1--------------383 2--------------309 3--------------784

Ulga na start dla nowego przedsiębiorcy

Opublikowano:

W roku 2018 wprowadzono nowe rozwiązanie w zakresie opłacania składek społecznych przez przedsiębiorcę. Celem tego rozwiązania jest pomoc osobom fizycznym rozpoczynającym samodzielną działalność poprzez obniżenie ich obciążeń finansowych.

 

 

Spis treści:

 1. Co to jest ulga na start?
 2. Okres 6 pełnych miesięcy
 3. Kto może skorzystać z ulgi na start?
 4. Ulga na start a świadczenia z ZUS
 5. Ulga na start a składka zdrowotna
 6. Ulga na start a zawieszenie działalności gospodarczej
 7. Zgłoszenie do ulgi na start

 

 

Co to jest ulga na start?

Ulga na start odnosi się tylko i wyłącznie do składek ZUS ubezpieczenia społecznego przedsiębiorcy, czyli składek ZUS społecznych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Solidarnościowego, które przedsiębiorca opłaca za siebie.

Składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy to składki:

 • emerytalne,
 • rentowe,
 • chorobowe (dobrowolne),
 • wypadkowe.

Ulga na start pozwala przedsiębiorcy na nieobjęcie przez 6 pełnych miesięcy ubezpieczeniami społecznymi. Zatem przedsiębiorca przez 6 pełnych miesięcy nie opłaca w ogóle składek na ubezpieczenie społeczne. Opłaca natomiast składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

UWAGA!

Ulga na start jest ulgą dobrowolną. Przedsiębiorca może, ale nie musi z niej skorzystać. Musi jednak pamiętać, iż jeżeli skorzysta wpierw z innych ulg to nie będzie mógł w ramach danej działalności skorzystać z ulgi na start.

 

 

Okres 6 pełnych miesięcy

Z ulgi na start można skorzystać przez 6 pełnych miesięcy.

 

 

UWAGA!

6 pełnych miesięcy oznacza 6 pełnych nieprzerwanych miesięcy kalendarzowych. Przedsiębiorca, który zarejestruje się do ulgi na start a następnie wyrejestruje się z ulgi na start (przerwie) nie może ponownie skorzystać z tej ulgi (nie może kontynuować tej ulgi) nawet jeżeli nie wykorzystał pełnych 6 miesięcy.

Ponadto, gdy przedsiębiorca zarejestruje się do ulgi na start od innego dnia miesiąca niż od pierwszego a więc od drugiego, trzeciego itd. wtedy z ulgi skorzysta przez 7 miesięcy a nie przez 6. Warunek – nie rejestrować się do ulgi od pierwszego dnia miesiąca.

 

 

Jeżeli więc przedsiębiorca zarejestruje się do ulgi na start:

 1. od pierwszego dnia miesiąca, wtedy z ulgi skorzysta przez 6 miesięcy,
 2. od innego dnia miesiąca niż od pierwszego (przynajmniej od drugiego lub późniejszego), wtedy z ulgi skorzysta przez 7 miesięcy.

 

Przykład 1

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą od 01.05.2024r. Zarejestrował się do ulgi na start. Będzie opłacał przez 6 pełnych miesięcy wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego przez okres od 01.05.2024r. do 31.10.2024r.

 

Przykład 2

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą od 03.05.2024r. Zarejestrował się do ulgi na start. Będzie opłacał przez 6 pełnych miesięcy wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego przez okres od 03.05.2024r. do 30.11.2024r.

 

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Zgodnie z tym co mówi art. 18 ustawy z dnia 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) osoba fizyczna może skorzystać z ulgi na start, jeżeli:

 • rejestruje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
 • rejestruje ponownie działalność po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub likwidacji.

- i jednocześnie nie wykonuje sprzedaży na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego świadczył pracę (czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej) na podstawie stosunku pracy przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Ulga na start nie jest zatem zależna od wielkości przychodów.

Z ulgi na start skorzystają osoby fizyczne rejestrujące działalność:

 1. jako osoba fizyczna,
 2. jako wspólnik spółki cywilnej osób fizycznych.

Powyższe oznacza, iż z ulgi na start nie skorzystają osoby fizyczne, które są wspólnikami spółek partnerskich, jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek z o.o. (w tym jednoosobowych) czy wspólnikami, udziałowcami w pozostałych instytucjach.

 

 

UWAGA!

Przedsiębiorca może w ogóle nie korzystać z ulgi na start a zarejestrować się do ZUS preferencyjnego lub nawet pełnego ZUS.

 

 

Ulga na start a świadczenia z ZUS

Korzystanie z ulgi na start, a więc opłacanie wyłącznie składki zdrowotnej powoduje, iż przedsiębiorca nie posiada uprawnień do świadczeń wynikających z innych składek ZUS (których właśnie nie opłaca w uldze na start). Są to m.in. wszelkie zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wypadkowe, opiekuńcze, świadczenie rehabilitacyjne i wiele wiele innych. Opłacając tylko składkę zdrowotną (przez okres korzystania z ulgi na start) przedsiębiorca nie opłaca składek ani na rentę ani na emeryturę.

 

Ulga na start a składka zdrowotna

Korzystanie z ulgi na start w żaden sposób nie zmienia zasad obliczania składki zdrowotnej. Zatem w przypadku wyboru formy opodatkowania:

 1. ryczałt ewidencyjny – składka zdrowotna obliczana w zależności od wielkości przychodu w trakcie roku jaki osiągnie przedsiębiorca, czyli do 60.000 zł – 419,46 zł, do 300.000 zł – 699,11 zł, powyżej 300.000 zł – 1.258,39 zł,
 2. skala podatkowa – składka zdrowotna obliczana jako kwota stanowiąca 9% od miesięcznego dochodu nie mniej niż 381,78 zł miesięcznie,
 3. podatek liniowy – składka zdrowotna obliczana jako kwota stanowiąca 4,9% od miesięcznego dochodu nie mniej niż 381,78 zł miesięcznie.

 

Ulga na start a zawieszenie działalności gospodarczej

Mogłoby się wydawać, że gdy przedsiębiorca wobec niezależnych od niego przyczyn jest zmuszony do zawieszenia działalności gospodarczej to skutkuje to także w uldze na start.

Otóż nie skutkuje.

Przedsiębiorca, który zawiesi działalność gospodarczą na określony czas, to ten okres zawieszenia będzie zmniejszał okres ulgi na start. Zawieszenie działalności gospodarczej niestety nie przerywa biegu ulgi na start.

 

Przykład 3

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą od 02.02.2024r. Zarejestrował się do ulgi na start. Przedsiębiorca wyliczył, iż będzie opłacał przez 7 pełnych miesięcy wyłącznie składkę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli przez okres od 02.02.2024r. do 31.08.2024r.

Jednak z dniem 2.05.2024r. z przyczyn niezależnych musiał zawiesić działalność. Odwieszenie planuje od 01.09.2024r.

Zawieszenie działalności nie przerywa biegu ulgi na start.

W powyższej sytuacji po odwieszeniu działalności z dniem 01.09.2024r. przedsiębiorca nie będzie już mógł skorzystać z pozostałej części ulgi na start.

Może natomiast skorzystać z ZUS preferencyjnego albo Małego ZUS Plus, jeżeli oczywiście będzie spełniał wszystkie uwarunkowania dla tych ulg.

 

Zgłoszenie do ulgi na start

Niezwykle ważnym jest, iż przedsiębiorca ma tylko 7 dni na zgłoszenie się do ulgi na start. 7 dni należy liczyć od daty faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Co to oznacza?

Rejestrując działalność poprzez formularz CEIDG przedsiębiorca wskazuje datę faktycznego rozpoczęcia działalności, która może być przecież inna niż data złożenia formularza CEIDG.

Data faktycznego rozpoczęcia działalności jest także datą pod którą:

 1. powstaje obowiązek podlegania pod ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne,
 2. ZUS tworzy dla przedsiębiorcy konto płatnik składek,
 3. US nadaje numer NIP oraz tworzy dla przedsiębiorcy konto podatkowe w systemie administracji skarbowej,
 4. GUS nadaje numer REGON oraz tworzy dla przedsiębiorcy konto w krajowym systemie statystycznym.

Zgłoszenie do ulgi na start przedsiębiorca dokonuje za pomocą dokumentu ZUS ZZA. Dokument ten może złożyć za pośrednictwem portalu CEIDG (przy rejestracji działalności). Może złożyć także poprzez system PUE ZUS. Może też wysłać albo osobiście przekazać w formie papierowej. W przypadku wysyłki najlepiej aby list był polecony a nie zwykły.

 

 

UWAGA!

Kod tytułu ubezpieczenia to pierwsze 4 cyfry (plus 2 dodatkowe) które wskazują z jakiego tytułu (powodu) dana osoba podlega pod ubezpieczenia społeczne, zdrowotne.

 

 

Kod tytułu ubezpieczenia dla ulgi na start to 05 40 0 0

Należy jednak założyć, iż ten kod dotyczy tylko osoby nieuprawnionej do renty lub emerytury oraz osoby, która nie posiada stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

Autor:

Krzysztof Ulicki

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!