Ubezpieczenie chorobowe a prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Opublikowano:

Osoba fizyczna, która decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, musi zdawać sobie sprawę z ciążących na niej jako na przedsiębiorcy zobowiązań. Jednym z najważniejszych z nich jest regularne opłacanie składki ZUS nie tylko za siebie, ale także za zatrudnianych na różne umowy pracowników. Do obowiązkowych ubezpieczeń zalicza się składki rentowe, emerytalne, zdrowotne i wypadkowe. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, przedsiębiorca sam decyduje, czy chce je uiszczać. Fakultatywność tego świadczenia nie oznacza jednak, że jest ono mniej ważne od pozostałych. W wielu przypadkach może się ono bowiem okazać bardzo przydatne.

Ubezpieczenie chorobowe – co to jest?

Ubezpieczenie chorobowe to jedyna dobrowolna składka spośród wszystkich wymaganych przez system ubezpieczeń społecznych. Dzięki temu świadczeniu przedsiębiorca w razie konieczności może skorzystać z zasiłku chorobowego albo macierzyńskiego. Dotyczy to osób, które z uwagi na różne okoliczności życiowe utraciły tymczasowo zdolność do wykonywania ciążących na nich obowiązków służbowych.

W trakcie choroby płatnika dochodzi do zawieszenia konieczności opłacania ubezpieczeń społecznych. Co więcej, ZUS wypłaca choremu przedsiębiorcy świadczenie w określonej wysokości. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie okresu choroby pracownika, po wyzdrowieniu właściciel firmy musi nadal opłacać swoje zobowiązania finansowe względem ZUS.

Co istotne, z zasiłku chorobowego mogą skorzystać tylko osoby, które przed chorobą przez minimum 90 dni nieprzerwanie opłacały to zobowiązanie. Jeśli choroba wystąpiła przed upływem wspomnianego terminu, wówczas przedsiębiorca nie może liczyć na uzyskanie świadczenia chorobowego ani zasiłku macierzyńskiego.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia chorobowego?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, nawet jeśli faktycznie pragną korzystać z jego dobrodziejstw. Uprawnieniem tym dysponują bowiem wyłącznie te osoby, które regularnie opłacają ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Jeśli zatem przedsiębiorca poza prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, czerpie dodatkowe źródło dochodu z pracy na etacie, w ramach której otrzymuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnej pensji, nie opłacając przy tym ubezpieczeń społecznych, w takim przypadku nie może skorzystać z ubezpieczeń chorobowych.

Zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego

Chęć opłacania składek chorobowych przedsiębiorca musi zgłosić w ZUS-ie, dopełniając wszystkich koniecznych formalności. Trzeba przede wszystkim wypełnić formularz ZUS ZUA, zamieszczając stosowną informację w bloku VIII tego dokumentu. Trzeba przy tym wypełnić pola: 05 i 06. Ubezpieczenie obowiązuje od wskazanego we wniosku dnia pod warunkiem, że jego data jest późniejsza niż data złożenia dokumentów w ZUS-ie. Ewentualna wypłata świadczenia w razie konieczności następuje dopiero po upływie minimum 90 dni od momentu opłacenia pierwszej składki.

Czasem zdarza się, że przedsiębiorca, który nie zadbał o wcześniejsze zgłoszenie chęci opłacania składki chorobowej poprzez wypełnienie formularza ZUS ZUA, opłaca składkę dokonując przelewu na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku jednak opłata taka będzie nieważna. Aby móc korzystać z pełni przywilejów oferowanych przez składki chorobowe, należy bowiem wypełnić wszystkie formalności zgłoszeniowe.

Wysokość składki na ubezpieczenia chorobowe

Podstawa wymiaru składki chorobowej nie odbiega zasadniczo od tej obowiązującej przy składkach na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe. Osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą płacą składki za ubezpieczenia rentowe w wysokości nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwartale. Dobrowolna składka ubezpieczenia chorobowego wynosi maksymalnie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Właściciele firm, które powstały w przeciągu ostatnich dwóch lat, płacą składkę, która nie przekracza 30% minimalnego wynagrodzenia.

Terminy uiszczania składek

Przedsiębiorca, który zadeklarował chęć opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe, musi czynić to regularnie w terminie do 10 dnia każdego miesiąca (lub do 15 dnia, jeśli zatrudnia choćby jednego pracownika). Opłaty wpłaca się na konto, dokonując albo przelewu bankowego albo przekazu pocztowego.

Ustanie ubezpieczenia chorobowego

Do ustania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorcy dochodzi w określonych sytuacjach. Ponieważ są one pobierane i rozliczane wraz z innymi składkami na ubezpieczenie społeczne, brak terminowej wpłaty pociąga za sobą konsekwencje w postaci ustania ubezpieczenia chorobowego w pierwszym dniu miesiąca, za który wpłata nie została uiszczona (lub uczyniono to bez zachowania należytego terminu).

Pobranie zasiłku za część miesiąca sprawia, że ubezpieczenie chorobowe ustaje pierwszego dnia po dniu, za który świadczenie jeszcze przysługiwało. W pewnych okolicznościach można wnioskować o możliwość nieterminowego opłacania składek. Należy jednak mieć ku temu naprawdę ważny powód.

 

Autor: Łukasz Stachurski

 

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!