Kiedy rozpoczyna się, a kiedy kończy okres wypowiedzenia

Opublikowano:

Kiedy swój bieg rozpoczyna wypowiedzenie umowy o pracę? To pytanie bardzo często zadają sobie zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Wobec tego nie pozostaje nic innego jak zapoznać się z poniższymi przykładami, obejmującymi poniżej zaprezentowane przypadki sytuacyjne. Oczywiście okoliczności wypowiedzenia umowy o pracę jest znacznie więcej jednak warto wiedzieć o najczęściej pojawiających się zdarzeniach.

 

 

Spis treści:

  1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę
  2. Okresy wypowiedzenia w umowie o pracę
  3. Przykłady

 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę to czas, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia i jednocześnie zabezpiecza go przed szybszym lub nieoczekiwanym rozwiązaniem umowy (z wyjątkiem rozwiązań umów w trybach natychmiastowych czy skróceniem okresu wypowiedzenia).

 

Okresy wypowiedzenia w umowie o pracę

Na mocy art. 36 § 1ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 zwanej dalej Kodeksem Pracy) okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony czy nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Do okresu wypowiedzenia liczy się cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, a więc z pominięciem przerw między następnymi umowami o pracę. Do okresu zatrudnienia pracodawca dolicza także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy w przypadku:

  1. zmiany pracodawcy (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę),
  2. gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony przedstawia poniższa tabela.

 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony
Okres wypowiedzenia Wymagany staż pracy
2 tygodnie jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
1 miesiąc jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
3 miesiące jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata

 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny prezentuje poniższa tabela.

 

 

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny
Okres wypowiedzenia Wymagany staż pracy
3 dni robocze jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni
1 tydzień jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie
2 tygodnie jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące

 

 

Więcej na temat zasad wypowiedzenia umowy o pracę można znaleźć w publikacji naszej redakcji „Wypowiedzenie umowy o pracę”.

 

Przykłady

Przykład 1

Pracownik został zatrudniony u danego pracodawcy na umowę o pracę na okres próbny 2 tygodnie od 01.02.2024r. do 14.02.2024. Pracownikowi należy się 3-dniowy okres wypowiedzenia. Pracownik zdecydował się złożyć pracodawcy dnia 10.02.2024r. wypowiedzenie tej umowy.

Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia nastąpi od 11.02.2024r. a zakończenie 14.02.2024r.

 

Przykład 2

Pracownik został zatrudniony u danego pracodawcy na umowę o pracę na okres próbny 2 tygodnie od 01.01.2024r. do 29.02.2024. Pracownikowi należy się tygodniowy okres wypowiedzenia. Pracownik zdecydował się złożyć pracodawcy dnia 15.02.2024r. wypowiedzenie tej umowy.

Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia nastąpi od 18.02.2024r. a zakończenie 24.02.2024r.

 

Przykład 3

Pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy na umowę o pracę przez okres 8 miesięcy. Pracownikowi należy się 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożył 19.02.2024r. Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia nastąpi od 1.03.2024r. a zakończenie 31.03.2024r.

W przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia bieg tego okresu rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następnego po miesiącu, w którym pracownik złożył wypowiedzenie.

 

Przykład 4

Pracownik w roku 2023 był zatrudniony u danego pracodawcy na umowę o pracę przez okres 5 miesięcy. Następnie w tym samym roku wyjechał na 3 miesiące za granicę. Po powrocie do kraju został ponownie zatrudniony u tego pracodawcy od 01.10.2023r. do końca stycznia 2024 roku.

Pracownik 15.12.2023r. złożył wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracownikowi należy się 1-miesięczny okres wypowiedzenia. Sumowaniu ulegają okresy pracy u danego pracodawcy, czyli łącznie 7 miesięcy w roku 2023 na miesiąc złożenia wypowiedzenia.

 

Przykład 5

Pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy na umowę o pracę na czas nieokreślony przez okres 5 lat. Pracownikowi należy się 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożył 5.02.2024r. Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia nastąpi od 01.03.2024r.  a zakończenie 31.05.2024r.

W przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następnego po miesiącu, w którym pracownik złożył wypowiedzenie.

 

Przykład 6

Pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy na umowę o pracę na czas określony przez okres 5 miesięcy. Pracownikowi należy się 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Jednak wcześniej, bo na początku 5-tego miesiąca – 01.03.2024r. pracodawca złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia nastąpi od 3.03.2024r. a zakończenie 16.03.2024r.

W przypadku 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia bieg rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po dniu złożenia wypowiedzenia.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż w przypadku tygodniowego lub 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia to sobota będzie zawsze ostatnim dniem okresu wypowiedzenia.

 

Przykład 7

Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę przez 2 lata i 6 miesiące. Po kilku miesiącach pracodawca zdecydował o ponownym zatrudnieniu tego pracownika na umowę na czas nieokreślony. Jednak po roku czasu umowa została rozwiązana za porozumiem stron. Ile wyniesie okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia w tym wypadku wyniesie 3 miesiące. Przerwy pomiędzy umowami u danego pracodawcy nie ma znaczenia dla ustalenia okresu wypowiedzenia.

 

Przykład 8

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 4 lat. Pracownik przebywa na 2-tygodniowym zwolnieniu lekarskim do 29.02.2024r. Od 1.03.2024r. pracownik wraca do pracy.

Pracownik ma prawo do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie 01.03.2024r.

Warto w tym miejscu przypomnieć, iż w myśl art. 41 ustawy Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia w tym wypadku wyniesie 3 miesiące. Bieg swój rozpocznie od 01.04.2024r. a zakończy 30.06.2024r.

 

Przykład 9

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 2 lat. Pracownik przebywa obecnie na 3-tygodniowym urlopie wypoczynkowym do 31.03.2024r.

Pracownik ma prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca chce jednak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w czasie urlopu wypoczynkowego. Czy może to zrobić?

Ponownie na mocy art. 41 ustawy Kodeksu Pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli pracownik wróci do pracy 02.04.2024r. i pracodawca wręczy mu wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia wówczas okres wypowiedzenie rozpocznie się 01.05.2024r. a zakończy 31.05.2024r.

 

Przykład 10

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 1 roku. Pracownik przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim do końca marca 2024r.

Pracownik w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego złożył wypowiedzenie umowy o pracę – 11.03.2024r. Pracownik ma prawo tak postąpić.

Pracownik ma prawo do 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia nastąpi 01.04.2024r. a zakończy on się 30.04.2024r.

 

Przykład 11

Pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony od 6 lat. Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim w ciągłości od 01.09.2023r.

Pracownik pod koniec marca 2024r. otrzymał decyzję o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego w ciągłości po 182 dniach choroby.

Pracownik ma prawo do 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Niemniej na mocy art. 53 § 1 pkt 1 lit b ustawy Kodeks Pracy - pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres:

  • pobierania z tego tytułu (choroby) wynagrodzenia i zasiłku oraz
  • pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące

- gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

Warto na koniec podkreślić, iż pracodawca może także rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące w sytuacji gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy.

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!