Ubezpieczenia pracowników – co warto wiedzieć?

Opublikowano:

W polskich firmach często stosuje się tzw. grupowe ubezpieczenia pracowników. Ogółem rzecz biorąc, są to specjalne polisy, które wykupuje się po to, aby w razie potrzeby zapewnić poszkodowanym podwładnym możliwość uzyskania odszkodowania w określonej wysokości. Dzięki ubezpieczeniu wszystkich pracowników firma zyskuje w oczach potencjalnych zatrudnionych status przyjaznego miejsca, w którym dba się o interesy osób wykonujących określone zadania służbowe. W dłuższej perspektywie czasowej przynosi to przedsiębiorcom także wymierne korzyści finansowe, choćby w postaci możliwości zaliczenia składek ubezpieczeniowych do kosztów uzyskania przychodu. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób można ubezpieczyć pracowników oraz jakie korzyści – zarówno dla pracowników, jak i pracodawców – związane są z tym rozwiązaniem.

Ubezpieczenia grupowe pracowników – jak to wygląda w praktyce?

W większych firmach kwestiami ewentualnego wykupu ubezpieczenia grupowego dla pracowników zajmują się pracownicy kadrowi. To oni właśnie są zobowiązani do poinformowania swoich kolegów i koleżanek z pracy o możliwości przystąpienia do takiej polisy. Oni też pośredniczą w załatwianiu wszelkich formalności pomiędzy zakładem pracy a towarzystwami ubezpieczeniowymi. Do ich obowiązków w tym aspekcie zalicza się przede wszystkim sporządzanie dokumentów płacowych i list osób ubezpieczonych, a także informowanie ubezpieczyciela o fakcie rezygnacji niektórych osób z proponowanych rozwiązań. To na ogół właśnie oni informują pracowników o możliwości przystąpienia do danego ubezpieczenia, a także przekazywanie wszystkich niezbędnych danych odnośnie do jego zakresu oraz wskazywanie, gdzie można więcej dowiedzieć się na ten temat.

Korzyści wynikające z posiadania ubezpieczenia dla pracowników

Warto mieć świadomość, że ubezpieczenia dla pracowników to rozwiązanie korzystne zarówno dla podwładnych, jak i przełożonych. Zazwyczaj dotyczy ono szeroko pojętej ochrony zdrowia i życia zatrudnionych na określonych stanowiska pracy. Do zdarzeń, które obejmuje, zalicza się m. in. chorobę zawodową, a także nieszczęśliwe wypadki zdarzające się zarówno w trakcie wykonywania określonych czynności służbowych, jak i przyjazdów do pracy i wyjazdów z niej. Do jego zakresu zalicza się także np. hospitalizację czy konieczność przeprowadzenia operacji. Z kolei w przypadku śmierci pracownika ubezpieczenie w odpowiedniej wysokości wypłacane jest jego najbliższym.

Tak samo dzieje się zresztą wówczas, gdy na skutek trwałej bądź tymczasowej niezdolności do pracy domownicy ubezpieczonego tracą jedyne źródło dochodu. Oczywiście, przystąpienie do innych ubezpieczeń niż tych oferowanych przez ZUS jest dla pracownika całkowicie dobrowolne. Jeśli zatem nie chce on uczestniczyć w firmowym systemie ubezpieczeniowym, nie można go do tego zmuszać. Ustalaniem wysokości proponowanych składek zajmuje się towarzystwo ubezpieczeniowe. Bierze się przy tym pod uwagę zarówno wielkość firmy, jak i czynniki uciążliwe, a także bezpośrednio zagrażające zdrowiu i życiu pracowników.

Korzyści dla pracodawców

Główną motywacją pracodawców do korzystania z ofert towarzystw ubezpieczeniowych jest dążenie do zwiększania atrakcyjności oferowanych miejsc pracy w oczach obecnych oraz przyszłych pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu mogą oni także wymiernie obniżyć swoje zobowiązania podatkowe.

Opłacane na rzecz pracowników składki ubezpieczeniowe można bowiem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Bardzo ważną kwestią jest też ewentualne wypłacanie odprawy pośmiertnej dla rodzin pracowników. W przypadku bowiem posiadania dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych pracodawca zostaje na ogół zwolniony z konieczności wypłacania tego świadczenia na rzecz rodziny poszkodowanego. Oczywiście, dotyczy to jedynie sytuacji, gdy oferowane przez firmę ubezpieczeniową świadczenia są co najmniej tak samo wysokie, jak kwota odprawy pośmiertnej (w razie, gdy jest ono niższe, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty różnicy między oboma świadczeniami).

Kwestia opłacania składek

Współfinansowanie składek na ubezpieczenia grupowe przez pracodawcę w praktyce oznacza, że z tej części należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych. Czasem jednak finansowanie składek odbywa się wyłącznie z wynagrodzenia pracowniczego. W takiej sytuacji co miesiąc potrąca się określoną kwotę z pensji danej osoby. Na takie rozwiązanie pracownik musi jednak wyrazić zgodę – i to najlepiej w formie pisemnej. Podwładny w tych okolicznościach musi mieć jednak możliwość pobierania wynagrodzenia o wysokości co najmniej 80% normalnego świadczenia. Jeśli wspomniany warunek nie zostanie spełniony, w takiej sytuacji nie ma możliwości potrącenia z pensji określonej kwoty. Pracownik może jednak samodzielnie wpłacić ją w kasie przedsiębiorstwa. Tą drogą przekazuje się opłaconą składkę towarzystwu ubezpieczeniowemu.

Warto wiedzieć, że wszyscy pracownicy zatrudniani na etat oraz zlecenie muszą mieć również odpłacane składki na ZUS. Dokonuje się tego zazwyczaj do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!