Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Opublikowano:

Pod koniec czerwca 2020 roku przyjęto nową procedurę restrukturyzacyjną. To innowacyjne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorców, którzy pragną przeprowadzić oddłużenie swojej firmy, nie angażując nadmiernie sądu w tego rodzaju czynności. Uproszczona restrukturyzacja jest w swej zasadniczej istocie połączeniem rozmaitych rozwiązań przewidzianych przez inne postępowania restrukturyzacyjne. Pozwala ona dłużnikom na znacznie prostsze niż dotychczas zawieranie układów z wierzycielami, gwarantując zadłużonym podmiotom szeroko zakrojoną ochronę przed egzekucją oraz wypowiedzeniem kluczowych umów. Po stronie wierzycieli czasem pojawiają się natomiast potencjalne ryzyka, a także wątpliwości co do możliwości zapobiegania niekorzystnym skutkom otwarcia postępowania. Warto dowiedzieć się, jak przebiega uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

 

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ogólne zasady

Reguły przeprowadzania uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych zostały wyszczególnione  w ustawie z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Prawo do skorzystania z nowych uprawnień przysługuje przedsiębiorcom, spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkom akcyjnym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także wspólnikom spółek partnerskich i wspólnikom osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swym majątkiem. Jeśli wskazane podmioty chcą skorzystać z nowych uregulowań prawnych, muszą liczyć się z koniecznością przejścia określonych procedur.

 

Pierwsze etapy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przebiega wieloetapowo. Najpierw należy podpisać z doradcą restrukturyzacyjnym stosowne umowy o czuwaniu nad prawidłowym przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego. W ramach zawartego kontraktu obustronnego trzeba określić przedmiot umowy oraz obowiązki przypadające w udziale dłużnikom oraz nadzorcom układu. Istotne jest też wskazanie, przez jaki czas nadzorca układu będzie sprawował swoją funkcję. Warto wspomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jego wynagrodzenie nie może przekraczać 15% kwoty należnej wierzycielom.

Na dalszym etapie postępowania trzeba przygotować propozycje układowe, a także spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Wszystkie te dokumenty po przygotowaniu należy przekazać nadzorcy układu. Bardzo ważne jest, aby suma wierzytelności spornych wynosiła maksymalnie 15% ogólnej sumy wierzytelności. Jest to niezbędny warunek do zatwierdzenia układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

W dalszej kolejności w Monitorze Gospodarczym i Sądowym zamieszcza się obwieszczenie o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Może tego dokonać każdy z podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną. W obwieszczeniu trzeba zawrzeć dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację dłużnika (m.in. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, numery NIP, PESEL albo KRS itp.).

 

Kolejne kroki

Trzeba mieć świadomość, że nadzorca układu jest zobowiązany do zawiadomienia sądu właściwego do rozpatrywania sprawy o dokonanym obwieszczeniu. Później dochodzi do głosowania nad układem. Można to uczynić na dwa sposoby, wykorzystując głosowanie w trybie samodzielnego zbierania głosów albo głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Oba tryby głosowania mogą przebiegać niezależnie od siebie. Powołując zgromadzenie wierzycieli, trzeba wyznaczyć odpowiedni termin głosowania, który nie może być późniejszy niż 4 miesiące od dokonania obwieszczenia. W skład zgromadzenia wchodzą wierzyciele, których nazwiska znalazły się w spisie wierzytelności oraz ci, którzy przedłożyli przewodniczącemu tytuł egzekucyjny.

Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli odbywa się w trybie pisemnym (istnieje możliwość jego zdalnego przeprowadzenia). Także samodzielne zbieranie głosów odbywa się na piśmie. Do przyjęcia układu dochodzi, jeśli za tym rozwiązaniem opowie się większość wierzycieli posiadających łącznie 2/3 sumy wierzytelności wszystkich uprawnionych do głosowania. Jednostką uprawnioną do stwierdzenia przyjęcia układu jest jego nadzorca.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu. Może to zrobić wyłącznie dłużnik lub ustanowiony przez niego pełnomocnik procesowy.

 

Nieprzyjęcie układu

Niekiedy z różnych przyczyn układ nie może zostać przyjęty. Jeśli od dnia dokonania obwieszczenia minęły 4 miesiące, a do sądu nie wpłynął w tym terminie wniosek o zatwierdzenie układu dochodzi do umorzenia postępowania z mocy prawa. Do takiego umorzenia może także dojść, jeśli suma wierzytelności spornych przekroczyła poziom 15% kwoty wszystkich wierzytelności. Niezależnie od powodów wydania takiego orzeczenia, trzeba mieć świadomość, że wraz z jego uprawomocnieniem się dłużnik odzyskuje pełen zarząd nad swoim majątkiem i przedsiębiorstwem. W tym czasie ustaje też przewidziana przez prawo ochrona dłużnika.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!