Jakie zmiany wprowadza Nowy Ład?

Opublikowano:

Uchwalenie zmian w ustawach podatkowych, nazywanych nowym Polskim Ładem, coraz bliżej. Jakie nowości czekają na podatników? W proponowanych zmianach znajdziemy zarówno zmiany kosmetyczne oraz takie, które będą miały odczuwalne znaczenie dla naszych finansów.

Proponowane przepisy dotyczą przede wszystkim przedsiębiorców, zarówno tych, którzy prowadzą działalność jako osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Zmiany te dotkną także zwykłych obywateli, którzy rozliczają się z uzyskanych dochodów.

 

Kwota wolna od podatku

Jedną z najbardziej nagłaśnianych zmian jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 złotych. Teraz kwota wolna od podatku jest zależna od wysokości osiąganych dochodów. Dla pracownika, który rocznie zarabia pomiędzy 13 001 zł, a 85 528 zł kwota wolna wynosi 3 089 zł.

Obecnie, przy naliczaniu wynagrodzeń miesięcznie odliczamy 43,76 zł, po wprowadzeniu zapowiadanych zmian będziemy odliczać 425 miesięcznie.

Obecnie:          3 089 * 17% = 525,12 zł

                         525,12 / 12 m-cy – 43,76 (odliczenie miesięczne)

Od 2022 roku:  30 000 * 17% = 5 100

              5 100 / 12 = 425 (odliczenie miesięczne)

 

Podniesienie progu podatkowego

Kolejną bardzo istotną zmianą ma być podniesienie drugiego progu podatkowego, po którego przekroczeniu jesteśmy zobowiązani płacić podatek dochodowy według stawki 32%. Teraz mamy kwotę 85 528 złotych, natomiast od nowego roku kwota ta ma wynieść 120 000. Czyli podatek w wysokości 32% zapłacimy od dochodów, które przewyższają kwotę 120 tysięcy złotych.

W projekcie zmian proponowana jest także tzw. ulga dla klasy średniej – dla osób, które zarabiają za dużo, aby skorzystać z wyższej kwoty wolnej. Ulga ta ma mieć zastosowanie nie tylko dla pracowników, ale także dla osób, które osiągają dochody z pozarolniczej działalności. Jak się okazuje, zastosowanie tej ulgi nie będzie należało do najłatwiejszych zadań, gdyż trzeba będzie korzystać z poniższego wzoru:

 

 • (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

 

 • (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

 

A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27, czyli  przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Brak jest obecnie zapisów mówiących o tym, że ulgę będzie można zastosować do dochodów uzyskanych z umów zleceń i umów o dzieło. A użyty zwrot „kosztów prowadzenia działalności” jest bardzo niejasny, gdyż przepisy podatkowe wskazują na koszty uzyskania przychodów. W związku ww. niejasnościami z pewnością pojawią się problemy interpretacji tego przepisu.

 

Wynagrodzenia członków Zarządu

Kolejną istotną zmianą będą zmiany w naliczaniu wynagrodzeń członków Zarządu. Obecnie do rozliczenia mamy jedynie KUP (250 zł) i podatek (17% lub 32%). Natomiast po zapowiadanych zmianach będziemy musieli jeszcze naliczyć i odprowadzić składkę zdrowotną.

Kwestia, która wzbudziła największy sprzeciw, to zmiany dotyczące braku pomniejszenia należnego podatku o część składki zdrowotnej. Zmieni się także wysokość tej składki u osób prowadzących działalność.

 

 • zasady ogólne - 9% podstawy wymiaru składki (dochodu)
 • podatek liniowy - 4,9% podstawy - jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku
 • ryczałt – 3 podstawy składki zależnie od przychodu rocznego – ustalamy roczną podstawę i po zakończonym roku rozliczamy miesięczne składki – jak jest nadpłata to trzeba złożyć wniosek o zwrot:
  • 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczyły kwoty 60 000 zł;
  • 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 60 000 zł i nie przekroczyły kwoty 300 000 zł;
  • 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczyły kwotę 300 000 zł.

 

Przychody są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ubezpieczony, o którym mowa w ust. 2f, który przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność gospodarczą, i przychody z tej działalności były opodatkowane na podstawie art. 27, art. 30c lub art. 30ca ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, może przy określaniu miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przyjąć kwotę przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejszoną o kwotę opłaconych w poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony stosuje przez cały rok kalendarzowy.

 

Minimalny podatek CIT   

Kolejną zmianą, która wzbudza dużo emocji, jest minimalny podatek CIT w wysokości 10%, który ma dotyczyć

 • podatników, którzy ponieśli stratę ze źródeł innych, niż zyski kapitałowe, albo
 • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

Podstawą opodatkowania ma być suma:

 • kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz
 • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru:

 

                                  [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%

 

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

Kfd – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1 oraz:

 • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
 • kosztów:
  • usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,
  • wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie, lub prawo do korzystania z praw lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,
  • przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o podobnym charakterze, poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium, lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według następującego wzoru:

 

                                    [(P – Po) – (K – Am – O)] x 5%

 

w którym poszczególne symbole oznaczają:

P – zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

Po – przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,

K – sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,

Am – odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,

O – zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.

Jak można zauważyć, niektóre projektowane zmiany przepisów nie będą łatwe do zastosowania przez konieczność skomplikowanych wyliczeń.

 

Pozostałe zmiany

Jest jeszcze kilka istotnych zmian dotyczących przedsiębiorców, które mają zostać wprowadzone w pakiecie tzw. nowego ładu, są to m.in.:

 • konieczność prowadzenia elektronicznie i przesyłania do US po 31.12.2022 ksiąg podatkowych i rachunkowych;
 • obniżenie limitu płatności gotówkowych do 8 000 złotych;
 • integracja (od 01.07.2022) kas fiskalnych online z terminalami płatniczymi (nowa ulga na zakup i wydatki związane z obsługą terminali, kary za brak integracji)
 • brak możliwości uwzględnienia w kosztach amortyzacji lokali mieszkalnych – ustawa o PIT.

 

Autor: Teresa Warska

Podobne artykuły
Inne artykuły
Wersja DEMO - przetestuj za darmo! Załóż konto Systim w 15 sekund!