Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika – najważniejsze informacje

Opublikowano:

Dysponowanie rozległą wiedzą oraz specjalistycznymi umiejętnościami praktycznymi to cechy, których wymaga się bezwzględnie od każdego pracownika. W dobie ciągle zmieniających się technologii oraz systematycznego poszerzania się wiedzy z niemal każdej branży trzeba jednak nieustannie dokształcać się w określonej dziedzinie, aby móc skutecznie wypełniać zlecone zobowiązania służbowe. Warto mieć świadomość, że to właśnie od pracodawcy oczekuje się umożliwienia podwładnym możliwości wzięcia udziału w rozmaitych kursach i warsztatach doszkalających. Obowiązujące w Polsce przepisy prawne nie definiują jednak jednoznacznie, jak często pracodawca ma obowiązek wysyłania pracowników na określone szkolenia oraz czy powinien w każdym przypadku wyrażać zgodę na uczestnictwo pracowników w danych kursach. Można dowiedzieć się więcej na ten temat dzięki lekturze niniejszego artykułu.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w praktyce

Z reguły pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie albo uzupełnianie posiadanej już wiedzy bądź umiejętności z określonej dziedziny realizowane albo na polecenie pracodawcy albo za jego zgodą. Z przedstawionej definicji wynika jasno, że inicjatywa co do podnoszenia kwalifikacji pracowniczych może wyjść zarówno od pracodawcy, jak i podwładnego.

W tym pierwszym przypadku wydane dyspozycje należy uznać za polecenie służbowe, wykazując bezwzględną gotowość do jego spełnienia na ustalonych indywidualnie zasadach. Natomiast wówczas, gdy pracownik złoży do pracodawcy wniosek o udostępnienie możliwości uczestniczenia w określonym kursie, przełożony przed podjęciem ostatecznej decyzji w tej sprawie może, a nawet powinien sprawdzić, czy dane szkolenie pokrywa się z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych oraz jakie korzyści firma będzie miała z wysłania danej osoby na określony kurs i pokrycia kosztów jego przeprowadzenia. Nie jest bowiem prawdą, że pracodawca musi zgodzić się na każdy pomysł pracownika odnośnie do kursów, w których chce on wziąć udział. Nadrzędny w tym względzie jest bowiem interes przedsiębiorstwa zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasowej.

Co do zasady, obowiązujące przepisy prawa pracy nie definiują wprost, w jaki sposób pracodawca może wyrazić zgodę na uczestnictwo danego pracownika w konkretnym kursie. To oznacza, że taka zgoda może nastąpić w dowolny sposób, np. poprzez ustne zawiadomienie pracownika o pozytywnym rozpatrzeniu sprawy, wysłanie mu wiadomości tekstowej za pośrednictwem telefonu albo specjalnego zawiadomienia pocztą elektroniczną bądź tradycyjną.

Pracownicy mogą oczywiście brać udział w kursach doszkalających na własną rękę, bez wiedzy i zgody pracodawcy. W takiej sytuacji nie mogą oni jednak liczyć na żadne przywileje z tym związane, np. na sfinansowanie kosztów szkolenia albo udzielenie urlopu szkoleniowego.

Umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Niejednokrotnie zdarza się, że pracownik po przejściu zleconego i sfinansowanego przez pracodawcę szkolenia w niedługim czasie odchodzi do innej firmy, w której zaproponowano mu lepsze warunki zatrudnienia. W celu uchronienia się przed tą sytuacją wielu przełożonych decyduje się na podpisanie z podwładnym specjalnej umowy. Taka umowa powinna mieć charakter pisemny, a w jej treści obowiązkowo muszą znaleźć się najważniejsze regulacje dotyczące praw i obowiązków obu stron zarówno w trakcie trwania kursu, jak i po jego zakończeniu. Taki kontrakt należy podpisać jeszcze przed rozpoczęciem danego kursu.

Uprawnienia pracownicze w związku z udziałem w kursie doszkalającym

Co do zasady, pracownikom przysługuje możliwość skorzystania z pewnych przywilejów, jeśli biorą oni udział w szkoleniu zleconym przez pracodawcę. Do takich uprawnień zalicza się przede wszystkim możliwość korzystania z płatnych urlopów szkoleniowych oraz możliwości zwolnienia z  części dnia roboczego w celu dotarcia na czas na zajęcia. Od pracownika w takim przypadku oczekuje się jednak przedstawienia pracodawcy szczegółowego harmonogramu zajęć na każdy dzień kursu.

Jeśli chodzi o urlopy szkoleniowe, pracownik może skorzystać z 6 przysługujących mu dni wolnych od pracy, jeśli przystępuje on w niedługim czasie do egzaminów eksternistycznych albo egzaminu maturalnego lub testu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe w określonej dziedzinie. Czas urlopu szkoleniowego wydłuża się do 21 dni w sytuacji, gdy pracownik będący na ostatnim roku studiów opracowuje pracę dyplomową oraz przygotowuje się do jej obrony. Takie uprawnienie nie dotyczy jednak studiów podyplomowych, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem takie studia nie są uważane za studia wyższe.

Inne świadczenia

To, jakie pracodawca przyzna pracownikowi przywileje w związku z udziałem w kursach doszkalających, zależy od jego dobrej woli. Zazwyczaj może to być częściowe lub całościowe sfinansowanie kursu, a także opłat za przejazd, zakwaterowanie, zakup podręczników itp. Zdarza się jednak także, że pracodawca w ogóle odmawia finansowania kursu, choćby w niewielkiej części. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że faktycznie przysługuje mu takie prawo.

 

Autor: Łukasz Stachurski

Źródła:

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!