1--------------496 2--------------422 3--------------874

TAX FREE co to takiego?

Opublikowano:

Osoby fizyczne, podróżujące przez Unię Europejską kupują różne towary, których cena zawiera podatek od towarów i usług. Jeśli taka osoba nie ma stałego miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej a wartość zakupionych artykułów jest powyżej kwoty 200,00 zł może ubiegać się o zwrot podatku VAT będącego częścią wartości zrealizowanych zakupów.

 

Spis treści:

  1. Warunki ubiegania się o zwrot
  2. Warunki jakie musi spełnić sprzedawca
  3. Co powininen zaiwerać dokument elektroniczny wystawiony w ramach TAX FREE
  4. Jaki jest termin na zwrot podatku?
  5. Jakie są korzyści dla sprzedawcy ze stosowania procedury TAX FREE?

 

Warunki ubiegania się o zwrot

Warunkiem ubiegania się o zwrot podatku VAT jest zrealizowanie zakupu od podmiotu, który:

- jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,

- prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,

- korzysta z systemu TAX FREE,

- zawarł umowę w sprawie zwrotu podatku z podmiotem, który zajmuje się zwrotem podatku.

 

Jeśli sprzedawca sam dokonuje zwrotu nie musi podpisywać umowy z dedykowanym podmiotem.

 

UWAGA!

Z początkiem roku 2022 ewidencja sprzedaży dla potrzeb TAX FREE może odbywać się tylko z użyciem kasy fiskalnej online. Związane jest to z obowiązkiem wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

 

 

Warunki jakie musi spełnić sprzedawca

Sprzedawcy, którzy chcą realizować sprzedaż w systemie TAX FREE są obowiązani:

- dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu,

- zapewnić podróżnym sporządzoną na piśmie informację o zasadach zwrotu podatku w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim,

- oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku.

 

W momencie, gdy klient/podróżny chce skorzystać z przysługującego mu prawa zwrotu podatku w ramach TAX FREE po stronie sprzedawcy powstaje przekazania kupującemu prawidłowo wypełnionego dokumentu. Sprzedawca wystawia dokument elektroniczny z wykorzystaniem systemu TAX FREE. Taki dokument powinien zostać przekazany kupującemu w sposób z nim uzgodniony, ewentualnie kupujący może otrzymać wydruk dokumentu elektronicznego.

 

Co powininen zaiwerać dokument elektroniczny wystawiony w ramach TAX FREE

Dla prawidłowego udokumentowania dostawy towaru, od której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku dokument elektroniczny (także wydruk dokumentu elektronicznego) powinien zawierać takie dane jak:

  • - dane identyfikacyjne sprzedawcy w tym nazwę, adres, nr NIP;
  • - dane identyfikacyjne podróżnego w tym imię i nazwisko, nr Paszportu i nazwę państwa, dane adresowe;
  • - dane dotyczące podstawy opodatkowania i stawki podatku tzn. nazwę towaru, ilość, cenę za jednostkę, wartość, wartość brutto i netto, kwotę podatku;
  • - dane odnośnie formy zwrotu podatku: wypłata gotówkowa czy rozliczenie bezgotówkowe, w przypadku rozliczenia bezgotówkowego niezbędna jest informacja o numerze rachunku bankowego.

 

Wydruk dokumentu elektronicznego musi ponadto zawierać informacje dotyczące potwierdzenia wywozu towarów przez organy celne.

 

 

UWAGA!

Szczegółowe wymagania dotyczące informacji, które zawarte powinny być na dokumentach zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

 

 

Jaki jest termin na zwrot podatku?

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Zwrot może być zrealizowany tylko dla osoby, która dokonała zakupu. Realizacji zwrotu ma miejsce na podstawie elektronicznego dokumentu TAX FREE, na którym urząd celno-skarbowy dokonuje potwierdzenia towarów w nim wykazanych także w formie elektronicznej. W przypadku dokumentu w formie wydruku, podróżny może żądać także potwierdzenia na tym wydruku. Jeżeli podróżny opuszcza obszar Unii Europejskiej w kraju innym niż kraj dokonania zakupu, podstawą zwrotu będzie wydruk elektronicznego dokumentu przez organy celne w kraju przekroczenia granicy Unii Europejskiej.

 

Jakie są korzyści dla sprzedawcy ze stosowania procedury TAX FREE?

Jeżeli sprzedawca ma podstawy do dokonania zwrotu kwoty podatku lub otrzyma informację od firmy, która zajmuje się rozliczaniem i zwrotem podatku w ramach procedury TAX FREE może dokonać korekty JPKV7.

Tak jak wspomniano wcześniej podróżny ma trzy miesiące od daty zakupu na zrealizowanie swojego uprawnienia - wywiezienie towaru poza granice UE. Jest to zatem okres, w którym sprzedawca powinien otrzymać potwierdzenie o zdarzeniu.  Może zatem na podstawie otrzymanych prawidłowo wystawionych dokumentów dokonać korekty rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jak wynika bowiem z art. 129 ust. 1 do dostawy towarów, od których dokonano zwrotu podatku podróżnemu, sprzedawca stosuje stawkę podatku 0%. Warunkiem jest spełnienie obowiązków związanych z rejestracją dla potrzeb rozliczenia TAX FREE, posiadanie potwierdzenia wywozu towarów oraz posiadanie dokumentów potwierdzających dokonanie zwrotu kwoty podatku.

W praktyce sprzedaż dla podróżnego zostaje w pierwszym momencie zaewidencjonowana na kasie fiskalnej najczęściej ze stawką 23%. Tak też powinna być wykazana w pliku JPK7. Jeśli jednak sprzedawca przed złożeniem deklaracji za dany okres otrzyma potwierdzenie, iż towar został wywieziony /przekroczył granice UE, a podróżny otrzymała zwrot kwoty podatku od wartości dodanej, może jeszcze w tej deklaracji wykazać sprzedaż tego towaru ze stawką 0%. Natomiast w przypadku, gdy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do zastosowania zerowej stawki podatku otrzyma w następnym okresie może wykazać taką transakcję w tym właśnie okresie korygując sprzedaż krajową a następnie wykazując w pliku JPK wartość sprzedaży ze stawką 0%.

 

 

Przykład

Obywatel Ukrainy pracuje w Polsce. W okresie urlopowym powraca do swojego kraju i przed powrotem kupuje sprzęt komputerowy. Jego zakup zostaje zarejestrowany ramach procedury TAX FREE. Zakup został dokonany w czerwcu, podróżny przekracza granicę w lipcu.

Sprzedawca za miesiąc czerwiec sporządził i przesłał deklarację JPK V7, w której wykazała sprzedaż ze stawka 23% w poz. 19 i 20. W lipcu otrzymał dokumenty uprawniające do zastosowania stawki 0%. W związku z tym w pliku JPK V7 wykazuje w poz. 19 i 20 korektę sprzedaży ze stawką 23% (zmniejsza podstawę opodatkowania i kwotę podatku) i wykazuje tę sprzedaż w poz. 13 i 14.

 

 

 

Autor:

Beata Tęgowska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!