1--------------685 2--------------611 3--------------1342

Kto w 2024 roku będzie zobowiązany do używania kasy fiskalnej

Opublikowano:

Rok 2024 to kolejny rok zmian w ustawach podatkowych i nie tylko. W 2024 roku zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Co ciekawe owe Rozporządzenie dotyczy zwolnień do końca roku 2024, a więc tylko na jeden rok. Poprzednie Rozporządzenia obowiązywały przeważnie okres 2 lat.

Kto w takim razie będzie zobligowany do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w roku 2024?

 

 

Spis treści:

 1. Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej
 2. Niektóre transakcje sprzedaży nie wymagają stosowania kasy fiskalnej
 3. Rejestracja kasy fiskalnej po przekroczeniu rocznego limitu obrotu 20.000 zł – limit utrzymany
 4. Kto nie może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalne
 5. Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej bez względu na limit
 6. Sprzedaż niektórych towarów lub usług na rzecz osób fizycznych wymaga natychmiastowego stosowania kasy fiskalnej

 

 

Kiedy przedsiębiorca ma obowiązek rozpoczęcia stosowania kasy fiskalnej

Sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży (w tym wystawienia paragonu sprzedaży) za pomocą kasy rejestrującej.

Niemniej w przypadku sprzedaży niektórych towarów lub usług podatnik może skorzystać z rocznego limitu ze zwolnienia z kasy w wysokości 20.000 zł a w przypadku sprzedaży innych ma obowiązek od razu kupić i zarejestrować kasę.

Roczny limit obrotu (sprzedaży) 20.000 zł dotyczy tylko sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie dotyczy sprzedaży na rzecz firm.

Tak więc sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przedsiębiorca ewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej a sprzedaż na rzecz firm przedsiębiorca dokumentuje za pomocą faktury sprzedaży.

 

Wszelkie możliwe zwolnienia jak i to kto jest zobowiązany do rejestracji kasy fiskalnej ustawodawca zawarł w nowym już Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605  zwanego dalej Rozporządzeniem)

 

Niektóre transakcje sprzedaży nie wymagają stosowania kasy fiskalnej

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobowiązany do stosowania kasy rejestrującej. Mowa tu o niektórych transakcjach sprzedaży.

 

 

UWAGA!

Przedsiębiorca, który sprzedaje składniki majątku – środki trwałe nie wystawia paragonu i to niezależnie czy odbiorcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zatem sprzedaż środków trwałych w ogóle nie jest ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

 

 

Rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nie stosuje się także do poniższych transakcji sprzedaży wykonywanych na rzecz firm:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 2. eksportu towarów,
 3. eksportu usług.

 

 

UWAGA!

Jeżeli przedsiębiorca dokonuje eksportu towarów, eksportu usług albo wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności to ma obowiązek zastosowania kasy fiskalnej, czyli wystawienia paragonu sprzedaży, jeżeli:

 1. nie korzysta z jakiegokolwiek zwolnienia z kasy rejestrującej oraz
 2. przekroczył roczny limit obrotu na rzecz osób fizycznych 20.000 zł

 

 

Rejestracja kasy fiskalnej po przekroczeniu rocznego limitu obrotu 20.000 zł – limit utrzymany

Zwalnia się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – aktualnie jednak nie dłużej niż do końca 2024 roku podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, z tym, że:

 1. czynny podatnicy VAT biorą pod uwagę sprzedaż netto,
 2. zwolnieni podatnicy z VAT biorą pod uwagę sprzedaż brutto.

 

 

UWAGA!

Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym rozpoczęli sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność - obliczają roczny limit w proporcji do dni prowadzenia działalności w zeszłym roku i limitu 20.000 zł.

Podatnicy, którzy po 31.12.2023r. rozpoczęli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność są zwolnieni z obowiązku stosowania kasy – jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tej sprzedaży w danym roku podatkowym limitu 20.000 zł.

 

 

Ponadto Zwalnia się z obowiązku stosowania kasy fiskalnej – aktualnie jednak nie dłużej niż do końca 2024 roku podatników, którzy:

 • sprzedają towary lub usługi objęte zwolnieniem z obowiązku stosowania kasy rejestrującej (załącznik I do Rozporządzenia), w sytuacji gdy udział sprzedaży z tytułu tej sprzedaży zwolnionej z obowiązku stosowania kasy w całkowitej sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%,
 • rozpoczynających po dniu 31.12.2023 r. sprzedaż towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy sprzedaży:
 1. za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności lub
 2. za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

       - będzie wyższy niż 80%.

 

Kto nie może korzystać ze zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Pamiętając o § 3 pkt 2 Rozporządzenia ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej nie skorzystają podatnicy, którzy:

 • w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do prowadzenia ewidencji lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji,
 • w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy sprzedaży równy 80% albo niższy niż 80%.

Z kasy rejestrującej nie mogą skorzystać w roku 2024 także podatnicy sprzedający określone towary lub usługi wymienione w powyższym Rozporządzeniu.

 

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej bez względu na limit

W załączniku do Rozporządzenia ustawodawca wymienił szereg czynności sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, które mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej bez względu na limit obrotu. Należy jednak pamiętać o pewnym wyjątku, ale o nim poniżej.

 

W roku 2024 są to m.in.:

 • dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres),
 • świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w SKOK, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 • dostawa nieruchomości,
 • dostawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 • dostawa towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar,
 • świadczenie usług przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność,
 • usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • usługi związane z rolnictwem,
 • usługi związane z odpadami,
 • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe,
 • usługi pocztowe, kurierskie,
 • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,
 • usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), - usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0) czy usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

 

Należy jednak pamiętać o wyjątkowej sytuacji powyżej już wymienionej.

Jeżeli podatnik sprzedaje powyższe towary lub usługi ale i inne towary lub usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności to, żeby skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej podatnik musi spełnić jeden warunek.

 

 

Sprzedaż towarów lub usług

zwolnionych z obowiązku stosowania

kasy (załącznik I do Rozporządzenia)

na rzecz osób fizycznych

nieprowadzących działalności

      >                                80%        

Całkowita sprzedaż na rzecz osób

fizycznych nieprowadzących

działalności

 

 

Sprzedaż niektórych towarów lub usług na rzecz osób fizycznych wymaga natychmiastowego stosowania kasy fiskalnej

Niezwykle ważną kwestią jest to, iż w roku 2024 ponownie znajdzie zastosowanie przepis § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia, który wymaga od podatnika instalacji kasy rejestrującej i jej stosowania jeszcze przed sprzedażą konkretnych towarów lub usług na rzecz osób fizycznych.

Sprzedaż towarów i usług wymagająca od razu instalacji kasy fiskalnej została przedstawiona w poniższej tabeli.

 

 

Wykaz towarów lub usług, których sprzedaż w roku 2024 wymaga stosowania kasy

rejestrującej

Dostawa towarów Świadczenie usług
gazu płynnego

przewozów pasażerskich w samochodowej

komunikacji, z wyłączeniem przewozów

wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika

do Rozporządzenia

części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00)

taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem

wynajmu samochodów osobowych z kierowcą

silników do napędu pojazdów i motocykli,

silników spalinowych tłokowych z zapłonem

iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju

jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408)

naprawy pojazdów silnikowych

oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich

zakładania, bieżnikowania i regenerowania

nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707)

w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów

silnikowych oraz motorowerów

przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex

8716 39, 8716 40 00), kontenerów (CN 8609 00)

w zakresie badań i przeglądów technicznych

pojazdów

części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów

bez napędu mechanicznego (CN 8716 90)

w zakresie opieki medycznej świadczonej

przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem

usług świadczonych przez osoby wymienione

poz. 48 załącznika do Rozporządzenia

części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN

8708 i 9401 90 80), z wyłączeniem motocykli,
- to jest do: ciągników, pojazdów silnikowych

do przewozu dziesięciu lub więcej osób

z kierowcą, samochodów i pozostałych pojazdów

silnikowych przeznaczonych zasadniczo

do przewozu osób, włącznie z samochodami

osobowo-towarowymi (kombi)

oraz samochodami wyścigowymi, pojazdów

silnikowych do transportu towarów, pojazdów

silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych

niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu

osób lub towarów, w szczególności: pojazdów

pogotowia technicznego, dźwigów

samochodowych, pojazdów strażackich,

betoniarek samochodowych, zamiatarek,

polewaczek, przewoźnych warsztatów,

ruchomych stacji radiologicznych

prawniczych, z wyłączeniem usług określonych

poz. 27 załącznika do Rozporządzenia

komputerów, wyrobów elektronicznych i

optycznych oraz silników elektrycznych, prądnic i

transformatorów (PKWiU ex 26 i ex 27.11)

doradztwa podatkowego

sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i

akcesoriów do sprzętu i wyposażenia

fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)

związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10,

PKWiU 56.21, PKWiU ex

56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

    - świadczonych przez stacjonarne placówki

gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 

    - usług przygotowywania żywności dla

odbiorców zewnętrznych (catering)

wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem

tych metali, których dostawa nie może korzystać

ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

zapisanych i niezapisanych nośników danych

cyfrowych i analogowych

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie

w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe

wyrobów przeznaczonych do użycia,

oferowanych na sprzedaż lub używanych jako

paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki

do paliw silnikowych, bez względu na symbol CN

związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie

w zakresie wstępu do wesołych miasteczek,

parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403),

z wyłączeniem towarów dostarczanych

na pokładach samolotów

mycia, czyszczenia samochodów i podobnych

usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu

urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w

systemie bezobsługowym przyjmują należność w

bilonie lub banknotach, lub innej formie

(bezgotówkowej)

napojów alkoholowych o zawartości alkoholu

powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących

mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych,

w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%

(bez względu na kod CN), z wyłączeniem

towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303

00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych

na pokładach samolotów

 

 

 

Końcowo należałoby wspomnieć co nowego w 2024 roku spotka podatników, którzy posiadają kasy fiskalne on-line i tych, którzy będą mieli obowiązek instalacji kasy on-line w tymże roku. Ten temat będzie jednak przedmiotem odrębnej publikacji.

 

 

 

 

Autor:

Krzystof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!