Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Opublikowano:

Wiele osób zdolnych do pracy i chętnych do jej podjęcia w ostatnich czasach może łatwo to zrobić. W przypadku nawiązania stosunku pracy z pracodawcą należy wiedzieć, że jest kilka rodzajów umów. Ich cechą łączącą jest to, że w każdej z nich jest dokładnie określony zakres obowiązków, ustalona i odpowiadająca obu stronom stawka, a pracownik ze swojej strony zobowiązuje się do rzetelnego i sumiennego wykonywania swojej pracy. Ze względu na różny charakter prawny tych umów można podzielić je na formy, które wynikają z kodeksu pracy, albo z kodeksu cywilnego. 

 

Umowa o pracę, a kodeks pracy

Podstawową formą zatrudnienia pracownika jest umowa o pracę, która podlega przepisom z kodeksu pracy. Można z niej wyodrębnić umowę o pracę na czas nieokreślony, określony i czas próbny. Każda z nich musi być sporządzona na piśmie i zawierać dane stron umowy, datę jej zawarcia i zakończenia, warunki pracy i wynagrodzenie. Rozwiązanie ich odbywa się poprzez pisemne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, oświadczenie jednej ze stron bez okresu wypowiedzenia, za porozumieniem stron albo z datą zakończenia jej obowiązywania. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy od terminów ustanowionych przez Kodeks pracy i przysługuje zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, chyba że strony dojdą do porozumienia i okres ulegnie skróceniu. W tym czasie pracownik ma szansę na znalezienie innej pracy, natomiast pracodawca ma czas na znalezienie odpowiedniej osoby na zwalniające się stanowisko. 

 

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie o pracę?

Umowa na czas nieokreślony nie ma przewidzianej daty wygaśnięcia, więc w kwestii chęci jej rozwiązania należy wiedzieć, jakie są okresy wypowiedzenia. W przypadku tej umowy okres jej wypowiedzenia jest taki sam jak przy umowie na czas określony i jest zależny od okresu długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik był zatrudniony przez okres krótszy niż 6 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Gdy pracownik pracował na podstawie takiej umowy przez okres co najmniej sześciu miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. Natomiast w przypadku umowy obowiązującej dłużej niż 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Można również rozwiązać umowę o pracę na okres próbny przed ustaloną datą jej zakończenia. Okres wypowiedzenia tej umowy wynosi 3 dni robocze, w przypadku kiedy umowa podpisana była na okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. W przypadku umowy, w której okres obowiązywania był dłuższy niż 2 tygodnie to okres wypowiedzenia wynosi jeden tydzień. Natomiast przy umowie, gdy okres próbny wynosi 3 miesiące to czas jej wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.

 

Czy jest możliwe, aby okres wypowiedzenia był krótszy niż ten przewidziany w kodeksie pracy?

Dany okres wypowiedzenia jest możliwy do skrócenia, pod warunkiem zgody obydwu stron umowy. Jeżeli jedna z nich się na to nie zgodzi to obowiązuje czas ustawowy. Druga możliwość skrócenia tego czasu jest wtedy, gdy przedsiębiorstwo ogłasza upadłość lub likwidację, ale z przyczyn niedotyczących pracowników. W takim przypadku przedsiębiorstwo ma możliwość skrócenia 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia maksymalnie do 1 miesiąca. Gdy tak się stanie to zobligowane jest również to wypłacenia pracownikowi rekompensaty pieniężnej odpowiadającej wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

 

Od kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia?

Bardzo ważne jest to, by wiedzieć, kiedy zaczyna obowiązywać okres wypowiedzenia. Czasami mogą zdarzyć się sytuacje, w których złożenie wypowiedzenia dzień wcześniej może skutkować tym, że będzie praca w danym przedsiębiorstwie będzie przeciągnięta o miesiąc. Przy umowie o pracę na okres próbny zawartej na okres krótszy niż 2 tygodnie, to dzień, w którym zostaje wręczone wypowiedzenie nie jest liczony do okresu wypowiedzenia, tylko dopiero dzień następny.

W przypadku umowy o pracę, gdzie określony okres wypowiedzenia liczony jest w tygodniach – to pierwszy dzień jego obowiązywania rozpoczyna się w najbliższą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia i kończy się po upływie jednego albo dwóch tygodni. Rozpoczęcie biegu wypowiedzenia przy umowach o pracę, w których czas wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, następuje w pierwszy dzień miesiąca, następnego po tym miesiącu, w którym zostało wręczone wypowiedzenie. Obowiązuje pełne miesiące i zakończony jest ostatnim dniu miesiąca.

Z kolei w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązującej co najmniej 6 miesięcy najlepiej złożyć wypowiedzenie do końca danego miesiąca, ponieważ przy spóźnieniu i wręczeniu pisma na początku następnego miesiąca, należy pamiętać, że rozpoczęcie biegu wypowiedzenia zacznie się od pierwszego dnia kolejnego miesiąca i następuje tutaj to przeciągnięcie pracy o kolejny okres.

Żródła:

Auror: Łukasz Stachurski

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!