Kwartalne rozliczenie PIT i ryczałtu

Opublikowano:

Wielu podatników zastanawia się jak zoptymalizować rozliczenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

W ciągu roku zaliczki na podatek PIT podatnicy mogą opłacać albo standardowo miesięcznie albo w formie uproszczonej.

Co natomiast z możliwością kwartalnego rozliczenia PIT?

 

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

Każdy podatnik będący osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy PIT. Oczywiście jeżeli po rozliczeniu danego miesiąca wystąpi dochód a wielkość odliczeń od dochodu nie spowoduje, iż zaliczka nie wystąpi.

Jedną z opcji opłacania podatku jest kwartalne regulowania zaliczki na podatek dochodowy PIT.

 

UWAGA:

Miesięczne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest możliwe dla wszystkich osoby fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Natomiast zaliczki opłacane kwartalne albo w formie uproszczonej już tylko dla niektórych podatników.

 

Kto może skorzystać z kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy PIT?

Z kwartalnego opłacania zaliczki na podatek dochodowy PIT mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 1. będący małymi podatnikami (status małego podatnika),
 2. którzy w danym roku otwierają działalność gospodarczą.

 

Status małego podatnika PIT

Zgodnie z Art. 5a pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PIT) status małego podatnik PIT posiada podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro (w przypadku przedsiębiorstwa w spadku również przychodu ze sprzedaży u zmarłego przedsiębiorcy). Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

 

Limity statusu małego podatnika PIT przeliczone na PLN

Kategoria

Mały podatnik w 2022r.

Mały podatnik w 2023r.

Przychody
z działalności gospodarczej

za 2021r.< 9 188 000 zł

za 2022r.< 9 654 000 zł

 

Wysokość limitu w każdym roku zależy od średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla EUR na pierwszy dzień roboczy października ale roku poprzedniego w stosunku do roku podatkowego, dla którego ma obowiązywać limit (limit ten zaokrągla się do 1.000 zł co uwidoczniono w powyższej tabeli).

 

UWAGA:

Status małego podatnika PIT obowiązuje przez cały rok.

Status małego podatnika PIT to nie to samo co status małego podatnika VAT.

Status małego podatnika PIT dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność, którzy wybrali skalę podatkową albo podatek liniowy jako formę opodatkowania dochodu z danej działalności gospodarczej.

 

Co daje podatnikowi kwartalne rozliczenie podatku dochodowego PIT i status małego podatnika PIT?

Podatnik, który spełnia wymogi małego podatnika PIT albo rozpoczyna w danym roku działalność może skorzystać z opłacania raz na kwartał zaliczek na podatek dochodowy PIT.

Ma również możliwość stosowania jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50.000 euro (jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych jest dostępna nie tylko dla małych podatników).

 

Amortyzacja jednorazowa do 50.000 EUR przeliczona na PLN

Pkt.

Dla Roku 2021

Dla Roku 2022

Dla Roku 2023

1.

226 000 zł

230 000 zł

241 000 zł

 

Kwartalne rozliczenie podatku dochodowego PIT umożliwia podatnikowi opłacanie 4 zaliczek na podatek dochodowy PIT w ciągu roku rozliczeniowego. Nie zwalnia to jednak podatnika z opłacania innych zobowiązań budżetowych. W przypadku gdy jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek miesięcznie rozliczyć podatek VAT ze zrealizowanej sprzedaży i dokonanych zakupów.

 

Kwartalne rozliczenie PIT albo ryczałtu uwaga na różne limity
w zasadach ogólnych i w ryczałcie

Należy zwrócić baczną uwagę na to, iż inne limity umożliwiające kwartalne rozliczenie PIT obowiązują u podatników stosujących skalę podatkową i podatek liniowy a inne u podatników, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności.

Różnice przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Kto może opłacać kwartalny PIT w roku 2023

Kategoria

Ryczałt

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Przychody z działalności gospodarczej

przychody za 2022r. < 965 440 zł

Mały podatnik
przychody za 2022r. < 9 654 000 zł

 

Jak wybrać kwartalne rozliczenie podatku dochodowego PIT albo kwartalny ryczałt?

Podatnicy, którzy mogą i chcą opłacać kwartalne zaliczki na podatek dochodowy PIT (lub ryczałt) nie muszą składać żadnych zawiadomień do urzędu skarbowego.

Mają natomiast obowiązek w składanym zeznaniu za rok, w którym pierwszy raz opłacali kwartalne zaliczki zaznaczyć odpowiedni kwadrat informujący iż wybrali rozliczenie kwartalne.

 

UWAGA:

W przypadku zeznania rocznego składanego za rok 2022 są to:

 1. PIT-36(30) – blok C, punkt (kwadrat) 54,
 2. PIT-36L(19) – blok C, punkt (kwadrat) 17,
 3. PIT-28(25) – blok W, punkt (kwadrat) 265.

 

Terminy płatności kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT
albo na ryczałt

Terminy regulowania kwartalnych zaliczek na ryczałt w 2023 roku to najdalej:

 1. 20 kwietnia za 1 kwartał,
 2. 20 lipca za 2 kwartał,
 3. 20 październik za 3 kwartał,
 4. przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego za poprzedni rok (2023) czyli do końca lutego 2024r.

Terminy regulowania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy PIT w 2023 roku to najdalej:

 1. 20 kwietnia za 1 kwartał,
 2. 20 lipca za 2 kwartał,
 3. 20 październik za 3 kwartał,
 4. 20 stycznia roku następnego (2024) za ostatni kwartał roku poprzedniego.

Wybór kwartalnego rozliczenia podatku dochodowego PIT albo ryczałtu pozostaje w gestii podatnika. Powinien on uwzględniać specyfikę sprzedaży, profil prowadzonej działalności czy np. sezonowość. Podatnik nie powinien zapominać także o ilości dokumentów kosztowych i przychodowych jak i dynamice przyrostu i spadku tych dokumentów. Nie bez znaczenia pozostaje także rozwój firmy.

 

Autor: Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!