1--------------874 2--------------800 3--------------1394

Jak zmienić formę opodatkowania na 2024 rok

Opublikowano:

W 2024 wielu przedsiębiorców dokona zmiany formy opodatkowania. Niektórzy przedsiębiorcy wybiorą ryczałt, inni podatek liniowy a jeszcze inni skalę podatkową. Występują 3 techniczne możliwości zmiany formy opodatkowania. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zmianie formy opodatkowania? Czy zmiana z każdej formy opodatkowania na inną wygląda tak samo? Na co należy zwrócić uwagę?

Wybór formy opodatkowania poza system CEIDG można przeprowadzić także w formie krótkiego jednostronicowego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania. Co powinno znaleźć się w tym oświadczeniu. O czym nie należy zapominać? Na te i wiele innych wątpliwości odpowiedziano w niniejszej publikacji.

 

 

Spis treści:

 1. Dopuszczalne formy opodatkowania osób fizycznych
 2. Wybór formy opodatkowania w 2024 roku – uwaga na terminy
 3. W jaki sposób zmienić formę opodatkowania
 4. Zmiana formy opodatkowania poza CEIDG – pisemne oświadczenie
 5. Pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania ze skali podatkowej
 6. Pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego czy z ryczałtu

 

 

Dopuszczalne formy opodatkowania osób fizycznych

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają prawo wybrać jedną z trzech dostępnych w polskim prawie podatkowym – form opodatkowania.

Są to:

 1. skala podatkowa,
 2. podatek liniowy,
 3. ryczałt ewidencjonowany.

Osoby fizyczne prowadzące działalność, czyli konkretnie kto?

 • osoby fizyczne,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej niebędącej podatnikiem CIT,
 • wspólnicy spółki partnerskiej.

Wspólnicy pozostałych spółek nie mogą wybrać powyższych form opodatkowania. Ich sposób opodatkowania to opodatkowanie udziałów w zyskach spółek, w których posiadają udziały (źródło przychodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym odpłatnego zbycia praw majątkowych), czy też opodatkowanie uzyskiwanego wynagrodzenia w spółkach w których są udziałowcami. Są to spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne, spółki z o.o., jednoosobowe spółki z o.o.

 

 

UWAGA!

Przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność gospodarczą jak i ci, którzy w 2024 roku ją otworzą – nie będą mogli wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania dla prowadzonej działalności.

Natomiast w drugą stronę, czyli gdy przedsiębiorca jest na karcie podatkowej w roku 2023 – ma możliwość zmiany formy opodatkowania w 2024 roku na jedną z 3 wyżej wymienionych form opodatkowania.

 

 

Należy podkreślić, iż przychody z najmu prywatnego (niestanowiącego działalności gospodarczej) w 2024 roku mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Wybór formy opodatkowania w 2024 roku – uwaga na terminy

Przedsiębiorca, który w 2024 roku zarejestruje działalność gospodarczą i nie wskaże (np. omyłkowo) żadnej formy opodatkowania, wówczas dochody z tej działalności będą opodatkowane domyślnie skalą podatkową.

W ty miejscu należy nawiązać do bardzo ważnego art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 zwanej dalej ustawą o PDOF)

 

 

UWAGA!

Podatnicy w 2024 roku mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności w terminie do 20-tego dnia miesiąca następnego (roku 2024) po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu w danym 2024 roku (w roku wyboru \ zmiany formy opodatkowania).

Dotyczy to zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy, skalę podatkową, ryczałt ewidencjonowany, gdy przedsiębiorca nie korzystał w poprzednim (2023 roku) z karty podatkowej. Jeżeli jednak korzystał to ma czas na zmianę formy opodatkowania do 20 stycznia 2024r. w przypadku zmiany formy opodatkowania na 2024 rok.

 

 

Pierwszy przychód w danym roku podatkowym z działalności gospodarczej powstanie w momencie:

 • wykonania pierwszej dostawy towarów czy usługi,
 • otrzymania zapłaty należności (jeżeli nastąpiło jako pierwsze),
 • wystawienia faktury (jeżeli nastąpiło jako pierwsze).

Jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty dopiero w grudniu danego (2024 roku) to w terminie do końca danego roku podatkowego (2024).

To jednak nie wszystko.

 

W jaki sposób zmienić formę opodatkowania

Zmianę formy opodatkowania można dokonać na 3 sposoby.

Zawiadomienie o zmianie \ wyborze formy opodatkowania można złożyć:

 1. poprzez osobistą wizytę w urzędzie – urzędnik pomoże w aktualizacji wniosku CEIDG,
 2. on-line na stronie biznes.gov.pl poprzez aktualizację CEIDG,
 3. poprzez wysłanie listu poleconego lub osobiste złożenie we właściwym urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia (nie jest to CEIDG) o wyborze / rezygnacji z formy opodatkowania.

 

 

UWAGA:

Dokonany wybór sposobu opodatkowania, dotyczy również lat następnych.

Oczywiście gdy przedsiębiorca w kolejnych latach złoży zawiadomienie (poprzez CEIDG czy w formie oświadczenia) do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o:

 • rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo
 • złoży w terminie i na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- to nastąpi zmiana dotychczas stosowanej formy opodatkowania.

 

 

Zmiana formy opodatkowania poza CEIDG – pisemne oświadczenie

Wielu podatników chce szybko dokonać zmiany formy opodatkowania ale poza system on-line CEIDG. Zmiany / wyboru formy opodatkowania na nowy 2024 roku można dokonać także składając krótkie jednostronicowe oświadczenie w formie papierowej do właściwego urzędu skarbowego. Oświadczenie to można złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Ważne, aby przed terminem 20-tego dnia (2024 roku) miesiąca następnego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu (w 2024 roku).

W tym miejscu należałoby wspomnieć o kilku istotnych zasadach.

 

Pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania ze skali podatkowej

Skala podatkowa to domyślna forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Oznacza to m.in., że gdy przedsiębiorca nie wybierze żadnej formy opodatkowania wówczas domyślnie zostanie mu przypisana właśnie skala podatkowa.

Status domyślnej formy opodatkowania oznacza także, że gdy przedsiębiorca chce zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy albo ryczałt – nie dokonuje rezygnacji ze stosowania skali podatkowej.

Dokonuje wprost wyboru formy opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej np. na 2024 rok podatkiem liniowym albo ryczałtem.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca w 2023 roku korzystał ze skali podatkowej jako formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. W 2024 roku pierwszy przychód uzyskał już w styczniu 2024. Zatem zmianę formy opodatkowania musi dokonać najdalej do 20 lutego 2024.

Przedsiębiorca postanowił wysłać listem poleconym oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w 2024 roku na ryczałt ewidencjonowany. Oświadczenie powinno zwierać:

 1. miejscowość i datę sporządzenia oświadczenia,
 2. nazwę, adres i NIP przedsiębiorcy,
 3. nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego,
 4. treść oświadczenia,
 5. czytelny podpis przedsiębiorcy.

Przykładowa treść oświadczenia może wyglądać w następujący sposób:

„Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540) zawiadamiam, iż w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą będę z tego źródła przychodów w 2024 roku opłacał podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach przewidzianych w art. 6 tejże ustawy.

W związku z powyższym wyborem będę prowadzić ewidencję przychodów.”

 

Pisemne oświadczenie o zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego czy z ryczałtu

Podatek liniowy czy ryczałt ewidencjonowany to formy opodatkowania, które podatnik musi wskazać w oświadczeniu (lub poprzez CEIDG) jeżeli chce z nich korzystać w nowym roku.

Dla przypomnienia domyślna forma opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej to skala podatkowa.

Jeżeli przedsiębiorca wybrał w 2023 roku formę opodatkowania ryczałtem albo podatkiem liniowym to ten wybór obowiązuje także na 2024 rok, ale i na lata następne aż do momentu dokonania rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania oraz wyboru innej.

Jeżeli przedsiębiorca jednak dokona już na 2024 rok rezygnacji z formy opodatkowania podatku liniowego albo ryczałtu ewidencjonowanego to będzie musiał to zrobić do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu w 2024 roku.

 

Przykład 2

Przedsiębiorca w 2023 roku korzystał z podatku liniowego jako formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. W 2024 roku pierwszy przychód uzyskał już w styczniu 2024. Zatem zmianę formy opodatkowania musi dokonać najdalej do 20 lutego 2024.

Przedsiębiorca postanowił wysłać listem poleconym oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w 2024 roku na skalę podatkową. Oświadczenie powinno zwierać poniższe dane:

 1. miejscowość i datę sporządzenia oświadczenia,
 2. nazwę, adres i NIP przedsiębiorcy,
 3. nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego,
 4. treść oświadczenia,
 5. czytelny podpis przedsiębiorcy.

Przykładowa treść oświadczenia może wyglądać w następujący sposób:

„Zgodnie z art. 9a ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) zawiadamiam, iż w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą rezygnuję w 2024 roku z opłacania z tego źródła przychodów podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w art. 30c tejże ustawy, tj. w wysokości 19% podstawy jego obliczenia.

W związku z powyższą rezygnacją począwszy od 2024 roku podatek z tego źródła przychodów będę opłacać na zasadach ogólnych – skala podatkowa na mocy art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) w związku z art. 9a ust. 1 tejże ustawy.”

 

Przykład 3

Przedsiębiorca w 2023 roku korzystał z ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej. W roku 2024 pierwszy przychód uzyskał już w styczniu 2024. Zatem zmianę formy opodatkowania musi dokonać najdalej do 20 lutego 2024.

Przedsiębiorca postanowił wysłać listem poleconym oświadczenie o zmianie formy opodatkowania w 2024 roku na podatek liniowy. Oświadczenie powinno zwierać poniższe dane:

 1. miejscowość i datę sporządzenia oświadczenia,
 2. nazwę, adres i NIP przedsiębiorcy,
 3. nazwę i adres właściwego urzędu skarbowego,
 4. treść oświadczenia,
 5. czytelny podpis przedsiębiorcy.

Przykładowa treść oświadczenia może wyglądać w następujący sposób:

„Zgodnie art. 9 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540) zawiadamiam, iż w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą rezygnuję z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na 2024 rok ze źródła przychodów z tejże działalności gospodarczej.

Jednocześnie oświadczam, iż począwszy od 2024 roku będę opłacał podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647) tj. w wysokości 19% podstawy jego obliczenia ze źródła przychodów z działalności gospodarczej oraz zaprowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów.”

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!