Monitorowanie dostaw wyrobów akcyzowych w 2021 roku

Opublikowano:

Pod koniec października 2020 roku przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został opracowany i przedłożony przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Za wprowadzeniem zmian przemawia dążenie do uproszczenia reguł monitorowania wyrobów akcyzowych na skutek powstania centralnej elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych. Nowe regulacje mają wejść w życie od 1 lutego 2021 roku. Warto zapoznać się z nimi, aby dowiedzieć się, na czym będą one polegały i co będą oznaczać dla podatników.

 

Istota wprowadzonych zmian

Zasadniczo w świetle proponowanych nowelizacji metamorfozie ma ulec szereg kwestii. Przede wszystkim dojdzie do uproszczenia zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych w oparciu o e-DD, przy użyciu systemu EMCS PL2.

Ponadto we wspomnianym systemie będą monitorowane określone czynności. Dotyczy to przede wszystkim sprzedawania zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przy czym sprzedaż ta musi być realizowana przez pośredniczący podmiot węglowy, który w poprzednim roku sprzedał co najmniej 30 mln kg węgla i innych pochodzących od niego wyrobów. Monitorowanie dotyczy też przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych, w stosunku do których stosuje się zwolnienie z akcyzy z uwagi na ich przeznaczenie, a także towarów opodatkowanych zerową stawką akcyzy z uwagi na przemieszczanie z miejsca importu do podmiotu importującego.

Monitorowanie stosuje się też względem przemieszczeń eksportowanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych, które są opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Dzięki wprowadzonym zmianom będzie można też uregulować zasady monitorowania przy użyciu systemu EMCS PL2 przemieszczania za pomocą rurociągu zwolnionych z podatku wyrobów energetycznych w oparciu o e-DD, podobnie jak obecnie dzieje się to w przypadku elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD).

Nowe zasady spowodują też uproszczenie zasad zmieniania środków transportu wyrobów przewożonych w oparciu o e-DD, używając do tego systemu ENCS PL2.

Znowelizowane prawo doprowadzi również do tego, że będzie można wprowadzić centralną elektroniczną rejestrację podmiotów akcyzowych, obejmując tym zobowiązaniem także podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, które zużywają zwolnione z akcyzy wyroby akcyzowe z uwagi na ich przeznaczenie. Dotyczy to np. jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego. Straży Granicznej, Policji itp.

Ostatnią korzyścią wynikającą ze zmiany prawa jest możliwość dokonania podziału przemieszczania poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przewożonych za pomocą  transportu kolejowego przy zastosowaniu procedur uprawniających do zawieszenia poboru akcyzy z określonych powodów.

 

Elektroniczne dokumenty dostawy (eDD)

Panująca obecnie pandemia koronawirusa sprawiła, że pierwotnie zakładany termin obowiązku posługiwania się e-DD został przesunięty na 2022 rok. Zasady te mają obowiązywać od lutego tego roku. W świetle nowych przepisów konieczne będzie również utworzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Za prowadzenie tego podmiotu i zarządzanie nim zgodnie z projektem ustawy odpowiedzialny będzie dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Taki centralny rejestr zastąpi istniejące dotychczas lokalne rejestry akcyzowe prowadzone w tradycyjnej formie papierowej przez naczelników urzędów skarbowych zajmujących się kwestią pobierania akcyzy oraz związanymi z tym zagadnieniami.

 

Ponowna rejestracja w CRPA – kto będzie musiał to zrobić?

Trzeba mieć świadomość, że zgodnie z założeniami projektu wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji dla celów akcyzowych będą musiały uczynić to ponownie w terminie do końca czerwca 2021 roku. Trzeba będzie przy tym wykorzystać nowy formularz rejestrowy. Dotyczy to wszystkich podmiotów akcyzowych, których lista zostanie dodatkowo rozszerzona o kolejne jednostki i organizacje.

To oznacza, że każdy podmiot, który obecnie widnieje w rejestrach PUESC, musi poddać się ponownej weryfikacji przez ten organ. W tym celu trzeba złożyć prawidłowo wypełnione zgłoszenie rejestracyjne. Jeśli chodzi o wspomniane rozszerzenie, zasadniczo będzie ono dotyczyć podmiotów, które zamierzają zużywać zwolnione z podatku akcyzowego wyroby ze względu na ich przeznaczenie. Odnosi się to do takich dóbr, jak gaz LPG, paliwo lotnicze oraz paliwo żeglugowe. Podmioty takie, jak policja, straż graniczna, organizacje pożytku publicznego czy jednostki samorządu terytorialnego,  nie prowadzą działalności gospodarczej, nie musiały one zatem dotychczas dokonywać obowiązku rejestracyjnego. Od lutego 2021 roku sytuacja ta ma ulec jednak zmianie i wspomnianym obowiązkiem zostaną objęte również wspomniane podmioty. Co więcej, do dokonania zgłoszenia będą zobowiązane także pośredniczące podmioty gazowe oraz pośredniczące podmioty węglowe.

Reasumując, trzeba stwierdzić, że nowe regulacje mają na celu uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!