Przekazanie samochodu na cele prywatne – rozliczenie

Opublikowano:

Przedsiębiorcy w swojej działalności gospodarczej często wykorzystują samochody i inne pojazdy mechaniczne. W pewnym momencie może jednak dojść do wycofania auta z katalogów środków trwałych używanych na potrzeby przedsiębiorstwa i jego przekazania na cele prywatne. Zwykle z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, a także spółek osobowych. Oczywiście, przekazanie samochodu firmowego do celów osobistych musi odbyć się z zachowaniem wszelkich procedur. Należy przy tym wypełnić określone obowiązki, jeśli chodzi o ewidencję bilansową i podatek od towarów i usług. Warto dowiedzieć się, jakie są to zobowiązania, aby je później odpowiednio wypełnić.

 

Konsekwencje dla podatku dochodowego

Jeśli pojazd mechaniczny był środkiem trwałym ujętym w ewidencjach księgowych przedsiębiorstwa jako własność firmy, a następnie stał się prywatnym dobrem przedsiębiorcy, procedura jego przekazania nie podlega opodatkowaniu. W świetle aktualnie obowiązującego prawa bowiem za przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej uznaje się m.in. dochody pochodzące z odpłatnego zbycia środka trwałego, który był wcześniej wykorzystywany do celów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Jeśli właściciel firmy przejmuje samochód na własne cele, nie dochodzi wówczas do odpłatnego zbycia, ponieważ podmiot gospodarczy nie uzyskuje z tego tytułu żadnych dochodów. Wydawane systematycznie interpretacje organów podatkowych wskazują jednak, że począwszy od miesiąca następującego po wycofaniu auta z użytku firmowego, należy zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych.

W przypadku przekazania samochodu z majątku firmowego do majątku osobistego podatnika nie dochodzi się do jego wzbogacenia, ponieważ pojazd zasadniczo wciąż pozostaje jego własnością. Zmienia się tylko przeznaczenie pojazdu. Ponieważ jednak trudno jest oddzielić od siebie majątek prywatny i firmowy właściciela, w tym wypadku nie można mówić o konieczności opodatkowania całego przedsięwzięcia.

 

Sprzedaż samochodu wycofanego z firmy

Zobowiązanie podatkowe powstaje wówczas, kiedy pojazd wycofany z działalności gospodarczej ostatecznie zmienia właściciela w wyniku dokonanej sprzedaży. Wyprzedawanie składników majątku firmowego uznaje się za przychód z działalności gospodarczej, jeśli pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu zbycia na cele prywatne a datą sprzedaży upłynęło mniej niż 6 lat.

 

Do jakich składników majątku odnoszą się te regulacje?

Przepisy podatkowe dotyczące wycofywania składników majątku firmowego i ich przekazywania na cele prywatne dotyczą nie tylko środków trwałych. Odnoszą się one również do wartości niematerialnych i prawnych, a także tych składników majątku, których pierwotna wartość oscylowała w przedziale od 1500 do 3500 zł. Warunkiem jest ujęcie tych dóbr w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Jak wycofać samochód z firmy i przekazać na cele prywatne?

Decyzje o wycofaniu pojazdu z dokumentów przedsiębiorstwa i jego przekazaniu na cele osobiste można podjąć w dowolnym momencie. Aby dopełnić wszelkich procedur z tym związanych, należy w stosownym miejscu w ewidencji środków trwałych umieścić odpowiednią adnotację wskazującą na przyczyny takiego wycofania oraz datę, kiedy do tego doszło. To w zupełności wystarczy do tego, aby całe przedsięwzięcie można było uznać za ważne.

 

Konsekwencje dla VAT

Obowiązujące regulacje prawne jasno wskazują, że opodatkowanie podatkiem VAT od towarów i usług dotyczy odpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium Polski. Nieodpłatne przekazanie samochodu na cele prywatne uznawane jest również za dostawę towarów. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy pojazd został przekazany na cele osobiste podatnika lub jego pracownika (obecnego albo byłego), a także akcjonariuszy, udziałowców, wspólników, członków stowarzyszenia oraz spółdzielni. Także wszelkie inne darowizny są obciążone podatkiem VAT. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy podatnikowi przysługiwało w całości albo w części prawo do obniżenia sumy należnego podatku o kwotę naliczonego opodatkowania z tytułu importu, zakupu albo wytworzenia danego towaru lub jego części.

Biorąc pod uwagę fakt, że nieodpłatne przekazanie pojazdu opodatkowano podatkiem VAT, trzeba uznać, że czynność ta została zrównana z odpłatną dostawą na terytorium kraju. Można przy tym skorzystać z dogodnego systemu korekt sumy naliczonego podatku VAT, pamiętając o zachowaniu obowiązujących terminów. W przypadku aut o wartości do 15 tys. zł, można dokonać korekty w przeciągu 12 miesięcy od końca okresu rozliczeniowego, w którym doszło do przekazania pojazdu na cele użytkowe. W przypadku droższych samochodów termin ten wydłuża się do 5 lat od zakończenia roku, w którym samochód przekazano na cele użytkowe. To, czy podatnik skorzysta z prawa do dokonania korekty, zależy tylko od niego samego. Wprowadza się ją w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym zmieniono przeznaczenie pojazdu mechanicznego.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!