Interpretacja indywidualna – na co podatnik musi uważać?

Opublikowano:

W prawie podatkowym często wprowadza się różnego rodzaju zmiany. Choć większość z nich ma na celu ułatwienie stosowania obowiązującego prawa, w praktyce zwykle prowadzi to do swego rodzaju zamieszania i niemożności odnalezienia się przez podatnika w gąszczu rozmaitych regulacji, często wzajemnie się wykluczających. W takim wypadku osobom, którym bliższa znajomość prawa podatkowego, jest obca, z pomocą przychodzi instytucja interpretacji indywidualnej. Dzięki niej przedsiębiorcy zyskują gwarancję bezpieczeństwa podejmowanych przez siebie decyzji biznesowych. Z prawa do uzyskania takiej interpretacji można korzystać zawsze wtedy, kiedy wydaje się nam to konieczne.

Jak uzyskać indywidualną interpretację prawa podatkowego?

Wdrożona w marcu 2017 roku reforma Krajowej Informacji Skarbowej przyznała prawo wszystkim podmiotom stosunków prawnych, w tym również firmom i przedsiębiorstwom do występowania do dyrektora tej instytucji z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji poszczególnych przepisów prawa podatkowego.

Przy składaniu wniosku trzeba pamiętać o konieczności wyczerpującego zaprezentowania wszelkich okoliczności danej sprawy, zarówno tych, które już zaistniały, jak i tych, których można się spodziewać na skutek zajścia określonych zdarzeń.

Ponadto od składającego tego rodzaju wniosek podatnika wymaga się również przedstawienia własnego zdania co do sposobu interpretacji konkretnych regulacji prawa podatkowego. Taka indywidualna opinia powinna opierać się na fundamencie dotychczasowo wydanego orzecznictwa w konkretnej sprawie, za których opublikowanie odpowiadały bądź organy administracyjne, bądź też urząd skarbowy. Przy udzielaniu odpowiedzi na zadane pytanie dyrekcja KIS bierze pod uwagę zarówno wszelkie udostępnione jej na temat sprawy dane, jak i zakres zadanego pytania. W świetle powyższego zatem bardzo istotne jest właściwe sformułowanie pytania tak, aby wyczerpywało ono pełen zakres towarzyszących podatnikowi wątpliwości.

Co powinien zawierać wniosek?

Wszelkie wymogi odnoszące się do trybu składania wniosku o uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wyszczególniono w odpowiednich przepisach Ordynacji podatkowej. Wniosek powinien bazować na udostępnionym przez Ministra Finansów formularzu. Istotne jest to, aby za każdy opisany we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe uiścić opłatę w wysokości 40 zł. Opłacenie każdego z tych stanów lub zdarzeń jest bardzo ważne dla przebiegu całego procesu wydawania indywidualnej interpretacji.

W dalszej perspektywie czasowej organy podatkowe dokonują weryfikacji przedstawionych im informacji oraz samego trybu złożenia wniosku. Ogółem rzecz biorąc, wyróżnia się cztery wymogi formalne, które pod rygorem nieważności powinien spełnić każdy tego typu dokument. Chodzi tutaj głównie o podpisanie wniosku, jego złożenie z pełną świadomością ciążącej na podatniku za fałszywe zeznania odpowiedzialności karnej, wyłączenie zaprezentowanych w dokumencie okoliczności spod toczącego się wcześniej postępowania skarbowego lub celnoskarbowego i wreszcie dołączenie odpowiednich pełnomocnictw, jeśli są one wymagane w danej sytuacji.

Brak opłaty lub niedopełnienie wszystkich wymogów formalnych zwykle skutkuje wystosowaniem przez organ skarbowy wezwania do wnioskodawcy o realizację wszystkich formalności. Termin pomyślnego załatwienia tych kwestii mija po 7 dniach. Jeśli zostanie on przekroczony, wniosek nie podlega rozpatrzeniu.

Termin wydania interpretacji

Jeśli wszelkie wymogi formalne zostaną dopełnione, organ skarbowy przystępuje do rozpatrzenia wniosku. Na wydanie ostatecznych decyzji w tej sprawie fiskus ma trzy miesiące, jednak w praktyce wnioskodawca w większości wypadków może liczyć na znacznie szybsze załatwienie tej sprawy. Przy wydawaniu decyzji organy sądowe zwracają uwagę głównie na prawidłowość przedstawionego przez dany podmiot stanowiska.

W wypadku stwierdzenia jego niepoprawności fiskus wskazuje na zgodny z prawem pogląd w danej sprawie, powołując się przy tym na odpowiednie przepisy prawne i dotychczasowe orzecznictwo w podobnych sprawach. Jeśli podatnik nie zgadza się z wydaną interpretacją indywidualną, może zaskarżyć decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W takim wypadku niezależnie od faktycznej wartości przedmiotu sporu, będzie musiał opłacić należność w wysokości 200 zł tytułem uzyskania wpisu od skargi.

Wady i zalety interpretacji indywidualnej

Indywidualna interpretacja prawa podatkowego gwarantuje podatnikowi ochronę prawną wtedy, gdy pomimo zastosowania się do niej, organ podatkowy nie uwzględnił jej podczas rozstrzygania określonej sprawy. Interpretacja posiada nieograniczoną w czasie moc prawną, pod warunkiem tego, że w międzyczasie nie zaistniały okoliczności prowadzące do jej zmiany lub uchylenia. Zwalnia ona podatnika z odpowiedzialności karnej skarbowej. Z drugiej jednak strony podczas sporządzania wniosku należy zadbać o jak najdokładniejsze opisanie konkretnej sprawy, od tego bowiem zależy faktyczny zakres ochrony wnioskodawcy.

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!