Dokumentowanie sprzedaży bezrachunkowej u podatnika opodatkowanego ryczałtem

Opublikowano:

Do nadrzędnych obowiązków podatników stosujących jako formę opodatkowania ryczał od przychodów ewidencjonowanych należy prowadzenie ewidencji przychodów.

 

 

Spis treści:

  1. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
  2. Prowadzenie zapisów w ewidencji
  3. Przychody osiągane bez faktur

 

 

Zasady prowadzenia ewidencji przychodów

Zasady prowadzenia ewidencji przychodów oraz szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ewidencja, a także sposób dokumentowania przychodów oraz obliczania należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17.12.2021 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia.

Przychody osiągane przez ryczałtowców powinny być ujmowane w ewidencji przychodów. Ewidencjonowaniu nie podlegają natomiast poniesione koszty, gdyż podstawą opodatkowania dla ryczałtowców jest przychód, bez pomniejszania go o koszty jego uzyskania.

 

Prowadzenie zapisów w ewidencji

Zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia, zapisy w ewidencji są dokonywane na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, zwanych dalej "fakturami", wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli sprzedaż jest udokumentowana fakturami, a w przypadku sprzedaży bez faktur - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie jest wykazana wysokość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z przepisu tego wynika, że sprzedaż bezrachunkową u podatnika opodatkowanego ryczałtem ujmuje się w ewidencji przychodów na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. W sporządzonym dowodzie wewnętrznym w jednej kwocie należy wykazać wysokość przychodów za dany dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

Przychody osiągane bez faktur

Trzeba mieć na uwadze, że prowadząc sprzedaż bezrachunkową i stosując jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, przychody osiągane bez faktur powinny być ewidencjonowane w ewidencji przychodów wyłącznie na podstawie dziennych dowodów wewnętrznych. Rozporządzenie MF nie przewiduje bowiem możliwości ujmowania przychodów ze sprzedaży bezrachunkowej w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowców na podstawie zbiorczego zestawienia na koniec miesiąca.

Stosownie do art. 6 rozporządzenia, zapisy w ewidencji są dokonywane w porządku chronologicznym na podstawie dowodów, o których mowa w art. 3-5, nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Ryczałtowiec nie ma zatem obowiązku wpisywać uzyskanych przychodów do ewidencji każdego dnia, może to zrobić po zakończeniu danego miesiąca z zachowaniem wskazanego powyżej terminu.

 

Przykład

Pan Maciej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i korzysta z opodatkowania ryczałem od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca świadcząc usługi w ramach prowadzonej działalności na rzecz firm wystawia faktury, natomiast sporadycznie świadczy także usługi na rzecz osób fizycznych nieewidencjonowane na kasie fiskalnej. W jaki sposób Pan Maciej powinien wykazywać przychody ze sprzedaży bezrachunkowej w prowadzonej ewidencji przychodów?

Przychody ze sprzedaży bezrachunkowej w ewidencji przychodów prowadzonej przez podatnika opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powinny być wykazywane na podstawie dowodów wewnętrznych sporządzanych za dany dzień. Oznacza to, że w każdym dniu, w którym Pan Maciej dokona sprzedaży bezrachunkowej, przedsiębiorca powinien wystawić na koniec dnia dowód wewnętrzny. W sporządzonym dowodzie wewnętrznym w jednej kwocie należy wykazać wysokość przychodów ze sprzedaży bez faktur za dany dzień wraz ze stawką z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

 

 

Autor:

Karolina Szopa

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!