Kiedy stosujemy VAT marża?

Opublikowano:

VAT marża to specjalna faktura stosowana w szczególnych okolicznościach zgodnie ze ściśle określonymi procedurami. Trzeba mieć świadomość, że prawo do rozliczania się według niej nie dotyczy każdego przedsiębiorcy. Co więcej, niewiele jest takich osób, którym ono przysługuje. Warto zatem zastanowić się, czym w swej zasadniczej istocie jest VAT marża i kto może stosować tę procedurę. Bardzo ważne jest też wskazanie zasad stosowania tej faktury i towarzyszących temu okoliczności. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się wszystkiego na temat faktury VAT marża, zapoznaj się koniecznie z niniejszym artykułem.

VAT marża – co to jest?

Wszystkie regulacje dotyczące faktur VAT marża zostały zamieszczone w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług VAT. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać transakcje według tej faktury, muszą przy tym korzystać z regulacji zawartych w art. 119 i 120 wspomnianej ustawy. Pod pojęciem marży rozumie się zazwyczaj kwotę prowizji otrzymywanej przez przedsiębiorcę z tytułu przeprowadzonej transakcji kupna i sprzedaży określonych towarów i usług. Innymi słowy, marża to nic innego, jak różnica pomiędzy sumą uzyskaną ze sprzedaży a sumą nabycia. Co więcej, trzeba tam też uwzględnić należny VAT obliczony metodą w stu.

Stosowanie VAT marża – kogo dotyczy?

Do korzystania z VAT marża uprawniona jest jedynie wąska grupa przedsiębiorców. Odnosi się to tylko do tych osób i firm, które w ramach prowadzonej działalności dostarczają klientom takie towary, jak dzieła sztuki, antyki, wyroby kolekcjonerskie, a także używane towary. Jeśli chodzi o usługi, trzeba mieć świadomość, że VAT marża dotyczy wyłącznie usług turystycznych. Ponadto wspomniane towary i usługi muszą jeszcze spełnić szereg wymagań określonych w obowiązujących przepisach, aby w ogóle było możliwe zastosowanie wobec nich VAT marża. Warto przeanalizować te przepisy, wskazując na najważniejsze z nich.

Warunki korzystania z VAT marża

Co do zasady, możliwość skorzystania z procedur obowiązujących przy fakturach VAT marża dotyczy tylko tych podmiotów, które nabywają towary używane od innych osób niż czynni podatnicy VAT. Mogą to być podatnicy VAT zwolnieni na podstawie zwolnień przedmiotowych i podmiotowych. Może to też dotyczyć podatników, których dostawa towaru podlegała procedurom obowiązującym przy VAT-marża. Oznacza to zatem sytuacje, gdy przedsiębiorca nie musi odliczać naliczonego VAT.

Czym jest używany towar?

Skoro VAT-marża w głównej mierze dotyczy towarów używanych, warto najpierw zdefiniować, czym one w ogóle są. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są to wszystkie ruchome dobra o materialnym charakterze, które pomimo upływu określonego czasu ich eksploatacji wciąż nadają się do użytku (zarówno w pierwotnym stanie, jak i po dokonaniu określonych napraw). Zwykle o towarach używanych wspomina się w kontekście różnego rodzaju sprzętów elektronicznych, do których można zaliczyć m.in. laptopy, tablety, smartfony itp. Marżę niekiedy nalicza się również przy sprzedaży i kupnie samochodów.

W aspekcie opodatkowania w procedurze marży bardzo ważny jest też cel zakupu. Co do zasady, dotyczy to bowiem jedynie towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży.

Rozliczanie VAT marża – przebieg

Jeśli stosuje się VAT marżą w rozliczeniach, trzeba mieć świadomość związanych z tym uwarunkowań i ograniczeń. A zatem przedsiębiorca nabywający towary nie ma możliwości odliczenia naliczonego podatku VAT, w tym przypadku bowiem stosowne informacje o takim VAT w ogóle nie widnieją na dokumencie rachunkowym.

Natomiast przedsiębiorca zbywający towary jest zobowiązany do rzetelnego obliczenia należności podatkowych od marży i odprowadzeniu obliczonego w ten sposób podatku do właściwego organu fiskalnego. Całkowitą wartość faktury VAT marża zwykle ujmuje się w kosztach uzyskania przychodu. Może ona także stanowić pierwotną wartość trwałego środka, która służy do naliczania odpisów amortyzacyjnych.

VAT marża w nowym JPK_V7

Rozliczając transakcje na fakturze VAT marża, warto zwrócić uwagę na pewne kwestie. Chodzi tutaj o ewentualne zobowiązanie do wpisywania określonych oznaczeń w ewidencjach VAT. O tym, jakie oznaczenie zostanie zastosowane w danym przypadku, decyduje przede wszystkim rodzaj świadczonych na rzecz klienta usług. I tak usługi turystyczne muszą obligatoryjnie mieć kod MR_T dla usług i MR_UZ dla dostawy towarów. Z kolei komisy samochodowe stosują zwykle oznaczenie GTU_07. Trzeba jednak w odpowiednim miejscu wskazać, czy jest to dostawa towarów, czy też usługa świadczona na rzecz jakiejś osoby bądź firmy.

Co zawiera VAT marża?

VAT marża zawiera takie informacje, jak data wystawienia i dokonania sprzedaży, numer faktury, dane osobowe sprzedawcy i nabywcy wraz z ich numerami NIP, nazwa towaru lub usługi z określeniem ich ilości oraz jednostką miary, a także kwotę należności określoną cyframi i słownie oraz odpowiednie oznaczenie, czyli adnotację wskazującą na rodzaj przeprowadzonej transakcji. Faktura VAT marża jest korzystna dla sprzedawcy, jest jednak kłopotliwa dla klienta.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok