1--------------636 2--------------562 3--------------1119

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej w praktyce

Opublikowano:

Pod koniec roku ogłaszana jest kwota limitu zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Przedsiębiorcy wypatrują tę kwotę bowiem dla wielu z nich jej obniżenie będzie oznaczać obowiązek nabycia i stosowania kasy fiskalnej.

W jaki sposób interpretować kwotę limitu w 2024 roku? Ile ona wynosi? Ile wynosi limit, gdy przedsiębiorca rozpoczyna w ciągu roku sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności?

 

 

Spis treści:

 1. Co to jest limit zwolnienia z kasy fiskalnej?
 2. Limit zwolnienia z kasy fiskalnej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność
 3. Limit zwolnienia z kasy fiskalnej dla przedsiębiorców kontynuujących działalność
 4. Czynności specjalne a limit obrotu 20.000 zł
 5. Sprzedaż niektórych towarów lub usług wyłącza limit zwolnienia z kasy fiskalnej

 

 

Co to jest limit zwolnienia z kasy fiskalnej?

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej to maksymalna kwota obrotu, której przekroczenie powoduje obowiązek instalacji i stosowania kasy fiskalnej. Limit zwolnienia z kasy fiskalnej dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają towary lub usługi na rzecz osób fizycznych. Limit ten na rok 2024 wynosi 20.000 zł. Limit ten obejmuje tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sprzedaż na rzecz konsumentów).

Tak więc do limitu obrotu 20.000 zł nie zalicza się wartości z tytułu sprzedaży:

 1. na rzecz firm,
 2. środków trwałych,
 3. wartości niematerialnych i prawnych,
 4. nieruchomości,
 5. wobec pozostałych przypadków.

Niemniej do wartości limitu obrotu 20.000 zł zalicza się tzw. sprzedaż wysyłkową czy eksport towarów dokonywany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, jeżeli w ciągu roku wartość tej sprzedaży nie przekroczy sumy 42.000 zł (nie stosuje procedury VAT OSS).Do wartości limitu obrotu 20.000 zł wlicza się także sprzedaż usług na rzecz konsumentów spoza Polski, jeżeli miejscem opodatkowania jest terytorium RP.

 

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w trakcie 2024 roku, ale i rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie będą mieli obowiązku stosowania kasy rejestrującej, jeżeli:

 • przewidywana wartość sprzedaży na rzecz konsumentów nie przekroczy limitu obrotu ustalanego proporcją.

Limit umożliwiający zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność ustala się proporcjonalnie do ilości dni sprzedaży na rzecz konsumentów.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej od dnia 15.01.2024r. Pierwszą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonał dnia 12.02.2024r.

Limit obrotu zwalniającego z kasy rejestrującej à 20.000 zł x (324 dni / 366 dni)

Limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencji kasy rejestrującej na rok 2024 wyniesie: 17.704,92 zł.

 

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej dla przedsiębiorców kontynuujących działalność

Przedsiębiorców, którzy w roku 2024 kontynuują działalność gospodarczą i kontynuują sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych obowiązuje limit w pełnej wartości 20.000 zł. Jednak tylko w sytuacji, kiedy w poprzednim roku nie przekroczyli limitu obrotu dotyczącego sprzedaży na rzecz konsumentów 20.000 zł. To oznacza, iż do łącznej wartości sprzedaży 20.000 zł w roku 2024 mogą swobodnie sprzedawca niektóre towary lub usługi na rzecz konsumentów.

 

Czynności specjalne a limit obrotu 20.000 zł

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.11.2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605) zwanego dalej rozporządzeniem ws. zwolnień z kasy rejestrującej ustawodawca przedstawił towary i usługi, których sprzedaż na rzecz konsumentów jest zwolniona (przedmiotowo) z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Przedmiotowo, czyli ze względu na rodzaj sprzedawanych towarów lub usług. Zwolnienie to obowiązuje bez względu na limit 20.000 zł. Zatem nawet jak przedsiębiorca przekroczy ten limit a sprzedaje towary lub usługi z załącznika do rozporządzenia ws. zwolnień z kasy rejestrującej to nie będzie miał obowiązku instalacji i stosowania kasy fiskalnej.

Niektóre ww. specjalnie potraktowane czynności sprzedaży to:

 1. usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt,
 2. usługi pocztowe, kurierskie,
 3. pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 - dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą
 4. usługi elektroniczne,
 5. czynności notarialne,
 6. Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
 7. usługi sprzedaży wody, energii elektrycznej,
 8. usługi związane ze różnymi czynnościami gospodarką odpadami,
 9. dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
 10. pozostałe.

 

 

 

UWAGA!

Warto zaznaczyć, iż jeszcze w roku 2024 bez względu na limit 20.000 zł przedsiębiorca może dokonywać dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub kurierem) lub świadczenia usług, jeżeli:

 • dostawca towaru lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, oraz
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących tę zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).
Powyższe zwolnienie nie dotyczy jednak sprzedaży towarów lub usług, które objęte są obowiązkiem stosowania kasy rejestrującej od pierwszej takiej sprzedaży. Szczegóły poniżej.

 

 

 

Sprzedaż niektórych towarów lub usług wyłącza limit zwolnienia z kasy fiskalnej

Na koniec należy jeszcze wspomnieć, iż prawodawca wymienił niewielki katalog towarów i usług, których sprzedaż na rzecz konsumentów wymaga stosowania kasy rejestrującej i to już od pierwszej takiej sprzedaży.

Na mocy § 4 ust. 1 rozporządzenia ws. zwolnień z kasy rejestrującej limit obrotu 20.000 zł nie dotyczy sprzedaży towarów lub usług na rzecz konsumentów przedstawionych w poniższej tabeli.

 

 

 

Usługi, których sprzedaż wymaga stosowania kasy fiskalnej bez względu na nieprzekroczenie limitu 20.000 zł
Punkt Opis usługi
a) przewozy pasażerskie w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia ws. zwolnień z kasy rejestrującej
b) przewozy taksówkami (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania
d) wymiana opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
e) badania i przeglądy techniczne pojazdów
f) opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia ws. zwolnień z kasy rejestrującej
g) prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia ws. zwolnień z kasy rejestrującej
h) doradztwo podatkowe
i) usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie catering oraz świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo
j) fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
k) kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
l) związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
m)

mycie, czyszczenie samochodów i usługi zbliżone (PKWiU 45.20.30.0),

mycie przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej)

 

 

 

Z kolei sprzedaż towarów na rzecz konsumentów dla której wymagane jest stosowanie kasy rejestrującej zaprezentowano w poniższej tabeli.

 

 

 

Towary, których sprzedaż wymaga stosowania kasy fiskalnej bez względu na nieprzekroczenie limitu 20.000 zł
Punkt Opis Towaru
a) gaz płynny
b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00)
c) silniki do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408)
d) nadwozia do pojazdów silnikowych (CN 8707)
e) przyczepy i naczepy (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00), kontenerów (CN 8609 00)
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90)
g)

części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708, 9401 99 20 i 9401 99 80), z wyłączeniem motocykli, to jest do:

 • ciągników,
 • pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą,
 • samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi,
 • pojazdów silnikowych do transportu towarów,
 • pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych
h) komputery, wyroby elektroniczne i optyczne oraz silniki elektryczne, prądnice i transformatory (PKWiU ex 26 i ex 27.11)
i) sprzęt fotograficzny, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)
j) wyroby z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT
k) zapisane i niezapisane nośniki danych cyfrowych i analogowych
l) wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na kod CN
m) wyroby tytoniowe (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
n) napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% a także będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
o) perfumy i wody toaletowe (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!