Składka zdrowotna na ryczałcie

Opublikowano:

Składka zdrowotna na ryczałcie charakteryzuje się tym, że ustala się ją w odmienny sposób aniżeli w przypadku podatników stosujących skalę podatkową czy podatek liniowy. Wobec oczekiwania na zmiany w ustalaniu składki zdrowotnej warto prześledzić aktualne wciąż zasady ustalania składki zdrowotnej na ryczałcie.

 

 

Spis treści:

 1. Składka ubezpieczenia zdrowotnego

 2. Składka zdrowotna na ryczałcie

 3. Obliczenie przychodu na potrzeby ustalania składki zdrowotnej na ryczałcie

 

 

Składka ubezpieczenia zdrowotnego

Składka zdrowotna ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy świadczeń realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jej opłacanie w większości przypadków jest obowiązkowe. Oznacza to, że jest ona naliczana w przypadku uzyskiwania przychodów z różnych tytułów.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą z której przychody opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym ma obowiązek obliczać, deklarować i opłacać składkę zdrowotną właśnie z tytułu prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem (warto wspomnieć, iż występują także zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej jednak to będzie przedmiotem odrębnej publikacji).

 

Składka zdrowotna na ryczałcie

Na mocy art. 81 ust. 2f z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ubezpieczony, czyli przedsiębiorca na ryczałcie wpłaca za każdy miesiąc ubezpieczenia obliczoną składkę ubezpieczenia zdrowotnego.

Miesięczna składka ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy na ryczałcie wynosi:

 1. 419,46 zł miesięcznie, jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60.000 zł,
 2. 699,11 zł miesięcznie, jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60.000 zł i nie przekroczyły kwoty 300.000 zł,
 3. 1.258,39 zł miesięcznie, jeżeli przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300.000 zł.

 

Obliczenie przychodu na potrzeby ustalania składki zdrowotnej na ryczałcie

Przedsiębiorca musi pamiętać o regule ustalania przychodu na potrzeby ustalania składki zdrowotnej przedsiębiorcy na ryczałcie.

W pierwszej kolejności oblicza przychód za dany miesiąc i obniża go o zapłacone w tym miesiącu składki ZUS na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy (emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa). Następnie do tego przychodu dodaje łączny przychód od początku roku już obniżony o zapłacone składki ZUS społeczne przedsiębiorcy w okresie od początku roku do miesiąca poprzedniego. Dopiero tak uzyskana kwota porównywana jest do powyższych limitów przychodów i ustalana jest składka zdrowotna za dany miesiąc przedsiębiorcy do zapłaty.

 

 

UWAGA!

Miesięczna składka zdrowotna przedsiębiorcy na ryczałcie obliczana jest w poniższy sposób

PRZYCHÓD OPODATKOWANY RYCZALTEM ZA DANY MIESIĄC

-

ZAPŁACONE SKŁADKI ZUS SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORCY W DANYM MIESIĄCU

=

PRZYCHÓD DO PORÓWNANIA DO LIMITÓW PRZYCHODU

 

 

Należy podkreślić, iż wielkość miesięcznej składki zdrowotnej na rok 2024 przy każdym ww. limicie przychodów ustalona jest w oparciu o przeciętne miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 4 kwartale 2023 roku, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski" wynoszące 7.767,85 zł.

 

 

UWAGA!

Termin płatności składki zdrowotnej to 20 dzień miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.

 

 

Przykład 1

Przedsiębiorca uzyskał od początku 2024 roku następujące przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Ile wyniesie składka zdrowotna? Obliczenie przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Obliczenia składki zdrowotnej do przykładu nr 1

Miesiąc             

Przychód za dany miesiąc – składki ZUS społeczne przedsiębiorcy Przychód narastająco od początku roku Składka zdrowotna za dany miesiąc
01 / 2024r. 25.000 zł 25.000 zł 419,46 zł
02 / 2024r. 10.000 zł 35.000 zł 419,46 zł
03 / 2024r. 15.000 zł 50.000 zł 419,46 zł
04 / 2024r. 5.000 zł 55.000 zł 419,46 zł

 

 

Przykład 2

Przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych uzyskał od początku 2024 roku następujące przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Ile wyniesie miesięczna składka zdrowotna? Obliczenie przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Obliczenia składki zdrowotnej do przykładu nr 2
Miesiąc         Przychód za dany miesiąc – składki ZUS społeczne przedsiębiorcy Przychód narastająco od początku roku Składka zdrowotna za dany miesiąc
01 / 2024r. 10.000 zł 10.000 zł 419,46 zł
02 / 2024r. 10.000 zł 20.000 zł 419,46 zł
03 / 2024r. 15.000 zł 35.000 zł 419,46 zł
04 / 2024r. 10.000 zł 45.000 zł 419,46 zł
05 / 2024r. 15.000 zł 60.000 zł 419,46 zł
06 / 2024r. 15.000 zł 75.000 zł 699,11 zł

 

 

Warto dodać, iż jeżeli przychód na ryczałcie – zapłacone składki ZUS od początku roku do miesiąca, za który obliczana jest składka zdrowotna wynosi równo 60.000 zł to jeszcze za ten miesiąc przedsiębiorca opłaci składkę zdrowotną 419,46 zł (zawartą w pierwszym progu limitu przychodu).

Dopiero po przekroczeniu limitu przychodu 60.000 zł składka zdrowotna wzrasta o sumy 699,11 zł miesięcznie i jest w tej wysokości opłacana co miesiąc aż do miesiąca, w którym przedsiębiorca przekroczy limit 300.000 zł przychodów od początku roku – zapłacone składki ZUS od początku roku do miesiąca, za który obliczana jest składka zdrowotna.

 

Przykład 3

Przedsiębiorca uzyskał od początku 2024 roku następujące przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Ponadto był zmuszony w niektórych okresach dokonać zawieszenia działalności gospodarczej. Ile wyniesie miesięczna składka zdrowotna? Obliczenie przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Obliczenia składki zdrowotnej do przykładu nr 3
Miesiąc Przychód za dany miesiąc – składki ZUS społeczne przedsiębiorcy Przychód narastająco od początku roku Składka zdrowotna za dany miesiąc
01 / 2024r. 25.000 zł 25.000 zł 419,46 zł
02 / 2024r. 10.000 zł 35.000 zł 419,46 zł
03 / 2024r. – zawieszenie działalności 0 zł 35.000 zł - zł
04 / 2024r. 5.000 zł 40.000 zł 419,46 zł
05 / 2024r. – zawieszenie działalności 0 zł 40.000 zł - zł
06 / 2024r. – zawieszenie działalności 0 zł 40.000 zł - zł
07 / 2024r. 25.000 zł 65.000 zł 699,11 zł
08 / 2024r. 35.000 zł 100.000 zł 699,11 zł

 

 

Za pełne miesiące zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS:

 1. na ubezpieczenia społeczne,
 2. na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. na Fundusz Pracy.

Przykład 4

 

Przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej osób fizycznych uzyskał od początku 2024 roku następujące przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Ile wyniesie miesięczna składka zdrowotna? Obliczenie przedstawiono w poniższej tabeli.

 

 

Obliczenia składki zdrowotnej do przykładu nr 3
Miesiąc         Przychód za dany miesiąc – składki ZUS społeczne przedsiębiorcy Przychód narastająco od początku roku Składka zdrowotna za dany miesiąc
01 / 2024r. 35.000 zł 45.000 zł 419,46 zł
02 / 2024r. 25.000 zł 60.000 zł 419,46 zł
03 / 2024r. 55.000 zł 115.000 zł 699,11 zł
04 / 2024r. 85.000 zł 200.000 zł 699,11 zł
05 / 2024r. 100.000 zł 300.000 zł 699,11 zł
06 / 2024r. 75.000 zł 375.000 zł 1.258,39 zł
07 / 2024r. 45.000 zł 420.000 zł 1.258,39 zł

 

 

Należy końcowo podkreślić, iż jeżeli przedsiębiorca w trakcie roku przekroczy jeden czy drugi ww. limit przychodów (60.000 zł lub 300.000 zł) to ma to potrójny skutek:

 1. za miesiąc przekroczenia ww. limitów przychodów należna jest większa miesięczna składka zdrowotna przedsiębiorcy do zapłaty,
 2. przedsiębiorca po przekroczeniu ww. limitów nie koryguje składki zdrowotnej za poprzednie miesiące,
 3. roczna należna składka zdrowotna przedsiębiorcy do zapłaty opiewa na kwotę składki zdrowotnej za grudzień roku rozliczeniowego pomnożonej przez 12 miesięcy prowadzenia działalności (krócej, jeżeli przedsiębiorca otworzył działalność w trakcie roku lub dokonał jej zawieszenia). Skutkiem tego może być obowiązek dopłaty kwoty stanowiącej różnice między zapłaconymi składkami w ciągu roku a tą wynikającą z osiągniętego przychodu

W tym momencie powstaje pytanie. Czy przedsiębiorca może zoptymalizować i obniżyć wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie? Więcej na ten temat w odrębnej publikacji podatkowej.

 

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!