Karta podatkowa 2021 – aktualne stawki i istotne zmiany

Opublikowano:

W 2021 roku nastąpił wzrost cen towarów konsumpcyjnych oraz usług. Nie pozostało to bez wpływu także na stawki karty podatkowej, które od początku bieżącego roku są wyższe mniej więcej o 3,6% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2020 roku. O tym, że waloryzacja stawek podatkowych jest konieczna w przypadku wzrostu cen, informuje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdzie znajdują się wytyczne regulujące kwestie opłacania karty podatkowej. Ponadto w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znalazły się także kwota limitu wykonywania świadczeń przy realizacji określonych usług, a także kwartalne stawki ryczałtu od przychodów osiąganych przez proboszczów oraz wikariuszy.

Podmiot odpowiedzialny za ustalanie stawek karty podatkowej

Stawki karty podatkowej ustalane są indywidualnie dla każdego podatnika, który wybrał tę formę rozliczenia podatkowego. Podmiotem, który posiada wszelkie uprawnienia do rozstrzygania tych kwestii, jest właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika naczelnik urzędu skarbowego. Bierze on przy tym pod uwagę dwojakiego rodzaju kryteria, czyli dane przekazane przez podatnika w wypełnionej deklaracji PIT-16 oraz kwoty wskazane w tabeli dołączonej do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wzrost stawek karty podatkowej czwarty rok z rzędu

Stawki kart podatkowych na kolejny rok muszą być obwieszczone zawsze do 30 listopada roku poprzedniego. Podwyższanie stawek zawsze musi być proporcjonalne do wskaźnika wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych zanotowanego w pierwszych trzech kwartałach roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W okresie od 2015 do 2017 roku nie dochodziło do wzrostu cen, dlatego też stawki karty podatkowej nie ulegały w tym czasie żadnym modyfikacjom. Sytuacja jednak uległa zmianie w 2018 roku, kiedy stawki podniesiono o 1,9%. W kolejnych latach zanotowane wzrosty stawek kart podatkowych wynosiły odpowiednio 1,7% oraz 2,1%.

Stawki karty podatkowej w 2021 roku

Szacuje się, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 roku w trzech pierwszych kwartałach wzrosły o 3,6%. Dlatego też stawki kart podatkowych na 2021 rok zostały podwyższone o mniej więcej 3,6%. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie zawsze w praktyce da się obliczyć dokładną kwotę takiej stawki. W niektórych sytuacjach trzeba zatem zaokrąglić kwotę tak, aby zostały pominięte końcówki wyrażone w groszach. W niektórych przypadkach kwoty wynoszące mniej niż 5 groszy zostają pominięte w rozliczeniu, a wyższe zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy.

Stawki karty podatkowej dla wybranych grup zawodowych

Warto mieć świadomość, że na stawki kart podatkowych poza rodzajem wykonywanych usług wpływa też liczebność miejscowości, w której funkcjonuje dana firma. Nie bez znaczenia jest też fakt zatrudniania bądź nie pracowników.

Warto przytoczyć przykładowe stawki aktualnie obowiązujące w przypadku najpopularniejszych grup zawodowych. I tak na przykład ślusarz bez pracowników działający w miejscowości do 5000 tys. mieszkańców zapłaci obecnie 397 zł miesięcznie przy 384 zł dla roku poprzedniego. Krawcowa w miejscowości 5-50 tys. mieszkańców, która nie zatrudnia żadnych pracowników, jest zobowiązana do zapłacenia miesięcznie kwoty podatku w wysokości 152 ł przy 147 zł dla roku poprzedniego. Szewc bez pracowników w miejscowości o liczbie mieszkańców mieszczącej się w przedziale od 5 do 50 tys., mieszkańców płaci obecnie 130 zł miesięcznie, a wcześniej kwota ta wynosiła 126 zł. Kosmetyczka zatrudniająca jednego pracownika i działająca w miejscowości od 5 do 50 tys. mieszkańców zapłaci obecnie 397 zł przy 384 zł w poprzednim roku. Tapicer w miejscowości powyżej 50 tys. pracowników, który nie zatrudnia żadnych pracowników, płaci obecnie 308 zł, a wcześniej musiał płacić 298 zł miesięcznie.

Inne istotne zmiany

W 2021 roku została wprowadzona zmiana dotycząca możliwości zwiększenia przez opodatkowanego kartą podatkową podatnika stanu zatrudnienia o trzy dodatkowe osoby bez ryzyka utraty prawa do opodatkowania na warunkach karty. Dodatkowo uchylono także w częściowy sposób wykluczenie możliwości korzystania z karty podatkowej jako formy opodatkowania wówczas, gdy małżonek prowadzi działalność gospodarczą w tym samym zakresie.

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi nie można korzystać z karty podatkowej wtedy, gdy współmałżonek rozlicza się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego lub na ogólnych zasadach. Jeśli zatem oboje małżonkowie prowadzący działalność w takim samym zakresie zdecydują się na wybór karty podatkowej jako formy rozliczeń fiskalnych, obecnie mogą to uczynić bez najmniejszego problemu.

Ogółem rzecz biorąc, można stwierdzić, że w zasadach opłacania karty podatkowej w 2021 roku nie zaszły jakieś poważniejsze zmiany. Warte podkreślenia jest ułatwienie zatrudniania większej liczby pracowników oraz możliwość opodatkowania współmałżonków w ten sam sposób.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!