Terminy zwrotów VAT

Opublikowano:

Każdy czynny podatnik VAT może korzystać z przysługującego mu prawa do odliczania naliczonych podatków oraz do samodzielnego podejmowania decyzji o sposobie rozliczania nadpłaty podatku VAT. Dotyczy to różnych faz obrotu, z wyłączeniem zakupu towaru lub skorzystania z usługi przez konsumenta, będącego ostatecznym nabywcą danego dobra. Podatki należne i naliczone z tytułu sprzedaży towarów i usług wykazywane są w sporządzanym systematycznie do 25 dnia każdego miesiąca pliku JPK_V7. Takie rozliczenia w zależności od sposobu wybranego przez podatnika mogą odbywać się w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Czasem można uzyskać zwrot podatku VAT. Warto dowiedzieć się, kiedy taka sytuacja może mieć miejsce.

Reguły zwrotu VAT

Odliczanie VAT przez czynnego podatnika tego podatku odbywa się w oparciu o faktury wskazujące na koszty ponoszone z tytułu prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Zanim dojdzie do odliczenia VAT z faktury, należy sprawdzić status sprzedawcy, ustalając, czy jest on czynnym czy też biernym podatnikiem VAT. Jeśli wartość naliczonego w przeciągu całego okresu rozliczeniowego podatku VAT jest wyższa od wartości podatku od zapłaty, w takiej sytuacji mamy do czynienia z nadpłatą podatku. W takich okolicznościach przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot podatku VAT, musi jednak w tym celu spełnić pewne czynności.

Trzeba przede wszystkim wykazać w przygotowywanym formularzu JPK_V7M lub JPK_V7K kwotę zwrotu podatku, sposób dokonania tej czynności oraz oczekiwany termin jej spełnienia. Do zwrotu podatku VAT może dojść w jednym z trzech terminów mierzonych od momentu złożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z częścią deklaracyjną. Złożony przez podatnika wniosek może dotyczyć przeksięgowania nadpłaty na inne należności podatkowe lub ubiegania się o zwrócenie części nadpłaty. Zwrot podatku standardowo następuje po 60 dniach od przekazania JPK odpowiednim organom. Czasem jednak w określonych okolicznościach termin ten ulega skróceniu do 25 dni lub wydłużeniu do 180 dni.

Standardowy termin zwrotu VAT

Na standardowy termin zwrotu VAT w liczbie 60 dni może liczyć podatnik, który złożył odpowiedni wniosek, zawierając w pliku JPK przynajmniej jedną z dwóch wymaganych informacji dotyczących opodatkowanej sprzedaży krajowej towarów albo usług lub też dostawy towarów i usług świadczonych na rzecz kontrahentów. Standardowy termin zwrotu nadwyżki VAT może ulec wydłużeniu w sytuacji, gdy zachodzą podejrzenia co do nieprawidłowości lub niezgodności rozliczeń wyszczególnionych w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Wówczas prowadzone są czynności sprawdzające przez organ fiskalny. Stosowne postanowienie o zwrocie podatku VAT musi dotrzeć do podatnika przed upływem 60-dniowego terminu zwrotu podatku VAT. Prawo do utrzymania standardowego terminu zwrotu podatku VAT przysługuje tym podatnikom, którzy zdecydują się na wniesienie zabezpieczenia majątkowego w równowartości kwoty zwrotu lub też przekraczającej tę sumę.

Zwrot VAT w ciągu 25 dni

Urząd Skarbowy musi zwrócić różnicę podatku naliczonego w stosunku do kwoty należnej w ciągu 25 dni od złożenia JPK z deklaracją wtedy, gdy zostaną spełnione wszystkie wspomniane niżej warunki. Dotyczy to czynnych podatników VAT dysponujących tym statusem przez co najmniej 1 rok przy jednoczesnym uprzednim złożeniu wszystkich niezbędnych deklaracji VAT.

Ponadto podatnik ubiegający się o zwrot musi udowodnić faktyczne opłacenie należności wynikających z faktur zakupu. Łączna wartość jednostkowej faktury z nadwyżki nie może przekraczać kwoty 15 tys. zł, a sumy nadwyżki VAT z poprzednich lat wynoszą mniej niż 300 zł.

Ostatnim warunkiem jest konieczność powiązania naliczonego VAT z: fakturami zakupu opłaconych w całości przy wykorzystaniu rachunków płatniczych; innymi fakturami, jeżeli łączna wartość każdej z nich jest mniejsza niż 15 tys. zł; decyzjami i dokumentami wydawanymi przez organy celne; importem towarów w ramach WNT, jeśli z drugiej strony rejestru VAT została wykazana kwota należnego podatku VAT wynikająca z przeprowadzonych transakcji handlowych.

Zwrot VAT w terminie 180 dni

Jeśli podatnik w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy złożony wniosek nie realizował sprzedaży towarów albo usług opodatkowanych na terenie Polski albo nie sprzedawał swoich wyrobów i nie świadczył usług na rzecz zagranicznych kontrahentów, w takim przypadku do zwrotu podatku VAT dochodzi po upływie 180 dni. Dlatego z punktu widzenia podatnika znacznie korzystniejszym rozwiązaniem jest wykazanie jakiejkolwiek sprzedaży w zaprezentowanych formularzach kontrolnych. W takim przypadku można skorzystać ze standardowego terminu zwrotu podatku VAT.

Zwrot nadwyżki VAT trafia zazwyczaj na wskazany przez podatnika numer krajowego rachunku bankowego lub SKOK-u; może to być również rachunek VAT lub inny upoważniony do tego przez podatnika rachunek w banku lub w SKOK-u pod warunkiem, że prowadząca konto instytucja zobowiąże się do przekazania należnych pieniędzy konkretnemu podatnikowi.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!


Wykorzystujemy pliki "cookies" aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Możesz zablokować możliwość wykorzystywania tych plików poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. ok