Zawieszenie działalności

Opublikowano:

Prowadzenie własnej firmy, nie zawsze przynosi takie korzyści jakich oczekiwałby przedsiębiorca. Kłopoty zaczynają się w momencie, gdy przedsiębiorstwo traci płynność finansową i nie jest zdolne do opłacania obowiązkowych składek, oraz podatków.

W takiej sytuacji, Polskie prawo daje możliwość tymczasowego zawieszenia działalności w trudnym dla niej okresie.


Najczęściej, jako przyczyny zawieszenia działalności, podaje się problemy finansowe, niemożność opłacania składek do ZUS-u, zaliczek na podatek dochodowy, oraz kosztów związanych z utrzymaniem firmy. Bywa też, że powodem zawieszenia działalności są problemy zdrowotne lub po prostu zdarzenia losowe.

Można bezterminowo zawiesić działalność gospodarczą, jeśli jest to jednoosobowa działalność zarejestrowana w CEiDG, termin ten jednak nie może być krótszy niż 30dni. Natomiast jeśli spółka zarejestrowana jest w KRS, możliwość zawieszenia jej, jest ustalona na maksymalnie 24 miesiące (2 lata).

Korzyści i wady zawieszenia działalności gospodarczej

W momencie zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca zostaje zwolniony z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Ponadto, działalność ta zostaje automatycznie wyrejestrowana z ZUS-u,
a tym samym przedsiębiorca wstrzymuje się od płacenia składek.

Dodatkowo też, nie musi składać deklaracji VAT. Takie działania skutkują tym, że traci się prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego
i wypadkowego. W takiej sytuacji, warto skorzystać z ubezpieczenia członków rodziny, lub też dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Warto dodać, że okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy, a nieopłacanie składek emerytalnych w tym okresie, wiąże się ze zmniejszeniem wysokości przyszłej emerytury.

Jak i gdzie zawiesić działalność?

Pierwszym krokiem w kierunku zawieszenia działalności gospodarczej, jest złożenie wniosku CEiDG-1 odpowiednio w Urzędzie Gminy lub Miasta. Należy pamiętać o tym, że wniosek ten jest również wnioskiem o wpis do ewidencji, zatem ważnym jest, aby na wniosku zaznaczyć X w rubryce 01.3. Jeśli osoba zawieszająca działalność, jest wspólnikiem spółek cywilnych, musi również wypełnić załącznik CeiDG-SC. Wniosek musi być wypełniony drukowanymi literami, bądź za pomocą maszyny, bez jakichkolwiek poprawek i skreśleń.

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności, można złożyć osobiście lub za pomocą pełnomocnika np. małżonka, rodzica, dziecka. Jeśli jednak, pełnomocnictwo udzielone zostało komuś spoza pokrewieństwa, należy uiścić opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo. Można też wniosek wysłać do Urzędu pocztą, tutaj pamiętać należy o dołączeniu dokumentu poświadczającego notarialnie podpisu. Jeśli przedsiębiorca jest posiadaczem profilu zaufanego e-PUAP , może również wysłać wniosek elektronicznie, używając podpisu elektronicznego.

W sytuacji, gdy wniosek okaże się być błędnie wypełniony, wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i poproszony o poprawienie odpowiednich informacji w wniosku.

Poprawnie wypełniony wniosek zostaje przyjęty przez organ ewidencyjny, a wnioskodawca otrzymuje kopię wniosku. Urząd Gminy lub Miasta jest zobowiązany do przesłania w ciągu 3 dni od dokonania wpisu o zawieszeniu, informacji z wniosku, wraz z oryginałem wniosku, do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, Statystycznego oraz ZUS-u bądź KRUS-u.

Co może, a czego nie może przedsiębiorca w okresie zawieszenia działalności?

Podczas gdy działalność jest zawieszona, przedsiębiorca ma prawdo przyjmowania należności, lub regulowania zobowiązań powstałych przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej. Ponadto, ma prawo do działań, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Może również osiągać przychody finansowe, również te z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej. Może podlegać kontroli skarbowej, ma prawo do zbywania środków trwałych i wyposażenia.

Z kolei przedsiębiorca nie ma prawa wykonywać działalności gospodarczej, oraz uzyskiwać z tego tytułu przychodów. Nie może też w ramach umowy zlecenie lub dzieło, wykonywać usług, które wchodzą w ramy usług wykonywanych w zawieszonej działalności gospodarczej. Dodatkowo, należy zaprzestać odpisów amortyzacyjnych.

Deklaracja VAT

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, nie są zobowiązani do składania deklaracji VAT-7, VAT-7K za okres rozliczeniowy dotyczący zawieszenia działalności. Natomiast, jeśli podatnik zadecyduje o sprzedaży środków trwałych i z tego tytułu uzyska przychody, to jest zobowiązany do zapłacenia podatku, oraz złożenia deklaracji VAT.

Jednakże, nie wszyscy podatnicy zostają zwolnieni z obowiązku złożenia deklaracji VAT. Deklarację VAT, mimo zawieszenia działalności, muszą złożyć podatnicy importujący usługi, towary w zakresie których są podatnikiem. Podatnicy zajmujący się wewnątrzwspólnotowym nabywaniem towarów, również są zobowiązani do złożenia deklaracji VAT. Ponadto, brak obowiązku składania deklaracji VAT nie odnosi się do okresu rozliczeniowego w którym zawieszenie działalności nie obejmowało pełnego okresu rozliczeniowego, ani do okresu rozliczeniowego za który przedsiębiorca musi dokonać korekty podatku naliczonego.

W podanych przypadkach, podatnicy są zobowiązani do terminowego składania deklaracji VAT, nawet w sytuacji, gdy będą to tak zwane deklaracje zerowe.

Rozliczenie kosztów stałych

Ustawa Prawo Przedsiębiorców, jasno wskazuje na to, że przedsiębiorca może rozliczać koszty uzyskania przychodów w czasie zawieszenia działalności. Ma prawo do regulowania zobowiązań, a także przyjmowania należności, które wynikają z okresu przed zawieszeniem działalności. W okresie zawieszenia działalności, istnieje możliwość rozliczania kosztów stałych, takich jak czynsz, media, gdyż wynikają one z zawartych umów przed okresem zawieszenia działalności. Koszty te, zalicza się do kosztów podatkowych, a więc obowiązkowo należy je wziąć pod uwagę w zeznaniu rocznym. Mimo iż w okresie zawieszenia nie ma obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, należy złożyć zeznanie roczne w celu rozliczenia podatku należnego za rok podatkowy.

Reasumując, zawieszenie działalności następuje w konsekwencji złożenia wniosku CEiDG-1 w Urzędzie Gminy bądź Miasta. Powody zawieszenia działalności nie są istotne z punktu widzenia urzędników, nie ma obowiązku ich wykazywania. Należy pamiętać że zawieszenie, to nie to samo co zamknięcie działalności. Jednak, aby móc zawiesić działalność, nie można zatrudniać żadnych pracowników na podstawie umowy o pracę, chyba że takowi aktualnie przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim.

Każdy przedsiębiorca, ma prawo zawiesić działalność, bez podania daty jej wznowienia. W takim wypadku, chęć wznowienia działalności będzie musiała być poparta wnioskiem o jej wznowienie. Istnieje również możliwość zawieszenia działalności gospodarczej na czas określony, podając datę we wniosku CEiDG-1. W tym wypadku, po upłynięciu wskazanego przez przedsiębiorce terminu okresu zawieszenia, działalność zostanie automatycznie wznowiona.

Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!