania po zaokrągleniu do pełnych złotych wiersz 1 - wiersz3 - wiersz 8 -wiersz 5 11 679,00 zł 6 111,00 zł
10 Zaliczka na podatek dochodowy wiersz 9 * 12% - 300,00 1 101,00 zł 433,00 zł
11 Do wypłaty wiersz1 -wiersz 5-wiersz 7-wiersz 10 11 732,92 zł 7 077,63 zł

 

 

 

 

Autor:

Beata Tęgowska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!