Jak zaksięgować różnice kursowe w Ryczałcie?

Opublikowano:

W obrocie gospodarczym bardzo powszechne jest przeprowadzanie transakcji w walutach obcych.  Dotyczy to zarówno transakcji zawieranych z podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi. Dla potrzeb wykazania tych transakcji w rozliczeniach podatkowych niezbędne jest przeliczenie ich po właściwym kursie na złotówki.

 

Przeliczeniu podlega zarówno dokument potwierdzający operację gospodarczą np. faktura, polisa jak i zapłata dokonana w walucie obcej. Ponieważ przeliczenia dokonywane są w różnych datach a co za tym idzie z zastosowaniem różnych kursów walut powstają w wyniku tych rozliczeń różnice kursowe. Mogą one mieć różny charakter.

W przypadku prowadzenie ewidencji podatkowej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych różnice powstają tylko od transakcji sprzedaży. Mogą mieć one charakter:

-różnic kursowych dodatnich w przypadku, gdy kwota zapłaty po przeliczeniu na złotówki jest większa niż wystawiony dokument sprzedaży,

-różnic kursowych ujemnych w przypadku, gdy kwota zapłaty po przeliczeniu na złotówki jest mniejsza niż wystawiony dokument sprzedaży.

 

 

Art.  24 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

(…)

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

(…)

Ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość:

przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia;

(…)

 

 

W ewidencji prowadzonej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powstałe różnice kursowe wykazać możemy tylko po stronie przychodów. Zatem odpowiednio dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody a ujemne je zmniejszają.

 

 

Art. 6 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

 

Do przychodów (…) z tytułu różnic kursowych stosuje się odpowiednio art. 24c ustawy o podatku dochodowym, z tym że ujemne różnice kursowe, o których mowa w art. 24c ustawy o podatku dochodowym, zmniejszają przychody uzyskane w roku podatkowym, w którym powstały te różnice.

 

 

 

 

 

Autor:

Beata Tęgowska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!