1--------------944 2--------------870 3--------------1200

Zmiany w kodach z tytułu ubezpieczenia od lipca 2023

Opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 3 lipca 2023 r. wprowadziło nowe kody tytułów ubezpieczenia oraz modyfikacje w opisach niektórych z nich​​​​​​​. Nowelizacja wynika, ze zmian jakie wprowadzono do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które z kolei wprowadziła nowela ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Nowe kody mają m.in. studenci lub doktoranci, którzy w Polsce kształcą się oraz absolwenci, którzy odbywają obowiązkowy staż.
Inne zmiany wynikają ze zmian dokonanych w Kodeksie pracy ustawą z dnia 9 marca 2023 r. Nowe przepisy wprowadzają zmiany dotyczące kodów ubezpieczeń, świadczeń. Dodano również nowe oznaczenia np. nowy kod dla urlopu opiekuńczego, który obowiązuje od kwietnia 2023 r.

 

 

Spis treści:

  1. Nowe kody tytułu ubezpieczenia obowiązują dla poniższych ubezpieczonych
  2. Zmienione opisy kodów tytułów ubezpieczenia obowiązują dla poniższych ubezpieczonych

 

 

Nowe kody tytułu ubezpieczenia obowiązują dla poniższych ubezpieczonych

09 42 – osoba niepobierająca zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3–6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, niepodlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, której nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

18 23 – student lub doktorant, który odbywa kształcenie w Rzeczypospolitej Polskiej, absolwent, który odbywa w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Zmienione opisy kodów tytułów ubezpieczenia obowiązują dla poniższych ubezpieczonych

11 10 – żołnierz niezawodowy w służbie czynnej oraz żołnierz odbywający zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia,

18 11 – student lub doktorant, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

18 12 – doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

21 10 – dziecko, uczeń, absolwent odbywający w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowy staż oraz osoba odbywająca kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

22 10 – kombatant lub osoba represjonowana albo działacz opozycji antykomunistycznej lub osoba represjonowana z powodów politycznych, których nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne,

25 10 – emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

25 11 – emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którego nie dotyczy obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

 

 

 

Autor:

Magdalena Gierula

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!