Podstawa składki zdrowotnej w 2022r.

Opublikowano:

Aktualny 2022 rok jest okresem intensywnych zmian w prawie podatkowym ale i w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych i zdrowotnym osób fizycznych.

Jednym z zagadnień, które uległo znaczącej modyfikacji jest ustalenie podstawy składki zdrowotnej jak i samej składki zdrowotnej przedsiębiorców.

W jaki sposób ustalić ową podstawę? Na co przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę w czasie obliczania samej składki? Kto jest zobowiązany do płacenia składki zdrowotnej? Na te pytania odpowiedziano w niniejszej publikacji.

 

Kto jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2022r.?

Zgodnie z tym co mówi art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm. zwana dalej ustawą o NFZ) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność jako:

 1. osoba fizyczna,
 2. wspólnik spółki cywilnej, partnerskiej,
 3. wspólnik spółki jawnej,
 4. wspólnik spółki komandytowej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług,
 6. pozostałe osoby wymienione w powyższym przepisie.

Ubezpieczeniu zdrowotnemu od stycznia 2022r. podlegają prokurenci a także członkowie zarządu osób prawnych sprawujących swoje funkcje na podstawie uchwały o powołanie.

 

Jak jest ustalana podstawa do obliczenia składki zdrowotnej w 2022r.?

W roku 2022 podstawa do obliczenia składki zdrowotnej ustalana jest w zależności jaką formę opodatkowania stosuje podatnik czyli:

 1. skala podatkowa,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt ewidencjonowany,
 4. karta podatkowa.

UWAGA:

Niektórzy płatnicy składek z uwagi na osiąganie przychodów z udziałów w osobach prawnych nie mogą w stosunku do tych przychodów nie mogą wybrać jakiejkolwiek z powyższych form opodatkowania. Dla nich ustawodawca przewidział podstawę zdrowotną w wysokości 6.221,04 zł natomiast 9% miesięczna składka zdrowotna od tej podstawy to suma 559,89 zł.

Płatnikami tymi będą:

 1. wspólnik spółki jawnej w sytuacji, gdy spółka stanie się podatnikiem CIT albo gdy jednym ze wspólników jest osoba prawna,
 2. wspólnik spółki komandytowej,
 3. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 4. akcjonariusz prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

 

Ile wynosi składka zdrowotna w zależności od stosowanej formy opodatkowania?

W myśl art. 81 ustawy o NFZ wysokość składki zdrowotnej zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wysokość składki zdrowotnej w zależności od wybranej formy opodatkowania

Ryczałt

Skala podatkowa

Podatek liniowy

335,94 zł dla przychodu do 60.000 zł

9% liczone od miesięcznego dochodu

4,9% liczone od miesięcznego dochodu

559,89 zł dla przychodu ponad 60.000 zł ale mniej niż 300.000 zł

1.007,81 zł dla przychodu powyżej 300.000 zł

UWAGA:

Płatnicy składek stosujący ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności obliczając kwotę przychodu za każdy miesiąc (dla celów porównania do powyższych limitów) mają jeszcze prawo do obniżenia tego przychodu o zapłacone składki ZUS społeczne za każdy miesiąc rozliczeniowy i dopiero tak otrzymaną kwotę przychodu przyrównują do ww. limitów.

 

Ustalanie podstawy składki zdrowotnej przedsiębiorcy w 2022r.

Podstawę składki zdrowotnej u podatnika stosującego formę opodatkowania dochodów z działalności - skalę podatkową albo podatek liniowy za 01 / 2022r. ustalało się bez względu na wysokość dochodów i wynosiła ona 4.665,78 zł a sama składka zdrowotna wynosiła 9% z tej podstawy a więc 419,92 zł.

Natomiast za 02/2022r. podstawę zdrowotną płatnik składek ustala w następujący sposób

 1. PRZYCHODY za 01/2022 – KOSZTY za 01/2022r. = DOCHÓD
 2. DOCHÓD – SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE ZAPŁACONE w 01/2022r. (JEŻELI NIE UJĘTO ICH W KOSZTACH) = PODSTAWA ZDROWOTNA za 02/2022r.
 3. PODSTAWA ZDROWOTNA za 02/2022r. x 9% (w przypadku skali podatkowej) = SKŁADKA ZDROWOTNA DO ZAPŁATY za okres 02/2022r.

Z kolei składkę zdrowotną za miesiąc okres 03/2022r. płatnik składek ustali w poniższy sposób

 1. SUMA PRZYCHODÓW – SUMA KOSZTÓW za okres od 01/2022 do 02/2022r. = DOCHÓD NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU 2022r. DO KOŃCA 02/2022r.
 2. DOCHÓD NARASTAJĄCO OD POCZĄTKU ROKU 2022r. DO KOŃCA 02/2022r. – DOCHÓD za 01/2022r. = MIESIĘCZNY DOCHÓD za 02/2022r.
 3. MIESIĘCZNY DOCHÓD za 02/2022r.– SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE ZAPŁACONE w okresie 02/2022r. (JEŻELI NIE UJĘTO ICH W KOSZTACH) = PODSTAWA ZDROWOTNA za okres 03/2022r.
 4. PODSTAWA ZDROWOTNA za okres 03/2022r. x 9% (w przypadku skali podatkowej) = SKŁADKA ZDROWOTNA DO ZAPŁATY za 03/2022r.

Dla praktycznego zobrazowania powyżej przytoczonych zasad obliczania składki zdrowotnej – przykłady ustalania podstawy składki zdrowotnej przedsiębiorcy zaprezentowano w poniższych przykładach.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną osiągnął w okresie styczeń do maja 2022r. poniższe wysokości comiesięcznego dochodu. Przedsiębiorca stosuje skalę podatkową do opodatkowania dochodów z działalności i opłaca ZUS preferencyjny (składki społeczne z dobrowolnym chorobowym) w kwocie 285,71 zł miesięcznie. Składki te nie są zaliczane bezpośrednio w koszty firmy a są odliczane od dochodu. Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie.

W tabeli zawarto w jakiej kwocie będzie wynosić składka zdrowotna u danego przedsiębiorcy oraz jaka będzie wysokość podstawy do obliczenia składki zdrowotnej za okres od stycznia 2022r. do czerwca 2022r.

Ustalenie wysokości podstawy i składki zdrowotnej przy skali podatkowej

Okres

Kategoria

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Przychody

5.000 zł

0 zł

5.000 zł

5.371,92 zł

5.000 zł

X

Koszty

1.280,79 zł

150,00 zł

5.867,37 zł

1.587,36 zł

0 zł

X

Miesięczny dochód

(strata)

3.719,21 zł

-150,00 zł

-867,37 zł

3.784,56 zł

5.000 zł

X

Zapłacone składki ZUS społeczne

0 zł

285,71 zł

285,71 zł

285,71 zł

285,71 zł

X

Podstawa składki zdrowotnej

(dochód – ZUS społeczne)

4.665,78 zł

3.719,21 zł

3.010,00 zł

3.010,00 zł

3.010,00 zł

4.714,29 zł

Składka zdrowotna

(podstawa zdrowotna x 9%)

419,92 zł

334,73 zł

270,90 zł

270,90 zł

270,90 zł

424,29 zł

* składki ZUS za okres grudzień 2021r. przedsiębiorca opłacił jeszcze w grudniu 2021r.

Warto zwrócić uwagę na okresy od ostatniej straty w miesiącu marcu 2022r. do dochodu w miesiącach kwiecień i maj 2022r. Uzupełnienie do ustalenia składki zdrowotnej za maj i czerwiec 2022r. przedstawiono w poniższej tabeli.

Składka za 05/2022r.:

Przychody - koszty od 01 do 04 / 2022 = 15.371,92 zł – 8.885,52 zł = 6.486,40 zł

Dochód narastająco od 01 do 04 / 2022: 6.486,40 zł

Odliczenie poprzednich podstaw (bez strat): 6.486,40 zł – 3.719,21 zł = 2.767,19 zł

Odliczenie zapłaconych i rozliczonych w podstawie składek ZUS za poprzednie miesiące: 2.767,19 zł – 285,71 zł – 285,71 zł – 285,71 zł = 1.910,06

Podstawa zdrowotna za 05/2022r.: 1.910,06 zł jest niższa od podstawy minimalnej 3.010 zł dlatego należy przyjąć minimalną składkę 270,90 zł

Składka za 06/2022r.:

Przychody - koszty od 01 do 05 / 2022 = 20.371,92 zł – 8.885,52 zł = 11.486,40 zł

Dochód narastająco od 01 do 05 / 2022: 11.486,40 zł

Odliczenie poprzednich podstaw (bez strat): 11.486,40 zł – 3.719,21 zł – 1910,06 =  5.857,13 zł

Odliczenie zapłaconych i rozliczonych w podstawie składek ZUS za poprzednie miesiące: 5.857,13 zł – 285,71 zł – 285,71 zł – 285,71 zł – 285,71 = 4.714,29

Podstawa zdrowotna za 06/2022r. wynosi 4.714,29 zł a składka zdrowotna 9% - 424,29 zł

 

 

Przykład 2

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną osiągnął w okresie styczeń do kwietnia 2022r. poniższe wysokości comiesięcznego dochodu. Przedsiębiorca stosuje skalę podatkową do opodatkowania dochodów z działalności i opłaca pełny ZUS (składki społeczne bez chorobowego) w kwocie 1.037,18zł. Składki te nie są zaliczane bezpośrednio w koszty firmy a są odliczane od dochodu. Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie.

W tabeli zawarto w jakiej kwocie będzie wynosić składka zdrowotna u danego przedsiębiorcy oraz jaka będzie wysokość podstawy do obliczenia składki zdrowotnej za okres od stycznia 2022r. do kwietnia 2022r.

Ustalenie wysokości podstawy i składki zdrowotnej przy skali podatkowej

Okres

Kategoria

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Przychody

10.075 zł

33.980 zł

16.261,46 zł

179.765,14 zł

X

Koszty

4.846,89 zł

7.911,63 zł

11 769,87 zł

116 598,36 zł

X

Miesięczny dochód

5.228,11 zł

26.068,37 zł

4.491,59 zł

63.166,78 zł

X

Zapłacone składki ZUS społeczne

0 zł

1.037,18 zł

1.037,18 zł

1.037,18 zł

X

Podstawa składki zdrowotnej

(dochód – ZUS społeczne)

4.665,78 zł

5.228,11 zł

25.031,19 zł

3.454,41 zł

62.129,60 zł

Składka zdrowotna

(podstawa zdrowotna x 9%)

419,92 zł

470,53 zł

2.252,81 zł

310,90 zł

5.591,66 zł

* składki ZUS za okres grudzień 2021r. przedsiębiorca opłacił jeszcze w grudniu 2021r.

Przykład 3

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną osiągnął w okresie styczeń do kwietnia 2022r. poniższe wysokości comiesięcznego dochodu. Przedsiębiorca stosuje podatek liniowy do opodatkowania dochodów z działalności i opłaca pełny ZUS (składki społeczne bez chorobowego) w kwocie 1.037,18zł. Składki te nie są zaliczane bezpośrednio w koszty firmy a są odliczane od dochodu. Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie.

W tabeli zawarto w jakiej kwocie będzie wynosić składka zdrowotna u danego przedsiębiorcy oraz jaka będzie wysokość podstawy do obliczenia składki zdrowotnej za okres od stycznia 2022r. do kwietnia 2022r.

Ustalenie wysokości podstawy i składki zdrowotnej przy podatku liniowym

Okres

Kategoria

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Przychody

83.371,58 zł

111.991 zł

65.563 zł

67.296 zł

X

Koszty

50.159,93 zł

64.581,53 zł

78.144,29 zł

54.095,62 zł

X

Miesięczny dochód (strata)

33.211,65 zł

47.409,47 zł

-12.581,29

13.200,38

X

Zapłacone składki ZUS społeczne

921,06 zł*

brak wpłaty

1.037,18 zł

1.037,18 zł

X

Podstawa składki zdrowotnej

(dochód – ZUS społeczne)

4.665,78 zł

32.290,59 zł

47.409,47 zł

3.010 zł

3.010 zł

Składka zdrowotna

(podstawa zdrowotna x 4,9%)

419,92 zł

1.582,24 zł

2.323,06 zł

270,90 zł

270,90 zł

* składki ZUS za okres grudzień 2021r. przedsiębiorca opłacił w styczniu 2022r.

 

Autor: Krzysztof Ulicki

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!