Minimalne wynagrodzenie ustawowe w 2022 roku

Opublikowano:

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosło wynagrodzenie minimalne. W 2022 roku wynosi ono 3010 zł brutto. Oznacza to, że pracownicy pobierający świadczenie tego typu wysokości mogą liczyć na uzyskanie pensji netto o wartości niespełna 2400 zł. Warto mieć świadomość, że minimalne wynagrodzenie w zasadniczy sposób wpływa na wysokość wielu innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, np. odszkodowań, odpraw, dodatków za pracę w nocy, wynagrodzenia za gotowość do pracy w czasie przestoju itp. Podniesiona została również minimalna stawka godzinowa za pracę na umowie-zlecenie do poziomu 19,70 zł brutto. Chcesz dowiedzieć się więcej o minimalnym wynagrodzeniu ustawowym w 2022 roku? W takim razie powinieneś przeczytać niniejszy artykuł.

 

Co to jest płaca minimalna?

Pod pojęciem płacy minimalnej należy rozumieć minimalną kwotę, za jaką można zatrudnić pracownika na umowę o pracę na pełen etat w danym roku kalendarzowym. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu obniża się to świadczenie proporcjonalnie do części etatu. Wysokość tego świadczenia ustala się co roku podczas negocjacji prowadzonych w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym do takiego wynagrodzenia zalicza się rozmaite dodatki, premie i nagrody uznaniowe i regulaminowe, wynagrodzenia za czynności przewidziane do wykonania poza normalnymi godzinami pracy, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy np. w ramach urlopu wypoczynkowego, świadczenia odszkodowawcze oraz o charakterze deputatowym. Nie uwzględnia się przy tym natomiast nagród jubileuszowych, dodatków za staż pracy, za wykonywanie pracy w porze nocnej, za pracę w godzinach nadliczbowych, a także odprawy emerytalne i rentowe. Nie dotyczy to również zasiłków chorobowych i macierzyńskich, świadczeń urlopowych i finansowanych z Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także ekwiwalentu za  użytkowanie własnego sprzętu do wykonywania obowiązków służbowych oraz należności z tytułu delegacji.

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane są w równej części przez pracownika i pracodawcę. Z wynagrodzenia pracownika finansowana jest składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), na ubezpieczenie rentowe (1,5%), na ubezpieczenie chorobowe (2,45%) zdrowotne (9%).

 

Minimalne wynagrodzenie 2022 – podstawowe informacje

Aktualny poziom wynagrodzenia minimalnego wynosi 3010 zł brutto. Kwota ta liczona jest wraz ze składkami ZUS. Obecnie – w odróżnieniu od poprzednich lat – na jej wysokość nie ma już natomiast żadnego wpływu podatek dochodowy. Zgodnie z założeniami Polskiego Ładu bowiem minimalne wynagrodzenie jest nieopodatkowane. Minimalne wynagrodzenie netto oscyluje na poziomie 2363,56 zł. W takim przypadku składka emerytalna wynosi 293,78 zł, rentowa 45,15 zł, a chorobowa 73,75 zł. Same składki wynoszą zatem 412,68 zł. Wymiar składki zdrowotnej liczy się od kwoty 2597,32 zł przy samej składce wynoszącej 233,76 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w sumie wynoszą 646,44 zł.

Przy rozliczaniu należności za pracę na umowę-zlecenie stosuje się natomiast minimalną stawkę godzinową. Jest to kwota, którą powinien otrzymać zleceniobiorca za wykonanie pracy. Obecnie oscyluje ona na poziomie 19,70 zł brutto przy stawkach netto 14,91 zł.

 

Wpływ na inne świadczenia

Jak już było wspomniane, wynagrodzenie minimalne wpływa na wysokość innych świadczeń. I tak za pracę w porze nocnej pracownik może uzyskać za każdą godzinę pracy w nocy dodatek do pensji w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę, którą ustala się na podstawie odrębnych przepisów. Wysokość takiego dodatku ustalana jest indywidualnie dla każdego miesiąca. W 2022 roku oscyluje ona na poziomie od 3,27 zł w marcu do 3,96 zł w styczniu.

Wynagrodzenia za przestój dotyczą sytuacji, gdy pracownik był gotowy do podjęcia swoich obowiązków zawodowych, nie mógł jednak tego zrobić z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Wysokość takiego dodatku może wynikać z osobistego zaszeregowania danego pracownika, określonego stawką godzinną albo miesięczną. Może to być także 60% wynagrodzenia obliczanego jako wynagrodzenie za urlop w sytuacji, gdy taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia. Taki dodatek nie może być niższy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku.

Jeśli pracodawca naruszył zasadę równego traktowania wszystkich pracowników w zatrudnieniu, trzeba liczyć się z koniecznością zapłacenia odszkodowania w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dany rok. Odszkodowanie w analogicznej wysokości przysługuje również odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Kwestie te ustala się na podstawie odrębnych przepisów.

Odprawy przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy mogą wynosić maksymalnie 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu ustania danego stosunku pracy. Obecnie kwota ta wynosi maksymalnie 45 150 zł.

 

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!