Korekta JPK – kiedy jest możliwa i jak ją wykonać?

Opublikowano:

Przedsiębiorcy będący czynnymi płatnikami podatku VAT zobowiązani są do systematycznego wypełniania Jednolitych Plików Kontrolnych oraz ich wysyłania do urzędu skarbowego. Czasem jednak zdarza się, że w formularzu pojawi się jakiś błąd lub nieścisłość, które należy skorygować. Ewidencję zwykle wysyła się z oznaczeniem „0”. Ewentualną zmianę jej treści trzeba oznaczyć odpowiednim numerem porządkowym, np. 1, 2, 3. Zasadniczo nie ma możliwości sporządzania korekt poszczególnych pozycji pliku. Jeśli w którąś pozycję wkradł się błąd, należy formularz wypełnić od nowa. Wówczas przesyła się do organów skarbowych poprawiony plik w całości. Warto dowiedzieć się więcej na temat korygowania Jednolitych Plików Kontrolnych.

 

Zasady sporządzania korekt JPK

Nieformalne pliki JPK nie podlegają korekcie, Nie ma także możliwości dokonania korekt w inny sposób niż w formie elektronicznej. Warto uświadomić sobie, że na konieczność skorygowania pliku JPK mogą wpływać różne czynniki. Zazwyczaj wymienia się cztery okoliczności, które stanowią przesłankę ku temu, aby dokonać takiej korekty. Obligatoryjnie realizuje się ją wtedy, gdy dany podmiot gospodarczy otrzymał lub wystawił fakturę lub dokument korygujący już zaewidencjonowaną i rozliczoną w VAT transakcję. Jeśli na fakturach są jakieś pomyłki, błędy obliczeniowe lub też doszło do obniżki ceny, trzeba skorygować cały plik JPK.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy pojawiły się omyłki w obliczeniach albo w ewidencjonowaniu transakcji dokonanych przez podatnika składającego JPK, jeśli błędy występują tylko w formularzu, a w księgach podatkowych ich nie ma. Trzecią przesłanką są błędy w adresach, numerach NIP oraz poszczególnych numerach faktur lub innych dokumentów księgowych. Fakultatywnie można je wprowadzić przy dokonywaniu wstecznych odliczeń podatku naliczonego.

Jeśli podatnik w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego nie skorzystał z takiej możliwości, może jeszcze sięgnąć po tę opcję. Wszystko w tym względzie zależy jednak od jego woli. Jeśli dokonuje się korekt zdarzeń występujących w tym samym okresie rozliczeniowym, co do których istnieje konieczność rozliczania ich w tym samym okresie rozliczeniowym, wówczas nie ma konieczności składania korekty JPK, zwłaszcza jeśli JPK w swojej pierwotnej formie nie został jeszcze przesłany do właściwego organu skarbowego.

 

Sytuacje szczególne

Trzeba mieć świadomość, że nie każdą fakturę korygującą należy rozliczać wstecznie, co oznacza, że nie wszystkie z nich prowadzą do konieczności wystawienia korekty JPK. Wstecznie trzeba korygować dokumenty podwyższające kwotę należnego podatku VAT u sprzedawcy, przy czym dany błąd powinien wynikać raczej ze zdarzenia pierwotnego, a nie następczego (czyli błąd w fakturze). Tak samo jeśli faktura korygująca podwyższa wartość pierwotnie odliczonego podatku, a korekta odnosi się do zdarzenia o źródle pierwotnym, taką fakturę także trzeba skorygować wstecznie, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Niekiedy kwota podatku może zostać obniżona na skutek zmniejszenia podstawy opodatkowania, a na fakturze widnieje wcześniejsza kwota podatku. W tym przypadku korekty dokonuje się u dostawcy towaru lub usługi. Trzeba to zrobić w określonym czasie, pod warunkiem, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej uzyskanej przed upływem terminu do złożenia danej deklaracji podatkowej. Kluczową rolę odgrywa tutaj data otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Korekty można dokonać dopiero za ten miesiąc, w którym odebrano fakturę korygującą. Jeśli zatem faktura korygująca dotyczy np. stycznia 2020 roku, została wysłana w kwietniu, odebrano ją w kwietniu, a w maju został potwierdzony jej odbiór, korektę można ująć w rozliczeniu za maj. W tych okolicznościach nie ma potrzeby korygowania pliku JPK.

 

Ewidencja VAT

W ewidencji VAT fakturę albo dokument korygujący ujmuje się w zależności od okoliczności ze znakiem plus lub minus. Dopisuje się je tam jako ostatnią pozycję księgową. Nie prowadzą one natomiast do wykreślenia z ewidencji stanowiącej bazę przygotowania JPK dokumentu, który został zaksięgowany najpierw. Wiersz, w którym wpisano tę pozycję musi pozostać w swojej pierwotnej formie, trzeba jednak pod nim wprowadzić kolejną pozycję księgową, która podwyższa bądź obniża rozliczenie. Jeśli natomiast zostały skorygowane inne pozycje niż stawka i kwota, można zmienić zapisy w przygotowanych pierwotnie wierszach. I tak na przykład możliwe jest przekreślenie danych kontrahenta i wpisanie na ich miejsce nowych lub też zamiana błędnie zapisanego numeru NIP na prawidłowy.

Korekty, które wynikają z błędów księgowych i ze zdarzeń, które nastąpiły w trakcie okresów rozliczeniowych, zapisuje się w pozycjach księgowych. Roczne korekty ujmuje się w oddzielnych pozycjach JPK. Podatek naliczony od nabycia środków trwałych ujmuje się pod pozycją K_47, a od pozostałych nabyć pod pozycją K_48. W pozycji K_49 ujmuje się natomiast korekty podatku naliczonego.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!