Ujmowanie korekt faktur VAT od 2021 roku

Opublikowano:

Kiedy zmiany?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw uchwaloną przez Sejm w dniu 27.11.2020 r. zmianie ulega m.in. kwestia ujmowania księgowego faktur korygujących in minus, czyli takich, które obniżają podstawę opodatkowania. Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu   12.2020 r.

 

Co się zmieni?

Obecnie zgodnie z art. 29a ust. 13-14 ustawy o VAT, aby dokonać korekty podstawy opodatkowania podatkiem VAT in minus, należy posiadać potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przed upływem terminu do złożenia rozliczenia VAT za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą. Uzyskanie potwierdzenia przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, otrzymania faktury korygującej po terminie rozliczenia VAT za dany okres, uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty w okresie, w którym to potwierdzenie uzyskano. Natomiast nabywca towaru lub usługi ujmuje korektę w okresie, w którym otrzymał fakturę korygującą.

 

Znaczenie wprowadzanych zmian

Po wprowadzeniu zmian, z założenia ma być łatwiej, gdyż nie będzie konieczności posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej. Nie oznacza to jednak, że będzie można dowolnie ujmować korekty podatku naliczonego.

W przypadku wystawienia faktury korygującej in minus jej ujęcie oraz korekta podatku VAT należnego będzie miała miejsce już w momencie jej wystawienia. Będzie musiał być spełniony warunek posiadania przez podatnika dokumentacji, z której będzie wynikało, że uzgodnił on  z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów, lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.

Może się jednak zdarzyć, że podatnik takiej dokumentacji nie będzie posiadał w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca. Na szczęście nie pozbawi to podatnika możliwości dokonania korekty rozliczenia VAT. Natomiast obniżenie podstawy opodatkowania na skutek korekty, będzie możliwa dopiero w momencie posiadania wspomnianej dokumentacji.

Projekt nowych przepisów nie precyzje jak dokładnie w jakiej formie ma być udokumentowane uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania. Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że mogą to być dokumenty handlowe, korespondencja handlowa czy potwierdzenia przelewów.

Warunku posiadania ww. dokumentacji nie stosuje się w przypadku:

  • eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju,
  • sprzedaży m.in.: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego czy usług telekomunikacyjnych.

 

W przypadku faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania, czyli korekt in plus, korekta będzie dokonywana w rozliczeniu za ten okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna powodująca zwiększenie podstawy opodatkowania.

Natomiast jeżeli korekta zwiększająca podstawę będzie związana z eksportem towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, korektę taką można będzie wykazać nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje.

 

Autor: Teresa Warska

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!