1--------------542 2--------------468 3--------------902

Zakup części samochodowych jako koszt firmy

Opublikowano:

Obok zakupów paliwa, opłat autostradowych czy parkingowych i innych wydatków eksploatacyjnych na poczet używanych w firmie pojazdów samochodowych przedsiębiorcy często ponoszą koszty części samochodowych czy też koszty serwisu tych samochodów. O czym wówczas należy pamiętać? W jakiej wysokości tego typu wydatki przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów? Od czego to zależy?

 

 

Spis treści:

 1. Co stanowi wydatek firmowy?
 2. Samochód firmowy, czyli słowo o formie jego nabycia
 3. Istotne rozróżnienie na samochód osobowy i ciężarowy
 4. Zakup części do samochodu osobowego
 5. Uwaga na części na ulepszenie pojazdu samochodowego

 

 

Co stanowi wydatek firmowy?

Wydatek, który będzie można ująć w kosztach uzyskania przychodów, a więc w kosztach firmy musi cechować się kilkoma poniższymi przymiotami.

 

 

Cechy wydatku stanowiącego koszt firmowy
Lp. Opis cechy
1. Związany jest z uzyskiwaniem bieżących przychodów, zabezpieczeniem uzyskiwania przyszłych przychodów (zachodzi związek przyczynowy pomiędzy wydatkami a osiąganymi przychodami).
2. Jest racjonalnie przez podatnika uzasadniony, jego poniesienie jest zasadne w aspekcie prowadzenia działalności.
3. Jest poniesiony przez podatnika, który chce go ująć w księgach swojej firmy.
4. Jest przeznaczony na cele działalności.
5. Nie jest kosztem ustawowo niestanowiącym kosztu uzyskania przychodu.
6. Nie został zwrócony podatnikowi w postaci subwencji, dotacji, dopłat i innych form o podobnym charakterze.
7. Jest odpowiednio udokumentowany.

 

 

Samochód firmowy, czyli słowo o formie jego nabycia

Stwierdzenie to bardzo często pojawia się w rozmowach pomiędzy przedsiębiorcami. Należy jednak pamiętać, iż wysokość wydatków na eksploatację pojazdów samochodowych używanych w firmie zależy od formy (prawnej) nabycia (wniesienia), na podstawie której pojazd ten jest użytkowany w działalności.

 

 

Metody nabycia / użytkowania pojazdu samochodowego
Lp. Nabycie do firmy / użytkowanie w firmie
1. Zakup do działalności na podstawie faktury, umowy zakupu
2. Użytkowane na podstawie umowy najmu / dzierżawy / leasingu
3. Użytkowane na podstawie umowy użyczenia
4. Wniesienie oświadczeniem do działalności gospodarczej
5. Wniesienie aportem do działalności gospodarczej
6. Zgoda jednego małżonka na użytkowanie pojazdu w działalności drugiego małżonka (albo w obu działalnościach)
7. Użytkowanie prywatnego pojazdu na cele działalności
8. Zgłoszenie samochodu osobowego do urzędu skarbowego celem odliczania 100% VAT
9. Pozostałe przypadki

 

 

Istotne rozróżnienie na samochód osobowy i ciężarowy

Nawiązując do art. 5a pkt 19a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226) zwanej dalej ustawą o PDOF) samochód ciężarowy to taki, którego dopuszczalna masa całkowita (zwana dalej DMC) przekracza 3,5 tony. Ponadto pojazdy poniżej wymienione - specjalnego przeznaczenia czy o określonej konstrukcji pozwalają ujmować w koszty firmy zakup części (serwis) do tych pojazdów na takich samych zasadach jak do samochodów ciężarowych.

Zakup części samochodowych czy koszty serwisu dotyczące tego typu pojazdów samochodowych przedsiębiorca może ująć w wysokości:

 1. 100% kwoty netto z faktury, jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT,
 2. 100% kwoty brutto z faktury, jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT,

- jeżeli oczywiście wydatek ten w całości służy prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Odmiennie jest z pojazdami samochodowymi, które zostaną zaklasyfikowane jako samochody osobowe. Na mocy art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF samochód osobowy to pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o DMC nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

a) pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b) pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

c) pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

 • agregat elektryczny/spawalniczy,
 • do prac wiertniczych,
 • koparka, koparko-spycharka,
 • ładowarka,
 • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
 • żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w drodze rozporządzenia uznawanego jako wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej.

W jakiej więc wysokości przedsiębiorca może ująć w kosztach firmowych wydatki na zakup części samochodowych?

 

Zakup części do samochodu osobowego

Wysokość możliwych do ujęcia kosztów z tytułu eksploatacji samochodu osobowego zależy od formy nabycia / użytkowania tego samochodu w działalności.

Posługując się poprzednią tabelą przedstawiono w jakiej wysokości koszty można ująć w księgach firmy w zależności od formy nabycia / użytkowania tego samochodu w działalności.

 

 

Metody nabycia / użytkowania pojazdu samochodowego w działalności a wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów z tytułu zakupu części samochodowych do tego pojazdu
Lp. Nabycie do firmy / użytkowanie w firmie Wysokość kosztów z faktury
Czynny podatnik VAT Podatnik zwolniony z VAT
1. Zakup do działalności na podstawie faktury, umowy zakupu 75% z (kwoty netto + 50% VAT) 75% z kwoty brutto
2. Użytkowane na podstawie umowy najmu / dzierżawy / leasingu / użyczenia 75% z (kwoty netto + 50% VAT) 75% z kwoty brutto
3. Użytkowane na podstawie umowy użyczenia 75% z (kwoty netto + 50% VAT) 75% z kwoty brutto
4. Wniesienie oświadczeniem do działalności gospodarczej 75% z (kwoty netto + 50% VAT) 75% z kwoty brutto
5. Wniesienie aportem do działalności gospodarczej 75% z (kwoty netto + 50% VAT) 75% z kwoty brutto
6. Zgoda jednego małżonka na użytkowanie pojazdu w działalności drugiego małżonka (albo użytkowanie w obu działalnościach) 75% z (kwoty netto + 50% VAT) 75% z kwoty brutto
7. Użytkowanie prywatnego pojazdu na cele działalności 20% z (kwoty netto + 50% VAT) 20% z kwoty brutto
8. Zgłoszenie samochodu osobowego do urzędu skarbowego celem odliczania 100% VAT 100% z (kwoty netto + 50% VAT)  -

 

 

Dokonując analizy, ile przedsiębiorca może ująć w koszty firmy – każdy podatnik musi wziąć pod uwagę przepisy art. 23 ust. 1 pkt 46 oraz 46a ustawy o PDOF). Natomiast w powyższej tabeli przedstawiono praktyczną reasumpcję z uwzględnieniem ww. przepisów w odniesieniu do najczęściej pojawiających się przypadków.

 

Uwaga na części na ulepszenie pojazdu samochodowego

Przedsiębiorca nie może zapominać o pewnym przepisie a mianowicie o art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF. Przepis ten mówi, że gdy w roku podatkowym podatnik poniesie wydatki na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację czy modernizację środka trwałego to jego wartość początkowa ulegnie zwiększeniu o wartość tego ulepszenia. Oznacza to, że wartość ulepszenia podatnik nie będzie mógł ująć bezpośrednio w koszty firmy a tylko poprzez odpisy amortyzacyjne od powiększonej wartości początkowej.

Warunkiem jest jednak aby tego typu wydatki na ulepszenie w skali roku podatkowego (w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych) przekraczały sumę 10.000 zł.

 

 

UWAGA!

Jak stanowi art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy:

 1. suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł oraz
 2. wydatki na ulepszenie wywołują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

 

 

Przedsiębiorca powinien więc wiedzieć, że niektóre wydatki dotyczące zakupu części samochodowych mogą stanowić ulepszenie tego samochodu a wtedy nie będą mogły być ujęte bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Będą musiały być doliczone do wartości środka trwałego (samochodu) a następnie od tej powiększonej wartości będą ujmowane w kosztach firmowych – odpisy amortyzacyjne.

 

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!