Jak zaksięgować fakturę od Google?

Opublikowano:

Polscy przedsiębiorcy korzystają z różnych narzędzi kampanii reklamowych od Google. Jedni otrzymują faktury wystawione przez polski oddział Google z polskim numerem NIP. Inni fakturę od Google Ireland. Z polską fakturą od Google przedsiębiorcy radzą sobie znacznie łatwiej niż z wersją wystawiona przez oddział w Irlandii. Jak zatem podejść do rozliczenia podatkowego tej drugiej faktury?

 

 

Zakup usługi od podmiotu z siedzibą spoza Polski a import usług

Polscy przedsiębiorcy dokonując zakupów od Google Ireland nabywają przede wszystkim usługę. Zakup tej usługi odbywa się w tym wypadku od podmiotu (kontrahenta) z zagranicy a konkretnie od kontrahenta należącego do wspólnoty UE, który w Polsce nie posiada siedziby działalności albo niekiedy posiada, jednakże nie bierze ona żadnego udziału w danej transakcji.

Polski przedsiębiorca nabywając usługi (nie tylko reklamowe) od kontrahenta spoza Polski powinien przeanalizować:

 1. własny status VAT,
 2. status VAT kontrahenta,
 3. miejsce świadczenia usługi według ustawy o VAT (nie mylić z faktycznym miejscem świadczenia usługi),
 4. na co przeznacza daną usługę (czy na działalność, czy prywatnie, czy może nie ma prawa do odliczenia VAT od zakupu tej usługi),
 5. obowiązek odprowadzenia podatku u źródła.

 

Import usługi od kontrahenta spoza Polski dla miejsca świadczenia usługi na terytorium RP

Nawiązując do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 zwanej dalej ustawą o VAT) import usługi, a więc zakup usługi od kontrahenta spoza Polski należy rozliczyć względem VAT, jeżeli:

 1. zagraniczny kontrahent świadczący usługę nie posiada siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP,
 2. polski nabywca usługi prowadzi działalność gospodarczą (może być czynnym podatnikiem VAT albo zwolnionym podatnikiem VAT),
 3. ustalenie tzw. miejsca świadczenia dla celów VAT wskazuje na Polskę.

 

 

UWAGA:

Polski przedsiębiorca decydując się na zakup usługi od firmy spoza terytorium RP musi (zanim jeszcze rozliczy podatek VAT od tej transakcji) ustalić przy każdym takim zakupie (imporcie usług) miejsce świadczenia tej usługi.

Miejsce świadczenia nie dotyczy faktycznego miejsca wykonywanej przez kontrahent zagranicznego usługi.

Miejsce świadczenia oznacza miejsce świadczenia usługi, ale tylko według kryteriów ustawy o VAT, a więc to ustawowe przepisy nakreślają zasady, na mocy których podatnik określa miejsce świadczenia nabytej usługi.

Jeżeli miejscem świadczenia nabywanej usługi będzie terytorium RP to wystąpi u polskiego przedsiębiorcy obowiązek rozliczenia tego nabycia jako importu usług.

 

 

Jeżeli jest mowa o tym, iż usługa świadczona jest przez zagraniczną firmę na rzecz polskiej firmy to miejsce świadczenia wystąpi w Polsce (zobowiązanym do wykazania importu usług będzie polski przedsiębiorca) w sytuacji, gdy polski przedsiębiorca będący usługobiorcą w Polsce:

 • posiada siedzibę działalności a nabywana usługa jest świadczona dla tej siedziby lub
 • posiada stałe miejsce prowadzenia działalności w innym miejscu niż siedziba a nabywana usługa jest świadczona dla tego stałego miejsca lub
 • posiada stałe miejsce zamieszkania a nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a nabywana usługa jest świadczona dla tego miejsca zamieszkania.

Jeżeli polski przedsiębiorca dokonuje importu usług na cele osobiste to miejscem świadczenia tej usługi będzie kraj, w którym usługodawca posiada siedzibę firmy lub stałe miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania.

Należy więc podkreślić, iż określenie miejsce świadczenia usługi dla celów VAT to określenie kraju, w którym:

 1. dany import usług będzie rozliczony względem VAT przez usługobiorcę – miejsce świadczenia w Polsce albo
 2. dana sprzedaż usługi będzie rozliczona względem VAT przez usługodawcę – miejsce świadczenia poza Polską.

 

Faktura od Google a import usług

Jeżeli Google wystawi fakturę za wyświadczone usługi za pośrednictwem polskiej siedziby posiadającej polski numer NIP, wówczas polski przedsiębiorca wykazuje krajowy zakup usługi. Nie rozpoznaje importu usług. Jeśli jednak Google wystawi fakturę za sprzedane usługi na rzecz polskiego przedsiębiorcy a usługi są świadczone przez Google Ireland, który to jest podatnikiem (dla celów VAT) to w większości przypadków wystąpi import usług. Dlaczego?

Miejscem świadczenia jest terytorium Polski dlatego, że:

 1. Google Ireland jest podatnikiem dla celów VAT i nie posiada siedziby działalności w Polsce (a jeżeli posiada to nie bierze ona żadnego udziału w danej transakcji),
 2. Polski przedsiębiorca jest podatnikiem dla celów VAT i posiada siedzibę firmy w Polsce.

 

Przykład 1

Czynny podatnik VAT prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług prawniczych. Podatnik otrzymał od Google Ireland fakturę za nabyte usługi reklamowe. Faktura wystawiona 31 maja 2023r. z datą sprzedaży usług 31 maja 2023r.

W tej sytuacji podatnik ujmie taką fakturę w ewidencji JPK_V7 w dacie 31 maja 2023r. po stronie sprzedaży (powód opodatkowania import usług od podatnika podatku od wartości dodanej art. 28b) i zakupu.

Przykład 2

Podatnik zwolniony z VAT prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług fizjoterapii. Podatnik otrzymał od Google Ireland fakturę za nabyte usługi reklamowe. Faktura wystawiona 31 maja 2023r. z datą sprzedaży usług 31 maja 2023r.

W tej sytuacji podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek rozliczyć podatek VAT z tytułu importu usługi od Google Ireland. Z uwagi na to, iż jest podatnikiem zwolnionym z VAT nie będzie mógł odliczyć podatku VAT natomiast będzie miał obowiązek zapłacić podatek VAT od tej faktury. Dodatkowo będzie miał obowiązek złożenia deklaracji VAT-8 (zarejestrowany tylko do VAT-UE) albo VAT-9M (niezarejestrowany do VAT-UE).

 

Faktura od Google a import usług w ewidencji VAT

Zakup usługi od Google Ireland sklasyfikowanej przez przedsiębiorcę jako import usług należy wykazać w ewidencji JPK_V7 dwojako:

 1. w ewidencji sprzedaży JPK_V7,
 2. w ewidencji zakupu JPK_V7.

Pomimo iż jest to zakup usługi – import usługi wykazuje się zarówno w ewidencji sprzedaży JPK_V7 jak i w ewidencji zakupu JPK_V7. Patrząc na fakturę od Google Ireland podatnik od razu obserwuje, iż nie ma tam podatku VAT. Sprzedawca usług informuje natomiast na fakturze, że to polski przedsiębiorca jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu zakupu danej usługi.

Rejestrując w ewidencji sprzedaży JPK_V7 import usługi od Google Ireland podatnik wskazuje powód opodatkowania – import usług nabytych od podatnika podatku od wartości dodanej (czynnego podatnika VAT). Dodatkowo sumę z faktury podatnik musi opodatkować podatkiem VAT według stawki VAT właściwej dla usługi reklamowej obowiązującej w Polsce. Natomiast rejestrując powyższą fakturę w ewidencji zakupu JPK_V7 przedsiębiorca będzie mógł w całości odliczyć podatek VAT (doliczony w ewidencji sprzedaży) jeżeli zakupiona usługa będzie przeznaczona w całości na cele prowadzonej działalności. Jeżeli tylko w części to odpowiednią część podatku VAT będzie mógł odliczyć w ewidencji zakupu.

 

Z jaką datą należy ująć w ewidencji VAT fakturę od Google?

Obowiązek ujęcia importu usług (zakup usługi reklamowe od Google Ireland) powstaje w miesiącu:

 1. wykonania usługi,
 2. częściowego wykonania usługi,
 3. zapłaty zaliczki,
 4. zakończenia ustalonego w umowie okresu rozliczeniowego (jeżeli taki okres rozliczeniowy ustalono).

 

 

UWAGA:

Wydatki wyrażone w walucie obcej (faktura od Google Ireland) przedsiębiorca przeliczy według:

 1. średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla danej waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury (wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego),
 2. ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego lub wystawienia faktury.

 

 

Przykład 3

Czynny podatnik VAT prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług organizacji targów. Podatnik otrzymał od Google Ireland fakturę za nabyte usługi reklamowe. Faktura wystawiona 31 maja 2023r. z datą sprzedaży usług 15 maja 2023r. opiewająca na sumę 10 EUR.

W tej sytuacji podatnik ujmie taką fakturę w ewidencji JPK_V7:

 1. po stronie sprzedaży w dacie 15 maja 2023r. (powód opodatkowania import usług od podatnika podatku od wartości dodanej art. 28b),
 2. po stronie zakupu w dacie 15 maja 2023r.

 

Przykład 4

Czynny podatnik VAT prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług organizacji eventów. Podatnik zapłacił 22 maja 2023r. zaliczkę na poczet usług reklamowych świadczonych przez Google Ireland.

Fakturę rozliczającą zapłaconą zaliczkę od Google Ireland z dnia 22 maja 2023r. podatnik otrzymał 5 czerwca 2023r.

W tym przypadku podatnik ujmie taką fakturę w ewidencji JPK_V7:

 1. po stronie sprzedaży w dacie 22 maja 2023r. (powód opodatkowania import usług od podatnika podatku od wartości dodanej art. 28b),
 2. po stronie zakupu w dacie 22 maja 2023r.

Jak należy fakturę od Google Ireland ująć natomiast w kosztach uzyskania przychodów? Kwestię ujęcia tej faktury w kosztach uzyskania przychodów ujęto w odrębnej publikacji.

 

 

Autor: Krzysztof Ulicki

 

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!