Zmiana formy opodatkowania za rok 2022 i w 2023 roku

Opublikowano:

Początek każdego nowego roku podatnik zaczyna się zastanawiać czy dotychczas stosowana forma opodatkowania okaże się opłacalna także i w kolejnym roku podatkowym.

O ile polski ład w wersji pierwszej powiększył te wątpliwości o tyle w wersji drugiej dał podatnikowi konkretne narzędzia umożliwiające w niektórych przypadkach zmianę formy opodatkowania w tracie roku.

Jakie formy opodatkowania może przedsiębiorca wybrać w 2023 roku? Na co powinien zwrócić szczególną uwagę?

 

Uwaga na terminy zmian formy opodatkowania

Osoba fizyczna, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej jak i ta, która ją już prowadzi może zmienić formę opodatkowania na:

 1. ryczałt ewidencjonowany,
 2. podatek liniowy,
 3. skalę podatkową.

Oczywiście przy zmianie formy opodatkowania należy upewnić się czy podatnik spełnia warunki dla nowo wybranej formy. Jednak ten aspekt będzie przedmiotem odrębnej publikacji.

UWAGA:

Od 2022r. osoba fizyczna nie może wybrać karty podatkowej jako formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Jedynie „kartowicze”, którzy cały czas stosują kartę podatkową mogą kontynuować opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w tej formie.

 

Jakie terminy obowiązują przy zmianie formy opodatkowania na ryczałt?

W pierwszej kolejności przyjrzyjmy się zmiany formy opodatkowania z dotychczasowej (skala podatkowa albo podatek liniowy) na ryczałt.

UWAGA:

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu na dany rok (np. na 2023) podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu przedsiębiorca składa:

 1. do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
 2. do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Powyższy sposób zmiany formy opodatkowania dotyczy sytuacji gdy w poprzednim roku podatkowym np. w 2022r. podatnik stosował skalę podatkową albo podatek liniowy jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

 

Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową albo podatek liniowy

UWAGA:

Podatnicy, którzy chcą opodatkować osiągane przychody z działalności gospodarczej skalą podatkową albo podatkiem liniowy są zobligowani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Termin złożenia pisemnego oświadczenia to:

 1. 20-sty dzień miesiąca następnego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
 2. do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Powyższy sposób zmiany formy opodatkowania dotyczy sytuacji gdy w poprzednim roku podatkowym np. w 2022r. podatnik stosował ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

 

Zmiana formy opodatkowania z karty podatkowej

W przypadku karty podatkowej przedsiębiorca musi do 20 stycznia roku w którym chce dokonać zmiany formy opodatkowania złożyć oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej.

UWAGA:

Podatnicy, którzy w poprzednim roku stosowali kartę podatkową i dokonają w terminie do dnia 20 stycznia 2023 roku rezygnacji z karty to w pierwszym roku po rezygnacji z karty mogą wybrać tylko formę opodatkowania – skalę podatkową.

Jeżeli podatnik w 2022 roku stosował kartę podatkową i w terminie do dnia 20 stycznia 2023 zrezygnował z tej formy opodatkowania na 2023r. – musiał stosować w 2023r. skalę podatkową jednakże już w 2024 roku będzie mógł wybrać podatek liniowy albo ryczałt (przy spełnieniu warunków dla tych form opodatkowania).

 

Zmiana formy opodatkowania wstecz za 2022r. przy stosowaniu podatku liniowego w roku 2022

W terminie do dnia złożenia zeznania rocznego ustawodawca zezwolił podatnikom, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem albo podatkiem liniowym na zmianę formy opodatkowania stosowanej w 2022r. na skalę podatkową.

UWAGA:

Wyboru skali podatkowej w przypadku stosowania  opodatkowania przychodów z działalności w formie podatku liniowego, podatnik dokona w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022r. w składanym w terminie do dnia 2 maja 2023r.

W powyższym terminie nie ma możliwości zmiany wstecz na inną formę opodatkowania za rok 2022 oprócz skali podatkowej.

Niezwykle ważną kwestią jest to, iż gdy podatnik złoży w ustawowym terminie zeznanie roczne PIT-36L jeżeli oczywiście w rozliczeniu za rok 2022 stosował formę opodatkowania - podatek liniowy, to nie będzie już mógł zastosować wstecz skali podatkowej za rok 2022.

UWAGA:

Zmiana formy opodatkowania wstecz za 2022r. na skalę podatkową dotyczy tylko roku 2022.

W sytuacji gdy podatnik stosował podatek liniowy w 2022r., następnie złożył zeznanie PIT-36 (wybrał skalę podatkową za rok 2022) i będzie chciał zmienić formę opodatkowania na 2023r. wówczas dokonuje tego w terminie:

 1. do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
 2. do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Powyższe oznacza, iż wybór skali podatkowej (wstecz) za 2022r. przy stosowaniu formy opodatkowania – podatek liniowy w trakcie roku 2022 nie powoduje zmiany formy opodatkowania na rok 2023.

Zatem w tym wypadku przychody z działalności gospodarczej podatnika będą w 2023r. opodatkowane podatkiem liniowym chyba, że zdecyduje on o zmianie tej formy opodatkowania na rok 2023.

Jeżeli podatnik stosował formę opodatkowania podatek liniowy za rok 2022, to przez cały rok oblicza zaliczki zgodnie z zasadami rozliczenia liniowego podatku dochodowego.

Co w przypadku gdy podatnik na początku roku 2023 zdecydował o zmianie formy opodatkowania za 2022r. z podatku liniowego na skalę podatkową czyli złożył zeznanie PIT-36 za 2022r. w terminie do dnia 2 maja 2022r.?

W tej sytuacji podatnik wykaże w zeznaniu rocznym PIT-36 za 2022r. przychód, koszty dochód i zaliczki na podatek dochodowy obliczone według zasad rozliczania podatku liniowego. (podatnik nie będzie musiał na nowo ich przeliczać według skali podatkowej).

 

Zmiana formy opodatkowania wstecz za 2022r. przy stosowaniu ryczałtu ewidencjonowanego w roku 2022

Zbliżone zasad dotyczą zmiany formy opodatkowania wstecz za 2022r. na skalę podatkową, gdy w roku 2022 podatnik stosował ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania uzyskiwanych przychodów z działalności gospodarczej.

W terminie do dnia złożenia zeznania rocznego za rok 2022 czyli do dnia 2 maja 2023r. ustawodawca zezwolił podatnikom stosującym w roku 2022 ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności – na zmianę formy opodatkowania wstecz za 2022r. na skalę podatkową.

Zmiany tej dokonają składając w ww. terminie zeznanie roczne PIT-36 zamiast PIT-28. To jednak nie wszystko.

Zmiana formy opodatkowania wstecz (za 2022r.) na skale podatkową nie zmienia zasad rozliczania przychodów i zryczałtowanego podatku w trakcie roku 2022 i za ostatni miesiąc lub kwartał 2022r. (za grudzień 2022r. albo czwarty kwartał 2022r. termin zapłaty zaliczki przypadł do końca lutego 2023r.).

O czym musi pamiętać podatnik, który zdecyduje w roku 2023 o zmianie formy opodatkowania za 2022r. z ryczałtu na skalę podatkową? Odpowiedź przedstawiono w poniższej tabeli.

UWAGA:

Jeżeli podatnik wybierze skalę podatkową jako formę opodatkowania przychodów z działalności opodatkowanym w trakcie roku 2022 ryczałtem – ma obowiązek:

 1. zaprowadzić i wypełnić PKPiR o osiągnięte przychody i koszty w roku 2022,
 2. uzupełnić wartość remanentów na dzień 1 stycznia 2022r. oraz 31 grudnia 2022r.,
 3. złożyć zeznanie PIT-36 w terminie do dnia 2 maja 2023r. w którym wykażą ww. dane oraz obliczone i należne zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy za rok 2022.

Podatnik nie będzie więc zobligowany do przeliczenia na nowo zaliczek na podatek dochodowy według skali podatkowej.

 

 

UWAGA:

Wybór skali podatkowej za rok 2022 podatnik, który stosował przez cały rok 2022 ryczałt ewidencjonowany – dokonuje w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym w terminie do dnia 2 maja 2023r.

Jeżeli podatnik złoży roczne zeznanie PIT-28 (rozliczające ryczałt) za 2022r. w terminie do dnia 2 maja 2023r. wówczas nie będzie mógł zmienić tej decyzji i wybrać za 2022r. opodatkowania skalą podatkową.

W powyższym terminie nie ma możliwości zmiany wstecz na inną formę opodatkowania za rok 2022 oprócz skali podatkowej.

Co jeżeli podatnik stosujący ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności w roku 2022 złoży zeznanie PIT-36 w terminie do dnia 2 maja 2023r. i jednocześnie zdecyduje o zmianie formy opodatkowania na rok 2023? Odpowiedź zaprezentowano w poniższej tabeli.

UWAGA:

Zmiana formy opodatkowania wstecz za 2022r. z ryczałtu na skalę podatkową dotyczy tylko roku 2022. Tak więc na rok 2023 podatnika nadal obowiązuje ryczałt jako forma opodatkowania przychodów z działalności.

Podatnik, chcąc dokonać zmiany na rok 2023 formy opodatkowania dokonuje tego w terminie:

 1. do 20-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo
 2. do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Należy podkreślić, iż gdy podatnik złoży zeznanie roczne PIT-28 za rok 2022 czyli zeznanie rozliczające ryczałt w terminie do 2 maja 2023r., wówczas nie będzie mógł zmienić tej decyzji a zatem nie będzie mógł wybrać wstecz czyli za 2022r. - formy opodatkowania na skalę podatkową.

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!